Парламентът прие на второ четене промени в Закона за насърчаване на заетостта.

Парламентът прие днес на второ четене промени в Закона за насърчаване на заетостта.

Една от новите мерки e насърчаване мобилността на безработните лица.

Когато безработни лица, включително младежи от специализирани институции, завършили образованието си, започнат работа след насочване от  дирекция „Бюро по труда“, в друго населено място, отстоящо на повече от 50 км от населеното място по настоящ адрес, ще получават средства за такси за детски ясли, детски градини, наем на жилище, такси за ползване на интернет, но за не повече от 12 месеца. Размерът на средствата ще се определя ежегодно.

Нова дейност на регионалните комисии по заетостта

Два пъти в годината Комисията по заетостта към областния съвет за развитие ще трябва да събира, обработва и предоставя на Агенцията по заетостта информация за потребностите на работодателите от работна сила в областта. Целта е по-прецизно отчитане на потребностите на местните работодатели.

 

Подобряване на достъпа до услугите на Агенцията по заетостта:

Понастоящем регистрацията на търсещите работа лица се извършва по постоянен или настоящ адрес и те ползват услуги само в дирекция „Бюро по труда“ по регистрация.

С предложените промени търсещите работа лица ще могат да ползват услуги по информиране и/или консултиране, насочване и подпомагане за започване на работа и психологическо подпомагане независимо от адреса на регистрация. Ще отпадне и санкцията за прекратяване на регистрацията, когато търсещите работа лица сменят адреса, по който са регистрирани в дирекция „Бюро по труда“, без да я уведомят за това.

 

Променя се определението за „безработен“:

В Допълнителните разпоредби на Закона в определението за „безработен“ отпада изискването лицето при регистрация да „не попада в друга група търсещи работа лица“.

Безработен” е лице, което при регистрация в дирекция „Бюро по труда” не работи, търси работа, има готовност да започне работа в14-дневен срок от уведомяването му от дирекцията „Бюро по труда”.“;

След промяна в определението „безработен“ учащите се ще могат да се регистрират като безработни и да ползват правото на парично обезщетение за безработица, когато отговарят на останалите условия, регламентирани в Кодекса за социално осигуряване

Променя се срокът в  определението за „подходяща работа“:

настоящият текст:

"Подходяща работа" е работата, която съответства на образованието, квалификацията и здравословното състояние на лицето, ако тя се намира в същото населено място или до 50 км извън него, при условие че има подходящ обществен транспорт, за период до 18 месеца от датата на регистрация на лицето в дирекция "Бюро по труда". След този период "подходяща работа" е тази, която съответства на здравословното състояние на лицето, ако тя се намира в същото населено място или до 50 км извън него, при условие че има подходящ обществен транспорт.

С цел активиране на продължително безработните лица в определението за „подходяща работа“ от срокът се намалява от  18 на 12 месеца
 

Разширяване достъпа на предприятията до програми и мерки на пазара на труда:

С предложените промени предприятията, които са в затруднено положение, също ще могат да получават средства, представляващи минимална помощ съгласно Регламент (ЕС) 1407/2013 г. Работодателите, както и институциите, осъществяващи обучение на възрастни или професионално ориентиране, вече ще могат да получават средства по този закон представляващи минимална помощ, и когато осъществяват дейност в отрасъл „въгледобив“
 

Промяна на Заявлението за регистрация на предприятие, което осигурява временна работа.

Към заявлението за регистрация няма да се прилага удостоверение от съответната ТД на НАП за наличието или липсата на задължения към датата на подаване на защвлението.

Съгласно чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДВ, бр. 94 от 2015 г.) за целите на комплексното административно обслужване компетентните органи могат да изискват и да получават от органите по приходите удостоверения за наличие или липса на задължения на лицето с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения. За целите на административното производство Агенцията по заетостта ще изисква удостоверенията по служебен път съгласно условия и ред, определени от Националната агенция за приходите и общините.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

1 Коментари

  1. Avatar
    Станимир 2017-06-16 13:37:13

    Определено бях засегнат от закона , преди поправката му , в частта- определението за безработен- Напуснах работа след 4 г 1 м 27 дни. При опит за регистрация в ДБТ , но понеже към същият момент бях задочник В картончето за регистрация отбелязаха , че съм учащ. Основание , което от НОИ , бе причина да ми откажат отпускане на парично обещетение за безработица за 6 месеца. А всъщото време почна да се губи здравното ми осигуряване. Не става ясно от кога влиза действие т.е. дали имам право отново да искам преразглеждане на статута ми

Напиши коментар