Отразяване на отсъствията на изолирани вкъщи лица, контактни на служител със съмнения за Covid-19

В раздел Въпроси и отговори на страницата на МТСП е публикуван отговор на казус, свързан с отразяване на отсъствията на изолирани вкъщи лица, контактни на служител със съмнения за Covid-19:

Дружество упражнява своята дейност в сферата на обслужването – работи се ежедневно в офиси с клиенти при строго съблюдаване на всички противоепидемични мерки.

В един от офисите има служител със ясни симптоми на Covid-19. прегледан е от личен лекар и насочен от него за провеждане на PCR тест, като е обяснено, че „най-вероятно става дума за covid 19“.

С грижа за здравето и сигурността на  служителите и клиентите, от момента, в който е получена информацията по-горе, работодателят е изпратил вкъщи всички останали служители в офиса, които са били контактни, на този етап с инструкцията, докато се получат резултатите от тестовете на служителя със симптоми.

От РЗИ  има обратна връзка, че тестовете ще бъдат готови след 48 часа или 2 раб. дни. На практика в тези 2 раб. дни всички служители от офиса няма да бъдат на работа. Ако тестът на служителя е положителен, контактните служители от офиса ще бъдат поставени от РЗИ в 14-дневна карантина и въпросът с оформянето и администрирането на отсъствието им е разрешен.

Обаче съществува възможност тестът на въпросния служител със симптоми да бъде отрицателен. В такъв случай как работодателят следва да оформи отсъствията на изолираните вкъщи контактни служители от офиса, за тези 2 дни, докато се получат резултатите от теста на служителя със симптоми:

 • платен отпуск;
   
 • неплатен отпуск;
   
 • неприсъствени дни;
   
 • друго.
   

 

Отговорът на МТСП:

Във връзка с обявеното извънредно положение и обявената след това извънредна епидемична обстановка в Кодекса на труда (КТ) бяха направени промени, които осигуряват по-голяма гъвкавост на работодателите, като същевременно се гарантират във възможно най-голяма степен и правата на работниците и служителите.

Една от регламентираните възможности по чл. 173а, ал. 1 от КТ е правото на работодателя да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие, включително на работник или служител, който не е придобил 8 месеца трудов стаж, когато е преустановена работата на предприятието, отделни негови части или на отделни работници. Предпоставка за реализирането на тази възможност е преустановяването на работата на предприятието, отделни негови части или на отделни работници, допустимо само за периода на извънредното положение или обявената извънредна епидемична обстановка (чл. 120в, ал. 1 от КТ).

За времето на преустановяване на работата по чл. 120в от КТ и в случай, че работодателят не се е възползвал от възможността да предостави едностранно ползването на платен годишен отпуск по чл. 173, ал. 1 от КТ, работникът или служителят има право на брутното си трудово възнаграждение (чл. 267а от КТ).

Бихме искали да обърнем внимание, че неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от КТ се разрешава от работодателя само по искане на работника или служителя.

С оглед на гореизложеното, сме на мнение, че в конкретния случай, работодателят би могъл да преустанови със заповед работата на засегнатите служители като заплаща за периода брутното трудово възнаграждение по чл. 267а от КТ или след преустановяване на работата да предостави ползването на платен годишен отпуск, за времето на който се дължи трудово възнаграждение по чл. 177 от КТ

 

-----------------------------------------------

Чл. 173а.КТ Когато поради обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка със заповед на работодателя или със заповед на държавен орган е преустановена работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители, работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие, включително на работник или служител, който не е придобил 8 месеца трудов стаж.

Чл. 120в. КТ (Нов - ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.) При обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка работодателят може със заповед да преустанови работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители за целия период или за част от него до отмяната на извънредното положение.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.) Когато при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка работата на предприятието или на част от него е преустановена със заповед на държавен орган, работодателят е длъжен да не допуска работниците или служителите до работните им места за периода, определен в заповедта.

Чл. 173. КТ (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.) (1) Платеният годишен отпуск се ползва от работника или служителя с писмено разрешение от работодателя.

Чл. 267а.КТ (Нов - ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г.) За времето на преустановяване на работата в случаите по чл. 120в работникът или служителят има право на брутното си трудово възнаграждение.

Чл. 160. (1) КТ Работодателят по искане на работника или служителя може да му разреши неплатен отпуск независимо от това, дали е ползувал или не платения си годишен отпуск и независимо от продължителността на трудовия му стаж.

Чл. 177. (1) КТ (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) За времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от начисленото при същия работодател среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползуването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар