По повод новите срокове за подаване на Годишната данъчна декларация по ЗКПО и Годишния отчет за дейността


гост-автор: Мария Янчева

Датата 31 март от години беше неизменна част от календара на бизнеса и счетоводителите и бяхме свикнали бързо да организираме изготвянето на годишната документация, изискуема от различни институции.

При разговори с колеги от други държави разбирахме, че в практиката на различни юрисдикции тези срокове често са доста по-дълги, например шест, девет или дори дванадесет месеца от изтичане на съответната данъчна година, като понякога предприятията имат възможност сами да определят началото и края на данъчната си година предварително (всичко това вероятно с цел да се разпределя административната тежест по-равномерно през годината, както за бизнеса, така и за държавните служители, които обработват подадената информация).

Последните години и в България се прокрадваше възможността крайните срокове за подаване на годишна данъчна декларация (ГДД) по ЗКПО и годишен отчет за дейността (ГОД) да се удължат, като това се свързваше и с идеята за единна точка за подаване на информация от бизнеса, вместо подаване отделно към НАП, НСИ и ТР. Пандемичната обстановка ускори това решение по отношение на сроковете и още през 2020 година ГДД по ЗКПО следваше да се подаде до 30 юни, като тогава решението се взе като кризисна мярка. След това този срок се утвърди като постоянно решение.
Но вместо да има удължаване на срока, за да се постигне по-равномерно натоварване на бизнес и администрация по годишното отчитане, то на практика се получи изместване на срока (ефективно удължаване с един месец), тъй като нормата на чл.92 ЗКПО постанови, че ГДД се подава в срок от 1 март до 30 юни на следващата година.

В същото време НАП има прекрасен продукт ГДД с баркод, който дава удобна възможност за подготовка и преди отваряне на онлайн платформата за подаване на декларациите, и позволява автоматично генериране на файл за обработване в портала на данъчна администрация. За съжаление по някаква причина са решили, че след като данъкоплатците не могат да подадат данъчните си декларации, то нямат нужда и от работни файлове, с които да се подготвят и няма разбиране, че за да има готовност да се подаде ГДД на 1 март, то преди това има доста дълъг процес на подготовка. Още през 2021 отправихме официална молба към НАП да публикуват декларациите с баркод заедно с образците в текстов формат още в началото на януари, но администрацията не откликна (и тази година се повтари същото).

За щастие миналата година съществуваше възможността предприятията да подават поне своите ГОД в платформата на НСИ още от януари (каквато е практиката от години), за да могат да са извършили по-голяма част от подготвителната си работа за подаване на ГДД.
Тази година обаче НСИ решава да уеднакви сроковете за подаване на ГОД с тези за подаване на ГДД, т.е. от 1 март до 30 юни (съгласно ежегодната съвместна заповед на председателя на НСИ и изпълнителния директор на НАП на основание чл.20, ал.5 от Закона за статистиката). По този начин се затруднява допълнително работата по изготвяне на годишната документация, тъй като за дружества, за които годишните финансови отчети се съставят по-рано, се налага след известно време те да бъдат повторно преглеждани, за да се изготвят справките за НСИ (на практика част от работните процеси се повтарят). Така окончателно сроковете за подаване на информация към държавата просто се изместват във времето, а не се удължат за по-равномерно разпределяне на административната тежест. И изглежда се съобразяват единствено с удобството на съответните органи.

Още на 15 януари 2022 изпратихме писмо до НСИ и НАП с молба и предложение да разгледат възможността порталите на НСИ и НАП да се отварят за бизнеса още през януари, като в същото време вътрешните срокове за обработка от администрацията могат да останат различни и съобразени с вътрешни критерии за разпределяне на работата. Към момента сме получили отговор само от НСИ, като тяхното становище е, че тези срокове по никакъв начин не зависят от тях, а са въпрос на законодателна инициатива, с каквато не разполагат.

Въпреки че в чл.92, ал.3 от ЗКПО е записано, че „с годишната данъчна декларация се подава и годишният отчет за дейността“, считаме че това по-скоро означава, че ГДД не може да бъде подадена без в нея да е вписан входящия номер за подаден ГОД и по никакъв начин не засяга правото на председателя на НСИ да определи различни срокове попълване на годишен отчет съгласно чл.20 от Закона за статистиката.

По отношение на НАП е вярно, че трябва задължително да има законодателна промяна, тъй като началният срок за подаване на ГДД е изрично регламентиран в чл.92, ал.2 от ЗКПО.

Надявам се, че ако повече колеги счетоводители имат желание да постигнем по-дълъг срок за подаване на ГДД и ГОД и пишат с такова предложение до НСИ и НАП (или правят предложение в процеса на обществено обсъждане на ЗКПО при следваща промяна), то може поне следващата година да имаме работещи портали на НСИ и НАП още през януари. Ето и контакти: НСИ Info@nsi.bg; НАП за обща кореспонденция infocenter@nra.bg; НАП за кореспонденция, подписана с електронен подпис: nap@nra.bg.
 

   -----------

 

Мария Янчева е управител на Счетоводна кантора АРКФИН www.arcfin.bg


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

1 Коментари

  1. Avatar
    Матилде иванова 2022-02-27 22:24:26

    Живея в Испания имам 1/2 от един апартамент в сл.бряг как да платия и колко данък за 2022 година

Напиши коментар