Отпуски за обучение

автор: Ваня Иванова
 

Правото на ползване на отпуски за обучение е регламентиран в чл. 169-171а от Кодекса на труда, както и в чл. 51-53 от НРВПО

Отпуските на учащите се ползват във време, определено от работника или служителя в зависимост от организацията на учебния процес, след писмено уведомяване на работодателя най-малко 7 дни предварително.

Видове

Платен отпуск за обучение /чл. 169 КТ/

Работник или служител, който учи в средно или висше училище без откъсване от производството със съгласието на работодателя, има право на:

25 работни дни платен отпуск за всяка учебна година.
30 работни дни платен отпуск еднократно за подготовка и явяване на зрелостен или държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа, дипломен проект или дисертация.
• 6 месеца платен отпуск еднократно за подготовка на дисертационен труд за получаване на научна степен "доктор" работниците и служителите, зачислени на задочна или на докторантура на самостоятелна подготовка
• 12 месеца за подготовка на дисертационен труд за получаване на научна степен "доктор на науките" 

Работниците и служителите, които учат във вечерни учебни заведения със съгласието на работодателя, освен тези, които работят при намален работен ден от 7 или по-малко часа, се освобождават 1 час по-рано от работа всеки учебен ден.

Особености

 • За да има работникът или служителят право на платен отпуск за обучение трябва да бъдат изпълнени следните изисквания:

1. да учи в средно или висше училище без откъсване от производството и

2. да има съгласие на работодателя
 

 • Как се определя дали служителят или работникът се обучава без откъсване от производството ?

Според дадените становища в рубриката Въпроси и отговори на МТП по този въпрос, следва да се има предвид, че висшите училища осъществяват цялостната си дейност върху принципа на академична автономия в съответствие със законите на страната (чл. 19, ал. 4 от Закона за висшето образование (ЗВО). Те самостоятелно изготвят цялостната учебна документация за всяка специалност, която съгласно чл. 39, ал. 2 от ЗВО обхваща квалификационни характеристики по степени, учебен план, учебни програми на изучаваните дисциплини и ежегоден график на учебния процес. Предвид различието и спецификата в учебните планове и формите на обучение, преценката дали се налага откъсване от производството за посещаване на учебни занятия или не, следва да се прави индивидуално за всеки отделен случай. Ако формата на обучение не налага откъсване от производството, работник или служител, който учи в средно или висше училище със съгласието на работодателя, има право на платен отпуск по чл. 169, ал. 1 КТ.

 • Съгласието на работодателя се дава в писмена форма.
   
 • Отпускът се ползва независимо от всички останали видове отпуски, като ползването няма за предпоставка наличието на 8 месеца трудов стаж и може да се ползва наведнъж или на части.
   
 • Какъв е размерът на отпуска за обучение, когато се взимат две години за една:

от Въпроси и отговори на МТСП:

Въпрос: Студентка съм задочна форма на обучение. В момента сливам две учебни години. Въпросът ми е на какъв размер отпуск по чл. 169 КТ имам право - 25 или 50 работни дни?

Отговор: Когато работникът или служителят в рамките на една учебна година полага изпити за две учебни години, мнението ни е, че той има право да ползва отпуск за две години. За да се ползва това право в пълен размер, трябва да се положат всички изпити, предвидени в учебния план и за втората учебна година. Когато учащият се яви само на част от изпитите или е взел само някои от тях, размерът на отпуска се определя по преценка на съответния работодател.

 • Платеният отпуск за обучение по чл. 169, ал.1 от Кодекса на труда е целеви отпуск и се разрешава от работодателя за определена учебна година. Неизползваният отпуск за дадена учебна година не се прехвърля за следваща учебна година.
 • След ползуване на отпуск за присъствие на учебни занятия и явяване на изпити работникът и служителят е длъжен да представи студентска (ученическа) книжка или друг документ от учебното заведение за удостоверяване посещението на учебните занятия и явяването на изпит.
 • Този отпуск не се предоставя на работник или служител, който повтаря учебната година по неуважителни причини. Когато учащият се е отсъствал от учебни занятия по неуважителни причини, ползуваният отпуск се счита неплатен.
 • Възнаграждението, което се изплаща на работника или служителя се изчислява по реда на чл. 177 КТ.При прекратяване на трудовото правоотношение парично обезщетение за неизползвания отпуск  не се изплаща
   

