Положеният извънреден труд през календарната година се отчита пред инспекцията по труда до 31 януари

Нормативна уредба

Чл. 149. КТ (1) Работодателят е длъжен да води специална книга за отчитане на извънредния труд.
(2) Положеният извънреден труд през календарната година се отчита пред инспекцията по труда до 31 януари на следващата календарна година.

 

Определението за извънреден труд, правилата за допустимост, ограниченията за полагането му и др., са регламентирани с нормите на чл. 143 – чл. 150 от Кодекса на трудa (КТ).

Съгласно чл. 146. (1) от КТ Продължителността на извънредния труд през една календарна година за един работник или служител не може да надвишава 150 часа.
 С колективен трудов договор може да се уговаря по-голяма продължителност на извънредния труд , но не повече от 300 часа през една календарна година.

Продължителността на извънредния труд не може да надвишава:
1. 30 часа дневен или 20 часа нощен труд през 1 календарен месец;
2. 6 часа дневен или 4 часа нощен труд през 1 календарна седмица;
3. 3 часа дневен или 2 часа нощен труд през 2 последователни работни дни.

Тези ограничения не се прилагат в случаите по чл. 144, т. 1 - 4 от КТ

Правилата за зачитане и изчисляване на осигурителен стаж за положения от работника или служителя труд, отчетен от работодателя като извънреден, са уредени с чл. 38, ал. 16 и 17 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС).

Съгласно чл. 38, ал. 16 от НПОС от 01.01.2005 г. за осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата са полагали извънреден труд. В този случай осигурителният стаж се зачита, като сборът от изработените часове през месеца, включително извънредният труд, се раздели на законоустановеното работно време на лицето.

Зачетеният осигурителен стаж може да бъде повече от календарното време. С ал. 17 на чл. 38 от НПОС осигурителят се задължава, когато е зачетено за осигурителен стаж време, през което лицето е полагало извънреден труд, да издава при прекратяване на трудовото или служебното правоотношение удостоверение - образец УП-3. В удостоверението се посочват отделно зачетеният осигурителен стаж за законоустановеното работно време и часовете извънреден труд. Разпоредбата на чл. 38, ал. 18 от НПОС регламентира, че при преценяване на правото и определяне размера на пенсиите за трудова дейност осигурителният стаж, изчислен в работни дни и часове, се превръща в календарни дни.

 

-----------

Чл. 144. Извънреден труд се допуска по изключение само в следните случаи:
1. за извършване на работа във връзка с отбраната на страната;
2.  за извършване на работа от служители на Министерството на вътрешните работи, свързана с произвеждане на избори, изготвяне на експертизи и психологично подпомагане при оперативно-издирвателни дейности и овладяване на критични ситуации, както и за друга работа, свързана със сигурността и опазване на обществения ред;
3.за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия;
4.за извършване на неотложни обществено необходими работи по възстановяване на водоснабдяването, електроснабдяването, отоплението, канализацията, транспорта и съобщителните връзки и оказване на медицинска помощ;


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар