От 1 юли нов минимален осиг. доход за хотелиерство и ресторантьорство

В заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, обнародван в ДВ бр. 55, от дата 19.6.2020 г. се правят промени и в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.:

В преходните и заключителните разпоредби се създава § 6а:
„§ 6а. През 2020 г. средства от фонд „Безработица“ на държавното обществено осигуряване може да се разходват и за мерки, свързани със заетостта, при условия и по ред, определени от Министерския съвет.“
2. В приложение № 1 към чл. 9, т. 1:
а) в ред 60, колона 3 числата „55, 56“ се заличават, а в колона 4 думите „Хотелиерство; Ресторантьорство“ се заличават;
б) създава се ред 60а:

Промените влизат в сила от 01.07.2020

 

 

 

 

Илюстрация: Food photo created by freepik - www.freepik.com


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар