Платен отпуск след майчинство

автор: Ваня Иванова

За времето , през което служителката е била в майчинство, се полага платен годишен отпуск. Какъв е срокът за неговото използване, как се изчислява , може ли вместо да се използва, да се заплати?

 

Срок на ползване:

Съгласно чл. 176а, ал. 2 от Кодекса на труда, когато платеният годишен отпуск е отложен при условията и по реда на чл. 176, ал. 1 / когато ползва друг вид отпуск  със съгласието на работодателя/- в случая поради ползване на отпуск по майчинство, правото на работника или служителя на ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му.

 
Например ако отпускът по майчинство свършва през 2016, отложените дни могат да се ползват до 31 декември 2018 г. включително.

Как следва да се изчисли:

При изчисляване на възнаграждението за платен отпуск следва да се спазват разпоредбите на чл. 177 от Кодекса на труда, :

чл. 177. (1)  За времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от начисленото при същия работодател среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползуването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни.

(2)  Когато няма месец, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни при същия работодател, възнаграждението по ал. 1 се определя от уговорените в трудовия договор основно и допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер

Размерът на среднодневното брутно трудово възнаграждение при изчисляване на платения годишен отпуск и обезщетенията по Кодекса на труда при пълен работен ден не може да бъде по-малък от този, който се изчислява при възникване на съответното основание от размера на установената за страната минимална работна заплата (чл. 19, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата

От Въпроси и отговори на МТСП

Въпрос: За времето, през което майката е ползвала неплатен отпуск  за отглеждане на дете до 8-годишна възраст (чл.167а от КТ),  полага ли се и платен годишен отпуск?

Отговор:

В ал.8 на чл.167а от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено, че времето, през което се ползва отпускът по ал. 1 се признава за трудов стаж. Размерът на платения годишен отпуск, на който има право работникът или служителя се определя пропорционално на времето, което му се признава за трудов стаж. С оглед на горното, за времето на ползване на отпуск по чл. 167а от КТ служителката има право на основен платен годишен отпуск.
 
 

Въпрос:По колко дни платен отпуск ми се полагат, за всяка от двете години /2014,2015/, през които съм ползвала отпуск по чл.164 ал. 1 /майчинство /?

Отговор:

Времето, през което се ползва отпускът по чл. 163, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/ - за бременност и раждане и по чл. 164, ал. 1 от КТ- за отглеждане на дете до 2-год. му възраст се признава за трудов стаж. Размерът на платения годишен отпуск, на който има право работникът или служителят се определя пропорционално на времето, което му се признава за трудов стаж. С оглед на горното, за времето на ползване на отпуск по чл. 163, ал. 1 и чл. 164, ал.1 от КТ имате право на основен платен годишен отпуск, който е не по-малко от 20 работни дни, съгласно ал. 4 на чл. 155 от КТ. МВ/

 

Въпрос:Ще загубя ли правото си на ползване на полагаемия ми отпуск, натрупал се през 2-те години, когато съм била по майчинство с първото ми дете(за 2014г и 2015г), ако работодателят не ми позволи да го ползвам тази година (през 2016), а го остави за ползване след още 2 години (в 2018), когато ще ми изтече втората година по майчинство с второто ми дете?

Отговор:

Според чл. 176а, ал. 2 КТ, когато платеният годишен отпуск е отложен при условията и по реда на чл. 176, ал. 1, правото на работника или служителя на ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му. Следователно във Вашия случай от края на годината, в която е отпаднало основанието, което е било причина за отлагане на ползването на платения годишен отпуск започва да тече двугодишният давностен срок, т.е. ако през 2016г. сте се върнали на работа от края на 2016г. (31.12.2016г.) започват да текат двете години, след изтичането на които правото на натрупания и неизползван платен годишен отпуск ( за 2014г. и 2015г.) се погасява ( 31.12.2018г.)

 

Въпрос: Мога ли да поискам от работодателя  дни  на неизползнаия отпуск за времето на майчинството да ми бъдат заплатени или трябва да ги използвам?

Отговор:

Неползваният отпуск се заплаща само  при прекратяване на трудовия договор

 

Въпрос: В момента съм в отпуск за гледане на дете до 2-рата година.Детето ми е прието в СДЯ и следва да прекъсна майчинството си , а след него искам да използвам полагащия ми се годишен платен отпуск в размер на 50 дни(той е за 2014 и 2015 г).Мога ли да използвам всичките дни накуп?През този отпуск ще пускам предизвестие за напускане на работата, който е 3 месеца.Може ли работодателя да прекрати отпуска ми след като "пусна" предизвестието си и длъжен ли е да ме информира за това?Възможно ли е той да прекрати договора ми, който е по взаимно съгласие без мое знание и моя подпис?

Отговор

Съгласно чл. 172 от Кодекса на труда (КТ), платеният годишен отпуск се разрешава на работника или служителя наведнъж или на части. Вие ще имате право да ползвате Вашия платен годишен отпуск, натрупан по време на отпуска по чл. 163, ал. 1 и чл. 164, ал. 1 от КТ, с писменото разрешение на работодателя. Работодателят няма право да прекъсне ползването на платения годишен отпуск. За да бъде прекратено едно трудово правоотношение по взаимно съгласие (чл. 325, ал. 1, т. 1 от КТ), то трябва да е направено в писмена форма и да е налице съгласието и на двете страни по правоотношението, т.е. необходимо е и Вашето съгласие.

 
В статията са използвани въпроси и отговори от сайта на МТСП
Илюстрация:Designed by Freepik

Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

1 Коментари

  1. Avatar
    Азора 2024-04-19 14:26:37

    Здравейте! В момента съм в майчинство/ отпуск за гледане на дете до 2 годишна възраст. Работя като учител и натрупания отпуск до момента за тези две години плюс още една, в която съм била в болнични по време на бременността, е близо 170 дни ( по 56 дни за всяка година). Каква давност има тази отпуска? Бих искала да ползвам отпуската си накуп, но има ли как работодателя да ме задължи да не я ползвам? По думите на счетоводителя и работодателя, отпуската е без давност и мога да я ползвам когато поискам, но аз не съм убедена в това.

Напиши коментар