Парламентът прие на второ четене промените в ЗДДС за увеличаване на минималния праг за регистрация

Парламентът прие на второ четене промените в Закона за данък върху добавената стойност за увеличаване на минималния праг на облагаемия годишен оборот за регистрация по ДДС от 50 000 лв. на 100 000 лв.

Депутатите решиха измененията в закона да влязат в сила от първо число на месеца, следващ месеца на влизането в сила на решение на Съвета на Европейския съюз за предоставяне на разрешение на България да въведе специална мярка за дерогация относно общата система на данъка върху добавената стойност, но не преди 1 януари 2023 г.

Увеличаването на прага засяга и самонаетите лица.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар