Пазарни цени и данъчно облагане (втора част)

автор: Мария Янчева

В продължение на първата част, в която са описани методите за определяне на пазарни цени и хипотези, при които ЗДДС изисква използване и доказване на пазарни цени на активи, пасиви или транзакции, в настоящата част продължава изложението на основните случаи, в които трябва да разполагаме с подходяща документация за изследване на пазарни цени съгласно разпоредбите на други данъчни закони.

  • По Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) данъчната основа се определя чрез използване на пазарни цени при:

-          Отклонение от данъчно облагане – данъчната основа е тази, която би се получила при извършване на обичайна сделка по пазарни цени и насочена към постигане на същия икономически резултат (чл.16, ал.1 ЗКПО).

-          Преобразуване на дружества и места на стопанска дейност (МСД) на чуждестранни лица по общия ред на раздел I, глава 19 ЗКПО – преобразуващите се дружества или МСД на чуждестранни лица следва за данъчни цели да отпишат наличните активи и пасиви, като те се считат за реализирани по пазарни цени към датата на преобразуването (чл.115, ал.2 ЗКПО). Изключение от това правило е регламентирано за преобразуване чрез промяна на правната форма (чл.116, ал.1 ЗКПО), както и за случаите на преместване на седалището на европейско дружество или европейско кооперативно сдружение (чл.115, ал.4 ЗКПО).

-          Преобразуване по специалния ред на раздел II, глава 19 ЗКПО, в което участват местни дружества и/или дружества от друга държава членка на Европейския съюз - прилага се при вливане, сливане, разделяне, отделяне, прехвърляне на обособена дейност и замяна на акции или дялове така както са описани съгласно чл. 126 – 131 ЗКПО, както и при  преустройство на кооперативни организации, включително такива от други държави - членки на Европейския съюз. При този облекчен режим определяне на пазарни цени се изисква единствено за активите и пасивите, резултатите от експлоатирането на които преди преобразуването са участвали при определяне на данъчния финансов резултат по този закон, но в резултат на преобразуването престават да участват при определянето му. В този случай за данъчни цели се отписват наличните активи и пасиви, като те се считат за реализирани по пазарни цени към датата на преобразуването (чл.142, ал.3 ЗКПО). Не се прилага за активи и пасиви, свързани с МСД на българско дружество в друга държава членка на Европейския съюз.

-          Трансфери между МСД в страната и други части на същото предприятие извън страната:

а) Признават се за данъчни цели счетоводните приходи, отчетени по пазарна стойност, възникнали при трансфер от МСД в страната към друга част на предприятието извън страната, когато този трансфер съвпада с обичайните сделки на МСД към трети лица или обичайната дейност на МСД се състои в такива трансфери към други части на предприятието (чл.155, ал.1 ЗКПО).

б) Признават се за данъчни цели счетоводните разходи, отчетени по пазарна стойност и в рамките на обичайната дейност на МСД, свързана с реализацията на трансферираните стоки, услуги или права (чл.156, ал.1 ЗКПО). Когато се трансферират обекти на интелектуална или индустриална собственост и те не са предназначени за реализация в обичайната дейност на МСД и са произведени или придобити от другата част на предприятието, която е специализирана в създаването им, отчетените по пазарна стойност разходи също се признават за данъчни цели (чл.156, ал.4 ЗКПО).

в) Признават се за данъчни цели счетоводните разходи, отчетени по пазарна стойност, възникнали при трансфер от друга част на предприятието извън страната към МСД в страната, когато трансферът съвпада с обичайните сделки на другата част от предприятието към трети лица или обичайната дейност на тази друга част от предприятието се състои от подобни трансфери (чл.156, ал.2 ЗКПО).

г) При трансфер от МСД в страната към друга част на предприятието извън страната на активи, които са произведени или придобити от МСД и при който не възникват счетоводни приходи (печалби) или разходи (загуби), за данъчни цели активите се отписват и се считат за реализирани по пазарни цени към датата на трансфера (чл.157, ал.3 ЗКПО).

-          Определяне на данъчния финансов резултат за последния данъчен период при прекратяване на МСД в страната – активите, които са произведени или придобити от МСД се считат за реализирани по пазарни цени и се отписват към датата на прекратяване (чл.161, ал.6 ЗКПО).

-          Разпределяне на активи като ликвидационен дял или дивидент - считат се за реализирани по пазарни цени и се отписват към датата на разпределението (чл.165, ал.1 ЗКПО).

-          Данъчната основа за данък при източника за доходите от ликвидационни дялове, разпределени в полза на чуждестранни юридически лица и местни юридически лица, които не са търговци, е разликата между между пазарната цена на подлежащото на получаване от акционер или съдружник и документално доказаната цена на придобиване на акциите или дяловете му (чл.198 ЗКПО).

-          Данъчната основа за данък при източника за доходите от лихви на чуждестранни юридически лица по договори за финансов лизинг е пазарната лихва в случаите, когато в договора не е определен лихвен процент (чл.199, ал.1 ЗКПО).

-          Данъчна основа за данък при източника за доходи на чуждестранни лица от разпоредителни действия с финансови активи и недвижимо имущество – за да се определи продажната цена в случаите на уговорено възнаграждение различно от пари, то се оценява по пазарни цени към датата на начисляване на дохода (чл.199, ал.5 ЗКПО). Така определената продажна цена се съпоставя с документално доказаната цена на придобиване, за да се получи данъчната основа.

Отписването и третирането на активи и пасиви като реализирани по пазарни цени, изисквано от закона в изброените по-горе хипотези, се осъществява като счетоводният финансов резултат се увеличава с печалбата и се намаля със загубата, получена като разлика между пазарната цена на актива или пасива и счетоводната му стойност (чл.115, ал.3, чл.142, ал.4, чл.157, ал.4, чл.161, ал.6 и чл.165, ал.2 ЗКПО).

Както ЗДДС, така и ЗКПО използва пазарните цени не само за определяне на данъчна основа, но и като признак за наличие на определени обстоятелства:

-          Една от хипотезите на отклонение от данъчно облагане е наличието на разлика между лихвения процент при предоставяне или получаване на кредити в сравнение с пазарната лихва към момента на сключване на сделката (чл.16, ал.2, т.3 ЗКПО).

-          При преобразуване и прехвърляне на предприятие по чл.15 от Търговския закон е предвидена солидарна отговорност на приемащите дружества и провоприемниците за данъчните задължения на преобразуващите се дружества и отчуждителите. Отговорността е до размера на получените права, които се оценяват по пазарни цени (чл.124, ал.3 ЗКПО).

-          Една от хипотезите на скрито разпределение на печалбата е наличието на суми, превишаващи обичайните пазарни нива, които са начислени, изплатени или разпределени под каквата и да е форма в полза на акционерите, съдружниците или свързани с тях лица (§1, т.5 от допълнителните разпоредби на ЗКПО).

-          Някои облекчения предвидени от ЗКПО могат да се приложат от данъчнозадължените лица само при условие, че съответните активи, с които са свързани са придобити при пазарни условия (чл.69, ал.1, т.3; чл.189, т.3, б.д и чл.189б, ал.2, т.2 ЗКПО). 

 (Следва продължение)    

Мария Янчева е управител на Счетоводна кантора АРКФИН, office@arcfin.org

Илюстрация: Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар