Подаване на декларация по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ)

автор: Ваня Иванова

Въпреки че подаването на Декларацията по член 15 ал.1 от ЗЗБУТ се извършва от службите по трудова медицина, в малките фирми тази работа се извършва в повечето случаи от техния счетоводител.

Декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) се подава от юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, и от юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна заетост. От задължението за подаване на декларация са освободени само лицата, които за своя сметка работят сами.

Декларацията е годишна и се подава в териториалните дирекции "Инспекция по труда" по седалище и адрес на управление на предприятието. Срокът е до 30 април на следващата година. /Срок за подаване на данни за 2016 г. : 1-ви януари 2017 г. - 2-ри май 2017 г./

Редът и начинът на подаване на декларацията са уредени в Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Публикуваме по-важните въпроси и техните отговори, относно правилата за нейното попълване, поместени на сайта на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

 

 • Къде се подава декларацията по чл.15?

Декларацията се подава в териториалната дирекция „Инспекция по труда" по седалище и адрес на управление на предприятието или по електронен път.

 

Ако имате подадена декларация (или уведомление), която е успешно приета и през предходната година не са настъпили промени в обстоятелствата подлежащи на деклариране, можете да подадете само уведомление.

 При промяна на обстоятелствата подлежащи на деклариране е задължително подаването на декларация. Кои са тези обстоятелства?

Това са промени свързани с:

- наименованието, седалището и адреса на управление на физическото/юридическото лице;

- основната и спомагателната дейност на предприятието, поделенията, големината на предприятието;

- работните места, свързани с работа на открито, под земята, във въздуха, на и под водата;

- опасностите, създаващи риск за здравето и безопасността;

- необходимостта от използването на лични предпазни средства;

- работните места с видеодисплеи.

В частност това са обстоятелствата по: Раздел I, т.1 и 2; Раздел II, т.7,8 и 9; Раздел IV, Част І, т.22, 24 , Част II, т.25, Част IV, т.33 от декларацията.

 

 • Как се изготвя декларацията по чл.15?

Декларацията се изготвя от портал за електронно-административни услуги на ИА ГИТ на адрес https://public.gli.government.bg/git_public .

 

 •  Как се изготвя уведомление?

Уведомлението се изготвя като се попълни бланка образец. Бланката съществува в портала за подаване на уведомление, а също така може да бъде изтеглена директно от интернет сайта на Главна Инспекция по Труда и да бъде попълнена на ръка.

 

 • Как се подава декларация?

След като бъде изготвена декларацията може да бъде подадена по два начина:

1. Подаване на място: декларацията се принтира, подписва се и се подпечатва. С помощта на портала се изтегля като XML файл, който се записва на електронен носител (желателно е да НЕ е дискета). Електронният носител заедно с принтираната версия се занасят в териториалната дирекция „Инспекция по труда".

 

2. Подаване по електронен път: данните се попълват в портала, подписват се с електронен подпис и се натиска бутона за предаване към деловодство.

Във връзка с въвеждането на новата информационна система на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ попълването на декларация/уведомление по чл. 15 от ЗЗБУТ се извършва през новия портал за електронни услуги https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/ServiceIndex .

 

 • Как се подава уведомление?

Уведомлението се подава по същия начин както и декларацията. Единствената разлика е, че при подаване на място не е необходимо да се носи записано на електронен носител уведомление - само подписаното и подпечатано хартиено такова.

Подаването на уведомление по електронен път е идентично с подаването на декларация по електронен път.

 

 •   Връща ли се електронният носител на подателя след приемането на информацията?

Да. Електронният носител се връща на подателя.

 

 • Какво да правя след като съм подал декларацията/уведомлението?

1. При подаване на място: Изчаквате служителят, който приема информацията да прегледа XML файла, след което, ако всичко е наред той издава удостоверение с входящ номер и дата.

2. При подаване по електронен път: След като сте подал декларацията по описания начин ще получите отговор с входящ номер на електронната поща, която сте въвел при подписване на формуляра на интернет страницата на ИА ГИТ.

 

 • Кога декларацията може да не бъде приета?

Това може да се случи в следните случаи:

1. При подаване на място, ако електронният носител не може да бъде възпроизведен от служителя в териториалната дирекция „Инспекция по труда" той се връща на подателя, като декларацията се счита за неподадена. В срок не по - дълъг от 7 работни дни от датата, на която е отказано приемането, трябва да се предостави нов електронен носител.

2. Не се приемат декларации, съответно уведомления, на хартиен носител, които не съдържат подпис и печат на задължените лица.

3. При непълнота и при нередовност на приетата декларация длъжностно лице от ИА ГИТ в срок до 60 дни от датата на приемане писмено уведомява задължените лица за констатираните непълноти и нередовности, като с това определя срок до 30 работни дни за отстраняването им.

 

 • Кога декларацията ми ще бъде вписана в публичния регистър?

В срок до 30 работни дни от датата на подаване на декларацията, когато в нея няма непълноти или нередовности, длъжностно лице от ИА ГИТ вписва декларацията, съответно уведомлението, в публичен регистър, който се публикува на интернет страницата на агенцията.

Важно: В случаите, когато са определени до 30 работни дни за отстраняването на непълноти и нередовности, срокът за вписване на подадената декларация започва да тече от датата на тяхното отстраняване.

 

 •  Какво съдържа публичният регистър?

1. номер и дата на регистрация на декларацията или уведомлението;

2. наименование на предприятието;

3. единен идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията или единен идентификационен код по БУЛСТАТ за лицата, които имат такъв;

4. адрес на предприятието;

5. име, презиме и фамилия на законния представител на задълженото лице;

 

 • Как се съхраняват декларациите/уведомленията?