Отпуск за приемен изпит в учебно заведение / 170 КТ/


Право на платен отпуск, както следва:

 •   6 работни дни - при кандидатстване в средно училище
 • 12 работни дни - при кандидатстване във висше училище или за докторантура

Когато съгласие на работодателя не е дадено, работникът или служителят има право на неплатен отпуск в горните размери, намалени наполовина, който се признава за трудов стаж:

 • 3 работни дни - при кандидатстване в средно училище
 • 6 работни дни - при кандидатстване във висше училище или за докторантура

Когато работникът или служителят е ползвал платения или неплатения отпуск за приемен изпит, но не е бил приет в съответното учебно заведение или за докторант, за следващите години той има право на неплатен отпуск в следните размери, който се признава за трудов стаж

 • 3 работни дни - при кандидатстване в средно училище
 • 6 работни дни - при кандидатстване във висше училище или за докторантура

Особености

 • Условията за ползване на платен отпуск за приемен изпит в учебно заведение са:

1. приемането в учебното заведение да става с изпит.
2. работодателят да е дал съгласието си за кандидатстване на работника или служителя в учебното заведение.

 • Съгласието на работодателя се дава в писмена форма
 • След ползване на отпуск за присъствие на учебни занятия и явяване на изпити работникът и служителят е длъжен да представи студентска (ученическа) книжка или друг документ от учебното заведение за удостоверяване посещението на учебните занятия и явяването на изпит.
 • Когато учащият не се е явил на изпит по неуважителни причини, ползуваният отпуск се счита неплатен
 • Възнаграждението, което се изплаща на работника или служителя се изчислява по реда на чл. 177 КТ. При прекратяване на трудовото правоотношение парично обезщетение за неизползвания отпуск  не се изплаща


Неплатен отпуск на учащи се /чл. 171 КТ/

 Работниците и служителите по чл. 169, ал. 1 имат право и на неплатен отпуск, в следните размери:

 • до 20 работни дни за учебна година - за подготовка и явяване на изпит
 • до 30 работни дни - за подготовка и явяване на приемен, на зрелостен или на държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа или дипломен проект в средни учебни заведения
 • до 4 месеца - за подготовка и явяване на държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа или на дипломен проект във висши учебни заведения
 • до 4 месеца - за подготовка и защита на дисертация от задочни докторанти или от докторанти на самостоятелна подготовка

Когато съгласие на работодателя не е дадено, работникът или служителят, който учи в средно или във висше училище без откъсване от производството, има право на неплатен отпуск в горните размери, намалени наполовина.

Особености

 • Неплатеният отпуск за учащи се по чл. 171 се признава за трудов стаж
 • Може ли работодателят да откаже ползването на отпуск по чл.171?

от Въпроси и отговори на МТСП:

Въпрос: При какви основания работодателят има право за откаже ползването на отпуск по чл 169 до 171, КТ, и има ли санкции за него?

За ползването на платен отпуск за обучение по чл. 169, ал. 1 КТ е необходимо съгласието на работодателя. Ако работодателят не разреши ползването на отпуск за обучение, работникът или служителят има възможност да ползва неплатен отпуск за обучение по чл. 171 КТ в размери намалени на половина от установените в разпоредбата. Работодателят няма право да отказва ползването на отпуските по чл. 171 КТ, ако работникът или служителят е изпълнил всички изисквания по отношение на реда за поискване на отпуска и по отношение на изискванията за представяне на съответните документи, удостоверяващи както качеството му на обучаващ се, така и документите, които удостоверяват съответната цел, за която се искат – посещение на присъствени занятия, явяване на изпит и т.н

 • Съгласието на работодателя се дава в писмена форма 
 • След ползуване на отпуск за присъствие на учебни занятия и явяване на изпити работникът и служителят е длъжен да представи студентска (ученическа) книжка или друг документ от учебното заведение за удостоверяване посещението на учебните занятия и явяването на изпит.

-----------------------

Използвани нормативи


169 КТ (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Работник или служител, който учи в средно или висше училище без откъсване от производството със съгласието на работодателя, има право на платен отпуск в размер 25 работни дни за всяка учебна година.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Отпускът по ал. 1 се ползва независимо от всички останали видове отпуски. Той може да се ползва наведнъж или на части и не се предоставя на работник или служител, който повтаря учебната година по неуважителни причини.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Учащите се по ал. 1 имат право еднократно и на платен отпуск от 30 работни дни за подготовка и явяване на зрелостен или държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа, дипломен проект или дисертация.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) За подготовка на дисертационен труд за получаване на научна степен "доктор" работниците и служителите, зачислени на задочна или на докторантура на самостоятелна подготовка, имат право еднократно на 6 месеца платен отпуск, а за подготовка на дисертационен труд за получаване на научна степен "доктор на науките" - 12 месеца. Това право се ползва със съгласието на работодателя.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Работниците и служителите, които учат във вечерни учебни заведения със съгласието на работодателя, освен тези, които работят при намален работен ден от 7 или по-малко часа, се освобождават 1 час по-рано от работа всеки учебен ден.

Чл. 170. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Когато със съгласието на работодателя работникът или служителят кандидатства в училище, приемането в което става с изпит, работникът или служителят има право на платен отпуск, както следва:
1. при кандидатстване в средно училище - 6 работни дни;
2. при кандидатстване във висше училище или за докторантура - 12 работни дни.
(2) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Когато съгласие на работодателя не е дадено, работникът или служителят има право на неплатен отпуск в размерите по ал. 1, намалени наполовина, който се признава за трудов стаж.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Когато работникът или служителят е ползвал платения или неплатения отпуск по ал. 1 и 2, но не е бил приет в съответното учебно заведение или за докторант, за следващите години той има право на неплатен отпуск в размер, равен на половината от отпуска по ал. 1, който се признава за трудов стаж.

Чл. 171 КТ  (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Работниците и служителите по чл. 169, ал. 1 имат право и на неплатен отпуск в следните размери:
1. за подготовка и явяване на изпит - до 20 работни дни за учебна година;
2. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) за подготовка и явяване на приемен, на зрелостен или на държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа или дипломен проект в средни учебни заведения - до 30 работни дни;
3. за подготовка и явяване на държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа или на дипломен проект във висши учебни заведения - до 4 месеца;
4. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) за подготовка и защита на дисертация от задочни докторанти или от докторанти на самостоятелна подготовка - до 4 месеца.
(2) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Когато съгласие на работодателя не е дадено, работникът или служителят, който учи в средно или във висше училище без откъсване от производството, има право на неплатен отпуск в размерите по ал. 1, намалени наполовина.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Неплатеният отпуск по ал. 1 и 2 се признава за трудов стаж.

Чл. 171а.КТ (Нов - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Отпуските на учащите се по този раздел се ползват във време, определено от работника или служителя в зависимост от организацията на учебния процес, след писмено уведомяване на работодателя най-малко 7 дни предварително

Чл. 51.НРВПО (1) Отпуските на учащите се без откъсване от производството се разрешават от предприятието въз основа на документ, издаден от съответното учебно заведение, удостоверяващ дните на заетост с учебни занятия или изпити.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) След ползуване на отпуск за присъствие на учебни занятия и явяване на изпити работникът и служителят е длъжен да представи студентска (ученическа) книжка или друг документ от учебното заведение за удостоверяване посещението на учебните занятия и явяването на изпит.
(3) Когато учащият се е отсъствувал от учебни занятия или не се е явил на изпит по неуважителни причини, ползуваният отпуск се счита неплатен.

Чл. 52. НРВПО (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Съгласието на работодателя по чл. 169, 170 и 171 КТ се дава в писмена форма за всеки отделен случай.

Чл. 53. НРВПО (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) (1) Възнаграждението, което се изплаща на работника или служителя при ползването на отпуск по чл. 168, 169 и 170 КТ, се изчислява по реда на чл. 177 КТ.
(2) При прекратяване на трудовото правоотношение парично обезщетение за неизползвания отпуск по чл. 169 и 170 КТ не се изплаща.


Въпроси и отговори от МТСП

-------------

Илюстрация: Designed by Freepik
 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар