Отпуск при осиновяване на дете- 365 дни и пълно обезщетение за осиновители на деца до 5 г.

автор: Ваня Иванова

Днес депутатите гласуваха на второ четене Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда.

Приеха се промени, с които се създава възможност за всички осиновители на деца до 5-годишна възраст да ползват отпуск в размер на 365 дни от деня на предаване на детето за осиновяване, независимо от конкретната му възраст, но не по-късно от навършване на 5 години. 

По реда на КСО по време на ползване на този отпуск при осиновяване на правоимащото лице ще се изплаща обезщетение в размер на 90 на сто от среднодневното му брутно трудово възнаграждение или среднодневния му осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на предаване на детето за осиновяване.

Какви отпуски при осиновяване могат да се ползват досега :

В действащата нормативна уредба са уредени три вида отпуски при осиновяване на дете:

- отпуск поради осиновяване в размер на разликата от възрастта на детето в деня на предаването му за осиновяване до изтичане на срока за полагащия се отпуск за раждане (чл. 163, ал. 6 КТ)

Чл. 163 (6) КТ Работничка или служителка, която осинови дете, има право на отпуск по ал. 1 в размер на разликата от възрастта на детето в деня на предаването му за осиновяване до изтичане срока на полагащия се отпуск за раждане.
Съгласно чл. 50, ал. 5 от КСО обезщетението е в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход на лицето, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на осигурителния риск.

- отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст (чл. 164 КТ)

Чл. 164. (1) КТ След използване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение, работничката или служителката има право на допълнителен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст.

Според чл. 53.(1) от КСО Обезщетението е в размер, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (380 лв. за 2018 г.),


- отпуск при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст (чл. 164б КТ).

Чл. 164б.(1) КТ Работничка или служителка, която осинови дете, навършило 2-годишна възраст, при условията на пълно осиновяване, има право на отпуск за период от 365 дни от деня на предаването на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст.

Съгласно чл. 53а. (1) от КСО обезщетението е в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход на лицето, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на осигурителния риск.


Какви документи се подават от осиновителката и нейният работодател за всеки един от посочените отпуски, може да видите в нашата платформа Там може да намерите актуална и систематизирана информация за всички видове майчинство.Къде е несправедливостта?

С разпоредбата на чл. 164б КТ, от 1 януари 2014 г., се създаде  възможност работничката или служителката, която осинови дете, навършило 2-годишна възраст, при условията на пълно осиновяване, да ползва отпуск в размер на 365 дни от деня на предаването на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст.  Пораждането на правото на отпуск се обвързва с възрастта на детето, която се преценява към датата на влизане в сила на съдебното решение за осиновяване.

В практиката има случаи, в които датата на влизане в сила на съдебното решение за осиновяване предхожда навършването на 2-годишната възраст на детето. Поради това осиновителите нямат право на отпуск по чл. 164б КТ, а на отпуск по чл. 163 и чл. 164 КТ.Така за децата, които скоро след осиновяването навършват 2-годишна възраст, отпускът се ползва на основание чл. 164 КТ и се прекратява с навършването на тази възраст. В тези случаи размерът на отпуска за отглеждане на детето е по-малък от размера на отпуска, на който има право работничка или служителка, която осинови дете от 2- до 5-годишна възраст (365 дни от деня на предаване на детето за осиновяване).

Освен това им разлика и в размера на обезщетенията – по време на отпуска по чл. 164 КТ обезщетението е в размер, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (380 лв. за 2018 г.), а по време на отпуска по чл. 164б КТ обезщетението е в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход на лицето, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на осигурителния риск.

В какво се изразяват промените?

В постигане на равнопоставеност между осиновителите, независимо от различната възраст на осиновените деца.

Създава се възможност за всички осиновители на дете до 5-годишна възраст да ползват отпуск за период от 365 дни от деня на предаването на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст.  Измененят се в разпоредбите на чл. 163 и 164б КТ.

С изменения в КСО се регламентира и размерът на паричното обезщетение, което се изплаща по време на ползване на отпуска, а именно 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход на лицето, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на осигурителния риск. Когато осиновителката на дете до 5-годишна възраст или осиновителят, който сам е осиновил дете, не ползва отпуска за осиновяване, ще се изплаща парично обезщетение в размер на 50 на сто от обезщетението, на което са имали право.

Осиновителката има право и на допълнителен отпуск при отглеждане на осиновено дете до 2-годишна възраст, каквото право на отпуск има и рождената майка на детето. Осиновителката има право на този отпуск, ако след изтичане на отпуска в размер на 365 дни детето не е навършило 2-годишна възраст. По време на отпуска ще се изплаща обезщетение в размер, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Когато допълнителният отпуск не се ползва, осиновителката ще има право на обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението, което се изплаща, ако се ползва отпускът.

От кога влизат в сила промените?

Законът за изменение и допълнение на Кодекса на труда ще влезе в сила от 1 юли 2018 г.

Какво ще се случва със „заварените“ случаи ?

Според преходните разпоредби, за работничките и служителките, на които към 1 юли отпускът поради и осиновяване на дете по чл. 163  или по чл. 164 не е изтекъл към 1 юли 2018 г., от тази дата ще имат право на отпуск в размер на остатъка до 365 дни, но не по-късно от навършване на 5-годишна възраст на детето.

А за онези, за които е  изтекъл към 1 юли 2018 г., от тази дата ще имат право на отпуск в размер на разликата между 365 дни и сбора от ползваните или полагащите се отпуски поради бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, но не по-късно от навършване на 5-годишна възраст на детето

-----------

Използвани текстове от: Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Илюстрация:Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар