Ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност по ЗДДФЛ


Лице притежава Експертно решение от ТЕЛК с определена 64 % трайно намалена работоспособност. По време на валидността на решението на ТЕЛК, лицето е навършило възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО. След изтичане срока на решението на ТЕЛК същото не е подновено. 

Можете ли лицето да ползва данъчно облекчение по чл.18, ал.1 от ЗДДФЛ за намалена работоспособност ?

 

Съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението.  
При авансовото облагане на получените доходи от трудови правоотношения месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност се намалява с 660 лева, включително за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решението /чл. 18, ал. 2 от ЗДДФЛ/.  
Годишният данък се определя от работодателя по основно трудово правоотношение към 31 декември на данъчната година, съгласно чл. 49, ал. 1 от ЗДДФЛ. Когато определеният годишен размер на данъка е по-нисък от размера на авансово удържания данък, работодателят до 31 януари на следващата година възстановява разликата на лицето /чл. 49, ал. 6 от ЗДДФЛ/. 
Ползването на данъчното облекчение за лица с намалена работоспособност може да се извърши и с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ .

За да е валидно експертното решение следва да обхваща част от годината на ползване на данъчно облекчение в срока на действието си, т.е. решението е влязло в сила и не е изтекъл срока на определената с него инвалидност, да е издадено с пожизнено определена степен на неработоспособност, нормативен акт да му придава такова действие по отношение на всички институции и лица или норма от данъчен закон да му делегира такова действие за целите на облагането.    

§10а (3) на ПЗР на ЗДДФЛ

(3) Лицата с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, установена след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, както и лицата, навършили възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, в срока на решението на ТЕЛК (НЕЛК), ползват данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност по реда на този закон, независимо от определения в експертното решение срок. 

 

Видно от така изложената фактическа обстановка лицето е навършило възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от КСО в срока на решението на ТЕЛК, т.е налице е хипотезата на § 10а, ал. 3 от ПЗР на ЗДДФЛ /изречение второ/.

Следователно, за данъчни цели за следващите години, при запазване на сега действащата нормативна база, лицето ще може да ползва данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност по реда на ЗДДФЛ. 

Източник: Писмо на НАП  203113/11.02.2020 

Влез в ZnamKak.com и прочети още:

 

Навършване на пенсионна възраст в срока на ТЕЛК и право на данъчно облекчение за намалена работоспособност и право на увеличен основен отпуск

Колко дни е полагаемият годишен отпуск на лицата, които имат право на удължен платен отпуск и едновременно с това са с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто ?

 Ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност по ЗДДФЛ

 

 

За да знаеш повече! И да ти е лесно :)


   


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар