Отразявяне на СИРВ за повече от 1 месец в Декл. обр.1

автор: Ваня Иванова

От началото на 2015 година се въведоха промени в отразяването на СИРВ за повече от 1 месец  в Декларация обр. № 1.  Целта  беше по този начин да отпадне задължението за повечето осигурители да подават коригиращи декларации обр. № 1 за всеки месец след изтичане на периода, за който е въведено сумирано изчисляване на работното време.

Основната промяна се състои в това , че в поле 16 Дни в осигуряване – общо следва да се отразяват реално отработените дни, преобразувани от реално отработените часове

От указанията за попълване на поле 16

При сумирано изчисляване на работното време отработените дни с осигурителни вноски, които се попълват в т. 16.1, съответно дните в т. 16.2, 16.3, 16.4 и 16.А, за които са представени болнични листове, се получават, като часовете от тях в съответствие с графика (след превръщането на нощните часове в дневни) се разделят поотделно на дневното договорено работно време, попълнено в позиция 5 на т. 16. При остатък, равен или по-голям от половината на дневното договорено работно време, закръгляването се извършва към по-голямото число. При всеки два остатъка, равни на половината от дневното договорено работно време, единият от тях се закръглява към по-малкото число.

Въведе се ново значение на поле т. 13 - код за сумирано изчисляване на работното време. Кодът се попълва само за лицата, работещи при сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец.

 

Кои са по-важните „подводни камъни при СИРВ за повече от 1 месец?

1. Наличието на извънреден труд при изравняването и отразяването му в Д1

Броят на работните часове по графика на лицето /след превръщането на нощните часове в дневни/ за периода на СИРВ следва да е равен на договореното работно време за този период. Когато в рамките на периода , за който е е изготвен графикът , броят на часовете по графика е по-голям от договореното работно време за периода, е налице извънреден труд.

Пример: Период на СИРВ 3 месеца: 08,09,10, договорено работно време:8 часа

Часове по     график:190

Преизч. раб. дни:24

Раб. дни по календар:23

Норма: 184

В Д1:

т. 16.1: 24

т. 16.7:190

т.16.8: 0

Часове по график:163

Преизч. раб. дни:20

Раб. дни по календар:20

Норма: 160

В Д1:

т. 16.1: 20

т. 16.7:163

т.16.8: 0

Часове по график:168

Преизч. раб. дни:21

Раб. дни по календар:21

Норма: 168

Общо норма за 3 месеца:512

Извънреден труд:521-512=9 часа

В Д1:

т. 16.1: 20

т. 16.7:168

т.16.8: 9

Месец:08

Месец:09

Месец:10

 

За периода на СИРВ има 9 часа в повече от нормата. Тези 9 часа са извънреден труд. Превърнати в дни това е 1 ден.  (9/8=1.12) В т. 16.1 от Д1 на последния месец  дните  следва да се намалят с 1 ден , а часовете извънреден труд да се посочат в т. 16.8

И сега възниква въпросът какво правим когато в последния месец / месеца на изравняване/ лицето няма “достатъчно дни за намаляне“ в т.16.1? Например то е в болничен или неплатен отпуск. В този случай би следвало да се подаде Д1 корекция за някой от предходните месеци, така че общата сума на дните в осигуряване да се равнява с нормата.

 

2. Наличието на по-малко часове положен труд при изравняването и отразяването му в Д1

Това е обратният случай. Когато в рамките на периода , за който е изготвян графикът , броят на работните часове по графика на лицето (след превръщането на нощните часове в дневни) е по-малък от договореното работно време за периода е налице прекъсване на осигуряването. Според указание на НОИ Изх. 910184/06.04.2015 задължение на осигурителя в тези случаи е да определи периодите, в които осигуряването се прекъсва , без да е прекратено трудовото правоотношение.

Пример: Период на СИРВ 3 месеца: 08,09,10

Часове по график:190

Преизч. Раб. дни:24

Раб. дни по календар:23

Норма: 184

 

В Д1:

т. 16.1: 24

т. 16.7:190

т.16.8: 0

Часове по график:163

Преизч. Раб. дни:20

Раб. дни по календар:20

Норма: 160

 

В Д1:

т. 16.1: 20

т. 16.7:163

т.16.8: 0

Часове по график:152

Преизч. Раб. дни:19

Раб. дни по календар:21

Норма: 168

Общо норма за 3 месеца:512

Отработени часове за периода:505

Разлика 512-505=

7 часа по-малко от нормата

 

В Д1:

т. 16.1: 19

т. 16.7:152

т.16.8: 0

следва да се отрази 1 ден прекъсване на осигуряването

т.е за 7 часа недостиг до нормата

Месец:08

Месец:09

Месец:10

 

И тук следва да се посочи противоречието с Кодекса на труда:чл. 127 ал. 1

Работодателят е длъжен да осигури на работника или служителя нормални условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за която се е уговорил, като му осигури:

1. работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение;

 

3. Лице назначено на Мин. осиг. праг, което през месеца има отсъствия или е назначено или уволнено през месеца

Ако за установения за месеца график , лицето  следва да отработи по-малко от договореното работно време за месеца, осигурителният му доход не може да бъде по-малък от пропорционално определения за него минимален осигурителен доход /Указание НОИ Изх. 910184/06.04.2015/

С други думи  ако лицето има непълен  отработен месец, минималният осигурителен доход се изчислява на база отработените часове плюс часовете от първите 3 дни от работодателя, в случая в който има болничен. В противен случай Декларация обр.1 ще даде грешка.

Ако има пълен отработен месец /няма болнични, няма напускане или назначаване, няма неплатен отпуск/ , Мин. осиг. доход си е този, който съответства на регламенитрания в Закона за Бюджета на ДОО, не се изчислява пропорционално на отработенте часове

Пример: СИРВ за 2 месеца, 8 часа договорено работно време, Работна заплата=Мин.осиг. праг= 580 лв

За м. Септември

Норма: 20x8=160

По график 168 часа.

Отработени:132 часа

Болнични за сметка на работодателя 24 часа

Болнични за сметка на НОИ 12 часа

В Д1

в 16.1: 17 дни (132/8)

в 16.2: 1 ден  (12/8) (При остатък, равен или по-голям от половината на дневното договорено работно време, закръгляването се извършва към по-голямото число. При всеки два остатъка, равни на половината от дневното договорено работно време, единият от тях се закръглява към по-малкото число.)

в 16А:3 дни (24/8)

Осигурителният доход следва да се изчисли пропорционално на отработените часове

580/160=3.63 

(132+24)x3.63= 156*3.63=566.28

 

За м. Октомври

Норма: 21x8=168

По график 160 часа.

Отработени:160 часа

В Д1

в 16.1: 20 дни (160/8)

Осигурителният доход:580

В нито един нормативен документ, касаещ СИРВ , няма точна последователност как се закръглят дните, при превръщането им от часове, когато има повече от един остатък, равен на половината от дневното договорено работно време.

За да може работникът да не е ощетен и работодателят да не е в нарушение, генералният извод е ,че графикът трябва така е да е направен, че да няма нито извънреден труд, нито по-малко отработени часове. Което на практика е доста трудно

Какви са особеностите при болнични и отпуски на лице със СИРВ, можете да прочетете тук


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар