Очакват се промени относно СИРВ в Наредбата за работното време, почивките и отпуските


На страницата на МТСП е поместен проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските

Част от промените касаят уредбата за сумираното изчисляване на работното време. Измененията целят преодоляване на констатираните при прилагането на наредбата проблеми и гарантиране правата на работниците и служителите и на работодателите при сумирано изчисляване на работното време.

Какво се очаква накратко:


1. Предвижда се нормата за продължителност на работното време за периода, за който е установено сумирано изчисляване, да се определя в часове, като броят на работните дни по календар, включени в периода на отчитане, се умножи по дневната часова продължителност на работното време, определена в трудовия договор.


 

Чл 9а Предложени промени:
В ал. 2 след думата „графици“ се добавя „могат да“.
Алинея 3 се изменя така:
„(3) Поименните графици се изготвят така, че сборът от работните часове по графика на работника или служителя за периода, за който е установено сумираното изчисляване, не трябва да надхвърля нормата за продължителност на работното време, определена по чл. 9б.“


Текст в момента:
(2) През периода, за който е установено сумираното изчисляване, утвърдените поименни графици се изменят от работодателя при промяна на числеността на заетите работници и служители или на други обстоятелства, при които те са утвърдени.
(3) Поименните графици се изготвят така, че сборът от работните часове по графика на работника или служителя за периода, за който е установено сумираното изчисляване, трябва да е равен на нормата за продължителност на работното време, определена по чл. 9б

 


2. Освен това е регламентирана възможност за работодателите да определят норма за продължителност на работното време до размера, но не повече от произведението на броя на работните дни по календар, включени в периода на отчитане, и дневната часова продължителност на работното време по трудовия договор.
По този начин ще се преодоляват затрудненията на предприятията, въвели сумирано изчисляване на работното време, когато се изготвят поименни графици при смени с продължителност различна от осем часа, и при които се полага нощен труд.


Предложени промени:
1. чл. 9б Алинея 1 се изменя така:
„(1) При сумирано изчисляване на работното време по чл. 142, ал. 2 КТ се определя норма за продължителност на работното време за периода. Нормата се определя в часове, като броят на работните дни по календар, включени в периода на отчитане, се умножи по дневната часова продължителност на работното време по трудовия договор.“

Текст в момента:
Чл. 9б. (1) При сумирано изчисляване на работното време по чл. 142, ал. 2 КТ се определя норма за продължителност на работното време за периода. Нормата се определя в часове, като броят на работните дни по календар, включени в периода на отчитане, се умножи по дневната продължителност на работното време, установена за работното място, при подневно отчитане на работното време.


 

3. С предложените промени относно преизчисляване на работното време, когато работник или служител през целия или част от периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, е ползвал отпуск за временна неработоспособност, бременност и раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, се цели синхронизиране на трудовоправната уредба с подхода, възприет в областта на осигурителното право в чл. 34, ал. 1 от Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.


Предложени промени:
2. В ал. 2 думите „както и съответната част от отпуските, разрешени в календарни дни, съвпадащи с работните дни по календар“ се заличават.


Текст в момента:
(2) Когато работник или служител през целия или през част от периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, е ползвал отпуск, нормата за продължителност на работното му време се преизчислява, като от броя на работните дни по календар се изваждат съответните дни отпуск, разрешени в работни дни по календар, както и съответната част от отпуските, разрешени в календарни дни, съвпадащи с работните дни по календар.


4. В тази връзка е предвидено, че когато работник или служител през целия или през част от периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, е ползвал отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, нормата за продължителност на работното му време се преизчислява, като се изваждат съответните часове по утвърдения поименен график. По този начин се въвежда еднакъв подход в трудовото и осигурителното законодателство при отчитане на отпуска за временна неработоспособност, бременност, раждане и осиновяване и се постига в максимална степен справедливост при заплащането в съответствие с реално положения труд.


Предложени промени:

чл. 9б Създава се нова ал. 3:
„(3) Когато работник или служител през целия или през част от периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, е ползвал отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, нормата за продължителност на работното му време се преизчислява, като от нормата по ал. 1 се извадят съответните часове по утвърдения поименен график.“


4. С проекта за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските се прецизира разпоредбата на чл.9г, относно отчитането на извънреден труд пред Инспекцията по труда, с оглед уеднаквяване на практиката при отчитане на извънредния труд пред различните институции.


Предложени промени:
В чл. 9г думите „без превръщане на нощните часове в дневни“ се заличават.


Текст в момента:
Чл. 9г. Отработените часове от работника или служителя, които в края на периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, са повече от часовете, определени съгласно чл. 9б, се отчитат за извънреден труд по реда на чл. 149 КТ пред инспекцията по труда без превръщане на нощните часове в дневни.

 

Източник: МТСП

Илюстрация:Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар