Права на работника или служителя за съвместяване на трудовите и семейните задължения

От 1 август на миналата година влязоха в сила промени в Кодекса на труда, чиято главна цел е  да се повишат възможностите за приспособяване на режима на работа към индивидуалните потребности на работника или служителя, произтичащи от семейните му задължения.

Какви са правата на работника или служителя за съвместяване на трудовите и семейните задължения според тези промени:

  • Работник или служител, който е родител (осиновител) на дете до 8-годишна възраст, има право писмено да предложи на работодателя изменение за определено време на продължителността и разпределението на работното му време, да премине към работа от разстояние и други изменения на трудовото правоотношение, които да улеснят съвместяването на трудовите и семейните задължения.
  • Право да предложи на работодателя тези предложения има и работник или служител, който полага грижи за родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг или други роднини по права линия поради сериозни медицински причини.
     

Изменение на трудовото правоотношение  се извършва по взаимно съгласие на страните, изразено писмено, когато съществува такава възможност в предприятието. Работникът или служителят може преди изтичане на определеното време да поиска трудовото му правоотношение да продължи съгласно условията, непосредствено преди изменението.

Когато работодателят откаже изменение на трудовото правоотношение, той е длъжен в 14-дневен срок да предостави на работника или служителя мотивиран писмен отговор.

При постъпване на работа за първи път в предприятието работникът или служителят може да ползва тези права, когато придобие най-малко 4 месеца трудов стаж.

Работникът или служителят и работодателят могат да постигнат съгласие за изменение на трудовото правоотношение и по време на ползването на отпуск поради бременност и майчинство, за отглеждане на дете до 2-годишна и 8-годишна възраст или за отглеждането на дете, настанено при близки и роднини или в приемно семейство, както и други случаи, определени в закона

 

За справка чл 167 б от Кодекса на труда


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар