От днес започва процедурата за изплащане на компенсации за запазване на заетостта

От днес Агенцията по заетостта открива процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсации по реда на чл.1, ал.1 от Постановление № 55 от 30.03.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (

Вчера на брифинг в Министерския съвет беше обявено окончателното решение на правителството за подкрепа на бизнеса по схемата 60/40.

Изисквания към работодателите за изплащане на компенсации

За изплащане на компенсации могат да кандидатстват работодатели, които:

 •  са местни физически или юридически лица, както и чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България;
 • нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, и за които работодателят не е предприел действия за разсрочване, отсрочване или обезпечение;
 • не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;
 •  запазят заетостта на работниците и служителите, за които са получили компенсация, за период не по-малък от периода, за който са изплатени компенсациите;
 • не прекратят трудови договори на работници и служители на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда през периода, за който им се изплащат компенсации;
 • нямат установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност през период от 6 месеца преди издаване на заповедта за преустановяване на работа.

 Условия за изплащане на компенсации

Компенсации могат да се изплащат на работодател, който поради извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., със своя заповед, издадена въз основа на заповед на държавен орган, е преустановил работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители и в случай, че заявява изплащане на компенсации за работници и служители, осигурени в икономическите дейности, посочени в Приложението към Постановлението - Списък на икономически дейности по чл. 2, ал.1 т. 2 съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД -2008). 

Това са  секторите „Търговия на дребно“ (без търговия с автомобили и мотоциклети), „Сухопътен транспорт“, „Пътнически и въздушен транспорт“, „Хотелиерство“, „Ресторантьорство“, „Питейна дейност“, „Кино салони“, „Туристическа дейност“, „Артистична и творческа дейност“, „Предучилищна и училищна дейност“ в частта за частните детски градини и „Спорт“. Заетите в тях са 289 000 души.
 

За изплащане на компенсации могат да кандидатстват и работодатели от всички сектори от Класификацията на икономическите дейности (КИД -2008), с изключение на секторите А, К, О, Р, Q, T и U, които освен на посочените в т. 3 критерии, отговарят и на следните условия: 

 •  със своя заповед, издадена на основание чл. 120в, ал. 1 от Кодекса на труда, е преустановил работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители, в случай, че ИЛИ
 • със своя заповед, издадена на основание чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда, е установил непълно работно време в предприятието или в негово звено;
 • декларират намаляване на приходите от продажби, както следва:

1) за лицата, учредени преди 1 март 2019 г. – с не по-малко от 20 % през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо същия месец на предходната календарна година;

2) за лицата, учредени след 1 март 2019 г. – с не по-малко от 20 % през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо усреднените приходи за месец януари и февруари на 2020 г.
 

Това са секторите без „Селско, горско и рибно стопанство“, „Финансови и застрахователни дейности“, „Държавно управление“, „Образование“, „Хуманно здравеопазване и социална работа“, Дейности на домакинства като работодатели, недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление“, както и „Дейности на екстериториални организации и служби“

В рубриката „Изплащане на компенсации за запазване на заетостта” на началната страница на интернет сайта на Агенцията по заетостта и в раздел „Предлагащи работа” са публикувани:

§ Процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсации по ПМС № 55/30.03.2020 г., утвърдена от Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. Тя съдържа информация за реда и условията за кандидатстване и е публикувана и на информационните табла в дирекции „Бюро по труда“;
§ Образец на Заявление за изплащане на компенсации и декларации, съгласно чл. 4, ал.2 от ПМС 55/2020 (електронен формат);
§ Образец на Списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации по реда на постановлението (електронен формат);
§ Инструкция за изготвяне на Списъка (помощен материал).

Документи от работодатели, кандидатстващи за изплащане на компенсации по реда на ПМС 55/2020 г., ще се приемат във всички дирекции „Бюро по труда” в страната в периода от 31-ви март до 21-ви април 2020 г.

За да кандидатстват, работодателите следва да представят в бюрото по труда, на чиято територия осъществяват дейност:
- Заявление за изплащане на компенсации и декларации (по образец);
- Списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации (по образец);
- Заповед за преустановяване на работа.

Документи се изпращат по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, подписани с квалифициран електронен подпис /КЕП/, или с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор. При невъзможност за подаване на документите дистанционно, същите могат да се представят в съответната Дирекция „Бюро по труда“ на хартиен носител при спазване на ограниченията и изискванията за работа в условията на извънредно положение и мерките за ограничаване разпространението на коронавируса COVID-19, регламентирани в актове на компетентните органи.

Документите се разглеждат за съответствие или несъответствие с изискванията на ПМС №55/30.03.2020 г. в срок до 7 работни дни от подаването им, като за резултатите информация се предоставя на работодателя и Националния осигурителен институт.

Процедура за кандидатстване на работодатели

Заявление за изплащане на компенсации по реда на чл. 1. ал. 1 от ПМС 55/30.03.2020 г.

Списък на работници и служители

Указания за попълване и изпращане на списък на работниците и служителите

 

Илюстрация:https://trafficnews.bg/


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

2 Коментари

 1. Avatar
  Георги Попов 2020-03-31 18:08:45

  От 20ти този месец съм съкратен предвит тежката ситуация на COVID19 от бюрото по труда ми отказаха помощ поради факта че преди 5 месеца съм ползвал обещетение минимално ,но в случая е извънредно положение от което оставам на улицата без никакво разбиране .Какво става с такива като мене?

 2. Avatar
  Гергана МарковаСт.Загорател.089324453 2020-03-31 14:59:57

  Попитах мойте шефове за тези 60/40те казаха че няма да кандиатсват защото трябва да ми внесат осигуровка.Попитах имам ли право на платен отпуск те ми отговориха че във тяхната фирма няма такова нещо.

Напиши коментар