Подаване на план за обучение на служители по ЗМИП - срок до 15.02

В последните дни счетоводната общност се притесни от още един срок за спазване.  До 15.02 следва да се изпрати План за обучение на служителите по ЗМИП до Държавна агенция „Национална сигурност“. 

Така наред с годишното приключване, Наредба Н-18 и СУПТО се появи още едно притеснение - Законът за мерките срещу изпиране на пари. 

За какво става въпрос накратко:

1. Съгласно чл. 4 от ЗМИП счетоводителите и регистрираните одитори са задължени субекти по ЗМИП

Чл. 4. Мерките по чл. 3, т. 1 - 6 са задължителни за:

12. регистрираните одитори;

13. лицата, които по занятие предоставят счетоводни услуги и/или консултации в областта на данъчното облагане

2. Съгласно чл. 101 (11) от ЗМИП те са длъжни да осигуряват въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си

Чл. 101 (11) Лицата по чл. 4 са длъжни да осигуряват въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на този закон и актовете по прилагането му, както и с вътрешните правила по този член, включително провеждане на текущи програми за обучение, насочени към разпознаване на съмнителни операции, сделки, източници и клиенти и към предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари.

3. Съгласно чл 67 от ППЗМИП всяка година до 15 февруари следва да изпратят план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си до Държавна агенция „Национална сигурност“

Чл. 67. (1) Лицата по чл. 4 от ЗМИП изготвят на годишна база план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на ЗМИП и актовете по прилагането му, който се изпраща на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ в срок до 15-о число на месец февруари на годината, за която се отнася. В плана се включва и текущо практическо обучение, насочено към разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, и предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари.
(2) При извършване на проверките на място по чл. 108, ал. 3 от ЗМИП лицата по чл. 4 от ЗМИП представят на контролните органи по чл. 108, ал. 2 от същия закон плановете по ал. 1 и отчетите по изпълнението им.

4. Бихме искали да благодарим сърдечно на господин Тошко Поптолев, който ни разреши да споделим линкове за примерни планове за обучение на персонала от неговата страница Аудитория

1. План за обучение - индивидуална практика - версия 1.02

2. План за обучение - персонал 

 

5. На страницата на ДАНС има публикувани указания за изготвяне на План за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите, съгл. чл. 67, ал.1 от ППЗМИП Повече инфо  и примерни планове  ТУК

 

6.  Плановете следва да се изпратят до:

Държавна агенция "Национална сигурност"

гр. София 1407
бул. "Черни връх" No 45
факс: (02) 963 21 88
факс: (02) 814 74 41
dans@dans.bg

 

7. Административни наказания

Чл. 116. (1) Който извърши или допусне да се извърши нарушение на чл. 7, чл. 9, чл. 11, ал. 1 - 3, чл. 12 - 22, чл. 24 - 31, чл. 33 - 60, чл. 65 - 69, чл. 72, ал. 1 - 3 и 5 - 7, чл. 73, ал. 1, чл. 74, ал. 1 - 5 и 11, чл. 76, ал. 1, чл. 80, чл. 87, ал. 4, чл. 101, ал. 11, чл. 106, ал. 2, 4 и 5, чл. 107, ал. 4, чл. 110, ал. 1 и чл. 111, ал. 1, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва със:

1. глоба от 1000 до 10 000 лв., когато нарушителят е физическо лице;
2. имуществена санкция от 2000 до 20 000 лв., когато нарушителят е юридическо лице или едноличен търговец;
3. имуществена санкция от 5000 до 50 000 лв., когато нарушителят е лице по чл. 4, т. 1 - 6 и 8 - 11.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 наказанието е:
1. по ал. 1, т. 1 - глоба от 2000 до 20 000 лв.;
2. по ал. 1, т. 2 - имуществена санкция от 5000 до 50 000 лв.;
3. по ал. 1, т. 3 - имуществена санкция от 10 000 до 200 000 лв.
(3) За системни нарушения по ал. 1, ако деянието не съставлява престъпление, наказанието е:
1. по ал. 1, т. 1 - глоба от 5000 до 2 000 000 лв.;
2. по ал. 1, т. 2 - имуществена санкция от 10 000 до 2 000 000 лв. или до двойния размер на облагата от нарушението, ако същата може да бъде установена;
3. по ал. 1, т. 3 - имуществена санкция от 20 000 до 10 000 000 лв. или до 10 на сто от годишния оборот, включително брутните приходи съгласно консолидирания отчет на крайното предприятие майка за предходната година, състоящи се от вземания по лихви и други подобни доходи, доходи от акции и други ценни книжа с променлива или фиксирана доходност и вземания от комисиони и/или такси


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

21 Коментари

 1. Avatar
  Неда Кирова 2019-04-26 21:06:51

  Има ли някъде примерни казуси, каквито трябва да разработим във връзка с плана за обучение, който сме подали!

 2. Avatar
  Мариета Димитрова 2019-03-22 15:32:54

  Здравейте,
  Ние сме ЮЛНЦ и сме задължени да подадем План за въвеждащо и продължаващо обучение към ДАНС.
  Имам два въпроса: 1) Трябва ли да изготвяме вътрешни правила по ЗМИП? и 2) Кой трябва да ни проведе обучението?
  Благодаря предварително!

 3. Avatar
  Читалище 2019-02-27 09:37:13

  Здравейте, съгласно закона, читалищата спадат ли към задължителната графа за изпращане на план, тъй като има голяма неяснота спрямо тях, тъй като те си имат отделен закон за народните читалища, въпреки че са юридически лица с нестопанска цел, те не се ръководят от ЗЮЛНЦ.

 4. Avatar
  Петя Михайлова 2019-02-26 11:10:48

  Като управител и МОЛ на хранителен магазин ООД трябва лида подам такава информация към ДАНС? Май всичко натам отива?

 5. Avatar
  Рени Иванова 2019-02-16 10:41:54

  Здравейте,
  ние сме ЕООД занимаващо се със търговия на едро и дребно със строителни материали. Трябва ли да подадем декларация.

 6. Avatar
  Ваня Иванова 2019-02-16 08:01:04

  Виждам Юмерова -НЕ

 7. Avatar
  Виждам Юмерова 2019-02-15 20:14:01

  Аз съм счетоводител в ЕООД по трудово правоотношение.Трябва ли да изготвя план и да го изпратя до ДАНС

 8. Avatar
  Мария Н. 2019-02-15 15:56:35

  Камарите подават ли такива документи

 9. Avatar
  БИЛАНА_БИ 2019-02-15 15:38:47

  училищни настоятелства - трябва ли да подават

 10. Avatar
  Тони Асенова 2019-02-15 13:22:45

  и болниците са длъжни да подадат Уведомление и план

 11. Avatar
  Дафина Петрова 2019-02-15 10:28:33

  Аз съм счетоводител в училище- бюджетно, трябва ли да подавам такъв план в ДАНС

 12. Avatar
  Таня Филипова 2019-02-15 08:36:29

  Здравейте, ние сме болница, задължени ли сме да изпращаме план в ДАНС и изобщо да провеждаме такъв тип обучения?

 13. Avatar
  Цветелина Георгиева 2019-02-15 07:54:55

  Работя на трудов договор като счетоводител, но имам и граждански договори за счетоводни услуги. Трябва ли да подавам такъв план или не?

 14. Avatar
  Иван Георгиев 2019-02-14 18:36:11

  Здравейте,
  До колкото разбрах, тази декларация трябва да пъде подадена към ДАНС само от счетоводни кантори и лица, които по занятие предоставят счетоводни услуги и/или консултации в областта на данъчното облагане.
  Не засяга предприятията с търговска дейност (продажба / диструбуция и т.н.)
  Може ли някой, който е по-запознат да потвърди дали съм разбрал правилно ?
  Благодаря предварително !

 15. Avatar
  Ваня Иванова 2019-02-14 17:26:36

  Борислав Бинков -НЕ прочетете чл. 4 от ЗМИП

 16. Avatar
  Първолета Борисова 2019-02-14 15:53:44

  Кирилка Милчева - да, трябва.

 17. Avatar
  Борислав Бинков 2019-02-14 15:40:55

  Здравейте,
  Работя в заложна къща която е регистрирана като ЕООД.Трябва ли да се изпраща такъв план за обучение на персонала в ДАНС.

 18. Avatar
  Емилия Тодорова 2019-02-14 15:32:57

  Привет,
  НПО-то, т.е. Сдружението в което работа подаде такова чудо.
  Колежката с фирма за дограма също получи

  Моята фирма пък не

  Има ли яснота кои фирми подават и кои не ?

 19. Avatar
  Кирилка Милчева 2019-02-14 15:19:57

  Здравейте, аз правя ГФО на три ЕООД. Трябва ли да си правя сама план за обучение?

 20. Avatar
  Ваня Иванова 2019-02-14 14:46:24

  Не

 21. Avatar
  Галина Димитрова 2019-02-14 14:21:23

  Аз съм гл.счетоводител с трудов договор в ЕООД. Трябва ли да изпращам план в ДАНС ?

Напиши коментар