Декларациите, съответно уведомленията, се съхраняват и унищожават по ред и начин, определен от изпълнителния директор на ИА ГИТ.

 

 • В Раздел I, т.8, кои поделения на предприятието се записват: тези които са били през отчетната година, тези които са в момента на подаване на декларацията или и двете?

И двете.

 

 • Как се попълва Раздел IV - с данни към 31.12...или към датата на подаване на декларацията?

Към 31.12.

 

 • В Раздел I, т.10 се записват наетите лица към датата на подаване на декларацията или към 31 декември на предходната година?

В т.10 и на всички останали полета за попълване на брой работещи се попълват данни към един и същ момент - датата на деклариране (31.12.)

 

 •  Ние сме ЕТ, т.е. физически лица. Какво попълваме в Раздел I, т.1?

В Раздел I, т.1, следва да изпишете наименованието на ЕТ в полето за юридически лица.

 

 • Включват ли се в общия брой наети лица, лицата по национални програми, които са с трудови договори

Да, в точка 10.2.

 

 • В Раздел IV, т.21 за броят работни места - това длъжностите ли са в едно предприятие?

Определение за „работно място" е дадено в § 1, т.4 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда.

Важно: "Работно място" е помещение, цех, стая, нахождение на машина, съоръжение или друго подобно териториално определено място в предприятието, където работникът или служителят по указание на работодателя полага труда си в изпълнение на задълженията по трудовото правоотношение. При извършване на надомна работа и работа от разстояние работно място е домът на работника или служителя или друго помещение по негов избор извън предприятието;

 

 • В раздел IV, част 4 - работа с видеодисплеи, какво трябва да се отбележи в т.33 и т.34 при положение, че има работни места, на които се използва компютър, но в оценка на риска няма записани вредности

В т.33 се попълва „Да" - направена е оценка на риска, а в т.34 се посочват броя на лицата, работещи с видеодисплеи.

 

 • В част I, т.8 от Приложение 2 - химични агенти, в какво се състои проиграването на план за предотвратяване и ликвидиране на аварии?

Запознаване и проиграване, срещу подпис на работниците и служителите с/на конкретните аварийни ситуации.

 

 • По Раздел IV, т.24 „Опасности/източници на опасности създаващи риск за здравето и безопасността на работещите, съгласно оценка на риска" какво трябва да се посочи?

Посочват се всички показатели, за които има вероятност от появата им.

 

  Раздел III: Въпроси относно кръга на задължените лица

 • Работеща фирма, която е регистрирана като ООД с двама съдружници, които се осигуряват на друго основание в други дружества и нямат нает персонал, но единият съдружник има сключен договор за управление и контрол, следва ли да подава декларация?
 • Да. Като договорът за управление и контрол се приравнява към трудов договор.

 

 • ЕООД пред 2011г. е сключвало на няколко пъти за кратко граждански договор за извършване на услуги като към датата на подаване няма никакъв договор. Трябва ли дружеството да подава декларация?

Не.

 

 • Дружество с двама съдружници/самоосигуряващи се лица/ без нает персонал, трябва ли да подава декларация?

Да!

Важно: Съгласно указанията на министъра на МТСП, лицата които работят в съдружие без нает персонал, но извършват стопанска дейност и получават икономическа изгода, следва да подадат декларация.

 

 • ЕТ, управлявано от пенсионер с договор за прокура без нает персонал трябва ли да подава декларация?

Да.

 

 • Съдружниците, които се самоосигуряват трябва да се посочват към наетите лица. Това отнася ли се и за самоосигуряващите се собственици на ЕООД и ЕТ?

Не. Те се явяват лица, работещи сами за своя сметка.

 

 • Следва ли да подава декларация Акционерно дружество, в което има избран съвет на директорите и няма нает персонал по трудови правоотношения? Счита ли се това за нает персонал като се има предвид, че по ЗДДФЛ договорите за управление и контрол са приравнени към трудовите?

Да, ако има сключени договори за управление и контрол.

 

 •  Новорегистрирана фирма през 2012г., която е наела персонал по трудово правоотношение през същата година трябва ли да подава декларация по чл.15 от ЗЗБУТ ?

Задължението за подаване на декларация ще възникне през 2013г.

 

 • Трябва ли да се подава декларация, ако през изминалата година е имало нает персонал, но към момента на подаване няма такъв?

Не.

 

 • ДЗЗД (Дружество по Закона за задълженията и договорите), в което само единият сърдружник е самоосигуряващо се лице, а другият не и няма нает персонал, трябва ли да подава декларация? Трябва ли да има и договор със СТМ (Служба Трудова медицина)?

 

Да, трябва да бъде подадена декларация, но няма задължение за сключване на договор със СТМ.

 

 • Трябва ли земеделски производител да подава декларация по чл.15, като има двама назначени работника?

Да, трябва.

 

 • Трябва ли да се подава декларация за ЕООД, което към 31.12.2016г. има назначени двама работници, които са в отпуск по бременност?

Да, трябва.

 

  Каква е разликата между ЕООД и ООД при условие, че и в ЕООД и в ООД няма работещ собственик, само самоосигуряващ се? Защо в ООД трябва да се подаде декларация, а в ЕООД не трябва?

В ЕООД участник е само едно лице и в този смисъл то само извършва дейността за своя сметка. В ООД с повече от един участник, същите се явяват лица, работещи в съдружие за своя сметка и като такива съгласно чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ във връзка с чл.14, ал.1 от ЗЗБУТ не са освободени от задължение да подават декларация.

В статията са използвани материали, публикувани на сайта на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар