Още ден остава за прехвърляне на средствата за втора пенсия в НОИ

 

Още един ден имат хората, които искат да прехвърлят своите средства за втора пенсия от частен пенсионен фонд в НОИ. Крайният срок за тях е 30 юни.
Това се отнася за всички, родени през 1960-1964. Срокът беше даден по изключение на тези, на които остават по-малко от 5 години да навършат възрастта за пенсиониране.

 

Прехвърлянето става с подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ  в НАП по следните начини:

  • в офиса на НАП по постоянен адрес на физическото лице - лично или от упълномощено с нотариално заверено изрично пълномощно лице;
  • по електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП) на осигуреното лице,
  • чрез Портала за електронни услуги на Национална агенция за приходите (НАП): https://inetdec.nra.bg.

 

Заявление за избор за промяна на осигуряване от допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд във фонд „пенсии“, съответно във фонд „пенсии за лицата по чл. 69“, на държавното обществено осигуряване може да се подава в следните срокове:

- до 5 години преди навършване на възрастта за придобиване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условие, че към момента на заявяването не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране;

- след 1 година от датата, на която лицето е започнало осигуряване в УПФ.
 

От средата на юни в сайта на НОИ е добавена нова услуга Изчисляване на прогнозна пенсия

Чрез тази електронна услуга се изчисляват прогнозен индивидуален коефициент (ИК) и прогнозен размер на пенсия за осигурителен стаж и възраст за лица, на които не е отпусната такава от държавното обществено осигуряване (ДОО).


 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар