От 16.08.2016 г. е публикувана нова версия на програмата на НОИ за болничните

От 16.08.2016 г. е публикувана нова версия 1.7. на самостоятелно работещия програмен продукт на НОИ за въвеждане, контрол и изпращане на данни от удостоверения Приложения №9, №10 и №11 към НПОПДОО

Във версия 1.7 на продукта е прецизиран контролът на въвежданата информация, както следва:

•             В Приложение №9 се проверява съответствието между попълнения брой дни/часове в т.9 и избрано обстоятелство за липса на 6 месеца осигурителен стаж (т.2), когато не е попълнена дата на придобиване на стажа при лица с идентификатор ЕГН и навършена възраст 18 години и определени причини за неработоспособност по болничния лист (чл. 40, ал. 1 КСО) – не се извършва при локална проверка!

КАК следва да се попълва точка 9 от Приложение №9

Когато в точка 2 се посочи: Към деня на настъпване на временната неработоспособност/трудоустрояването лицето НЯМА 6 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство и лицето не придобива необходимия осигурителен стаж през периода по болничния лист, в точка 9  следва се посочат като  дни с право на обезщетение- или 0 или  най-много 3 / 3 дни за сметка на работодател/. 

Съгл. чл. 40 ал. 1 от КСО , изискването за 6 месеца осигурителен стаж не се отнася за лицата, ненавършили 18-годишна възраст.  Т.е  лицата под 18 години , независимо, че нямат необходимия стаж имат право на обезщетение.  Тогава в точка 9 следва да се попълнят дните с право на обезщетение, независимо, че в точка 2 е избрано НЯМА

Аналогично и когато в точка 3 е попълнено: Към деня на настъпване на бременността и раждането лицето  НЯМА 12 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар