От 1 септември влизат промени при плащанията в брой

 

В Държавен вестник брой: 66, от дата 1.8.2023 г. е обнародван Законът за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

С Преходните и заключителни разпоредби са въведени изменения и допълнения, касаещи редица нормативни актове.

 

В Закона за ограничаване на плащанията в брой 

В сила от 01.09.2023 г. 

Плащанията на територията на страната ще се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са:

  • трудови възнаграждения по смисъла на Кодекса на труда, изплащани от работодатели със 100 или повече наети лица, с изключение на лицата, с които е сключен трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа по реда на чл. 114а;
  • дивиденти по смисъла на § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на ЗКПО на стойност, равна на или надвишаваща 1000 лв. 

 

В Закона за платежните услуги и платежните системи

В сила от 01.09.2023 г. 

Въвежда се възможността за използване на сметка за основни операции без заплащане на такси, когато се получават заплати, пенсии, помощи, стипендии и обезщетения. 

 

Чл. 120а. (1) Когато по сметка за основни операции по чл. 118 се извършват операции по нареждане на титуляря, включително и теглене на суми в брой, за тях не се заплащат такси, когато са за сметка на получени средства от трудови възнаграждения, пенсии, помощи и обезщетения по социалното осигуряване и социалното подпомагане, стипендии за ученици, студенти и докторанти.

(2) Сметката за основни операции по чл. 118 се обслужва безплатно, когато по сметката постъпват и се съхраняват средства по ал. 1 и лихвите върху тези средства.

(3) Алинея 1 не се прилага за теглене на суми чрез терминални устройства АТМ и ПОС на банки, различни от обслужващата банка.
 

 

-------------------------

 

Закон за ограничаване на плащанията в брой

Чл. 3. (1) Плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са:
1. на стойност, равна на или надвишаваща 10 000 лв.;
2. на стойност под 10 000 лв., но могат да се разглеждат като част от свързани помежду си платежни операции на едно и също основание, чиято обща стойност е равна на или надвишава 10 000 лв.;
3. (нова - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.09.2023 г.) трудови възнаграждения по смисъла на Кодекса на труда, изплащани от работодатели със 100 или повече наети лица, с изключение на лицата, с които е сключен трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа по реда на чл. 114а;
4. (нова - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.09.2023 г.) на стойност, равна на или надвишаваща 1000 лв. за дивидент по смисъла на § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., доп. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.09.2023 г.) Алинея 1, т. 1 и 2 се прилага и в случаите на плащания в чуждестранна валута, когато левовата им равностойност е равна на или надвишава 10 000 лв. Равностойността в български левове се определя по курса на Българската народна банка в деня на плащането.

Кодекс на труда

Чл. 270. (1) Трудовото възнаграждение се изплаща в предприятието, където се извършва работата.
(2) Трудовото възнаграждение се изплаща авансово или окончателно всеки месец на два пъти доколкото не е уговорено друго.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Трудовото възнаграждение се изплаща лично на работника или служителя по ведомост или срещу разписка или по писмено искане на работника или служителя - на негови близки. По писмено искане на работника или служителя трудовото му възнаграждение се превежда на влог в посочената от него банка.
(4) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.09.2023 г.) Независимо от ал. 3, когато се изплаща трудово възнаграждение от работодател по чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за ограничаване на плащанията в брой, изплащането му се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка в посочена от работника или служителя банка в страната.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар