Отчитане на инвестиционните имоти съгласно СС 40 (част трета – промяна на предназначението, освобождаване и оповестяване)

автор: Мария Янчева

При промяна в предназначението и начина на използване на един актив, предприятието следва да го прекласифицира съобразно тази промяна.

Прехвърляне на инвестиционни имоти в други видове активи на предприятието

това е оценката, по която следва да се извърши прекласифицирането на активите зависи от избрания модел на последващо оценяване.

При прилагане на модела на справедливата стойност са възможни следните хипотези:

  • Прехвърляне на инвестиционен имот в имот ползван от собственика (например сграда, която е отдавана под наем започва да се използва за административни нужди) – стойността на прехвърляне е справедливата стойност на датата на промяната. След тази дата имотът се оценява съгласно СС 16 Дълготрайни материални активи.

  • Прехвърляне на инвестиционен имот в стоково-материален запас (например обособени обекти в сграда, която е отдавана под наем, вече не се предоставят на наематели, а се трансформират в стоки, предназначени за продажба) - стойността на прехвърляне е справедливата стойност на датата на промяната. След тази дата имотът се оценява съгласно СС 2 Стоково-материални запаси.

При прилагане на модела на цена на придобиване:

  • Прехвърляне на инвестиционен имот в имот, ползван от собственика – извършва се по балансова стойност, след което се оценява съгласно СС 16 Дълготрайни материални активи.

  • Прехвърляне на инвестиционен имот в стоково- материален запас - извършва се по балансова стойност, след което се оценява съгласно СС 2 Стоково-материални запаси.

 

Прехвърляне на други видове активи на предприятието в инвестиционни имоти

прекласифицирането също се извършва в зависимост от избрания от предприятието модел на последващо оценяване.

При прилагане на модела на справедливата стойност са възможни следните хипотези:

  • Прехвърляне на имот ползван от собственика в инвестиционен имот, който ще се отчита по справедлива стойност (например складови помещения, използвани от предприятието в обичайната дейност започват да се отдават под наем) – възникналата разлика между балансовата стойност съгласно СС 16 Дългатрайни материални активи и справедливата стойност към датата на промяната, по която първоначално се оценява инвестиционния имот се отчита като текущ приход или разход. Ако към датата на прехвърляне има създаден резерв от последващи оценки за ползвания от собственика имот и справедливата стойност е по-ниска от балансовата, разликата се отнася за сметка на резерва и едва превишението над резерва се отчита като текущ разход.

  • Прехвърляне на имот от стоково-материален запас в инвестиционен имот, който ще се отчита по справедлива стойност (например сграда с обособени обекти за продажба започва да се отдава под наем) - възникналата разлика между балансовата стойност съгласно СС 2 Стоково-материални запаси и справедливата стойност към датата на промяната, по която първоначално се оценява инвестиционния имот се отчита като текущ приход или разход.

  • При прехвърляне от актив изграждан или разработван по стопански начин, който в момента на завършването се класифицира като инвестиционен имот, отчитан по справедлива стойност - възникналата разлика между балансовата стойност и справедливата стойност към датата на завършване на изграждането или разработването, по която първоначално се оценява инвестиционния имот се отчита като текущ приход или разход.

 

При прилагане на модела на цена на придобиване – прехвърлянето на имот, ползван от собственика в инвестиционен имот, както и прехвърлянето на стоково- материален запас в инвестиционен имот се извършва по неговата балансова стойност.

 

Инвестиционните имоти се отписват при освобождаване или при трайно изваждане от употреба, когато от освобождаването не се очакват никакви икономически изгоди. Освобождаването може да си извърши основно чрез продажба или встъпване във финансов лизинг. Печалбите или загубите определени като разлика между нетните постъпления и балансовата стойност на актива се признават в текущия период.

 

В приложението към годишните финансови отчети се оповестява следната информация за отчетените инвестиционни имоти:

  • Възприетата счетоводна политика по отношение на: критериите, по които се класифицират имотите като инвестиционни, ползвани от собственика или стоково-материални запаси; критериите за класифициране на имотите при повече от едно предназначение; методите на оценяване; последващите разходи; сумите, отчетени като текущи приходи и разходи и свързани с инвестиционни имоти; договорните задължения, свързани с инвестиционни имоти; прихвърлянето на един вид актив в друг.

  • При прилагане на модела на справедливата стойност: факторите, използвани за определяне на справедливата стойност; печалбите или загубите, признати във връзка с прилагане на модела; прираст, освобождавания и други движения на инвестициони имоти; балансова стойност на инвестиционни имоти към датата на тяхната продажба и реализираните печалби или загуби.

  • При прилагане на модела на цената на придобиване: причини за невъзможност справедливата стойност да бъде надеждно измерена; използваните методи на амортизация; полезен живот на активите или използвани амортизационни норми; балансова стойност и натрупана амортизация; прираст и освобождавания; суми на признати/възстановени загуби от обезценки.

Още по темата:

Отчитане на инвестиционните имоти съгласно СС 40 (част първа - определения и първоначална оценка)

-------------------

Мария Янчева е управител на Счетоводна кантора АРКФИН, office@arcfin.org

Илюстрация:Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар