Пазарни цени и данъчно облагане (трета част)

автор: Мария Янчева

В продължение на предходните две части, в които са описани методите за определяне на пазарни цени и хипотези, при които ЗДДС и ЗКПО изискват използване и доказване на пазарни цени на активи, пасиви или транзакции, в настоящата част продължава изложението на основните случаи, в които трябва да разполагаме с подходяща документация за изследване на пазарни цени съгласно разпоредбите на други данъчни закони.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и пазарни цени:

- Непарични доходи – тяхната стойност се определя по пазарните им цени (чл.10, ал.4 ЗДДФЛ).

- Данъчно облекчение за дарения в непарична форма – ако дарителят е придобил съответното имущество по-рано от три месеца преди дарението, то стойността на предмета на дарение се определя по пазарни цени към датата на неговото предоставяне (чл.22, ал.3 ЗДДФЛ).

- Изключване на вещи от имуществото на предприятие на едноличен търговец, които преди това са били придобити от физическото лице и включени в предприятието от него – за данъчни цели се приема, че физическото лице собственик на едноличния търговец извършва продажба на тези вещи по пазарни цени. Облагаемият доход се определя като разлика между пазарната им цена и данъчната им стойност или документално доказаната цена на придобиване, в зависимост от това дали са данъчни амортизируеми активи или други вещи (чл.27, ал.5 ЗДДФЛ). Така определената пазарна цена в последствие се приема за цена на придобиване при последваща продажба или замяна на вещта от физическото лице или при последващо включване на вещта в предприятието на едноличния търговец (чл.27, ал.7 ЗДДФЛ).

Определяне на облагаем доход при продажба или замяна на имущество, придобито при замяна (недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях, превозни средства, произведения на изкуството, предмети за колекции, антикварни предмети и финансови активи) – за цена на придобиване, която да се приспадне от продажната цена, се използва пазарната стойност на имуществото към датата на придобиване (чл.33, ал.6, т.6 ЗДДФЛ).

Определяне на облагаем доход при придобиване на акции и дялове чрез замяна при преобразуване на дружества по специалния ред на раздел II, глава 19 от ЗКПО – облага се с окончателен данък положителната разлика между пазарната цена на придобитите акции/дялове и цената на придобиване на акциите/дяловете в преобразуващото се дружество (чл.38, ал.6 ЗДДФЛ). Така определената пазарна цена в последствие се приема за цена на придобиване при последваща продажба или замяна на акциите/дялове в приемащото/ новоучреденото дружество, както и при последваща замяна при преобразуване (чл.38, ал.7 ЗДДФЛ).

Отклонение от данъчно облагане – ЗДДФЛ препраща към правилата на ЗКПО и съответно, ако бъде установено такова отклонение за данъчна основа следва да се приеме стойността, която би се получила при извършване на обичайна сделка по пазарни цени и насочена към постигане на същия икономически резултат (чл.77 ЗДДФЛ).

 

Данъчно-осигурителният процесуален кодекс (ДОПК) също изисква доказване на пазарни цени в следните случаи:

- Отговорност на трети лица – когато управител, член на орган на управление, прокурист, търговски представител или търговски пълномощник на задължено юридическо лице отчужди имущество на това лице по цени, които са значително по-ниски от пазарните и в резултат имуществото на задълженото лице е намаляло и по тази причина не са изплатени данъци или осигурителни вноски, то третото лице отговаря за задължението до размера на намалението на имуществото (чл.19, ал.2 ДОПК).

Особени правила за доказване – при ревизия данъчно задълженото лице е длъжно да докаже съответствието на сделките със свързани лица с пазарните им цени, включително чрез представяне на относими доказателства от чужбина (чл.116, ал.2 ДОПК).

Ревизия при особени случаи – наред с други обстоятелства, органът по приходите взема предвид пазарните цени на придобитите имущества към датата на придобиването (чл.122, ал.2, т.7 ДОПК).

Издаване на разрешение за отсрочване и разсрочване на публични задължения – компетентните органи имат право да не издадат такова, ако се установи, че информацията предоставена от длъжника относно финансовото му състояние не съответства на пазарните цени и условия (чл.185, ал.2 ДОПК).

Оценка на вещи в процес на принудително изпълнение – вещите трябва да се оценят от публичния изпълнител по пазарни цени (чл.235 ДОПК).

Фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск – за да може получателят да се разпорежда със стоките преди тяхното получаване/разтоварване, трябва да предостави обезпечение в размер на 30 на сто от пазарната им стойност (чл.13, ал.3, т.4 ДОПК).

Още по темата:

Пазарни цени и данъчно облагане (първа част) - според ЗДДС

Пазарни цени и данъчно облагане (втора част) - според ЗКПО

Мария Янчева е управител на Счетоводна кантора АРКФИН, office@arcfin.org

Илюстрация:Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар