Отпада готвената разпоредба за деклариране на неполучените плащания в ДДС дневниците

МФ ще търси консенсус за подобряване прогнозирането и анализите на приходите от ДДС

източник:Министерство на финансите 

Министерството на финансите ще създаде работна група, от която очаква да предложи консенсусни мерки за подобряване на прогнозирането и анализите на приходите от ДДС. В нея освен представители на министерството и на Националната агенция по приходите, ще бъдат поканени за участие също бизнес организациите и всички заинтересовани страни.

Министър Росица Велкова взе това решение във връзка с изразените становища по повод публикувания за обществено обсъждане Проект на правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност. Документът не е утвърден и не е влязъл в сила. На този етап текстовете, предложени в чл. 113 д от проекта, няма да бъдат част от правилника, който ще бъде утвърден от министъра на финансите.

Всички действия на МФ имат за цел единствено подобряването на прогнозирането и анализите на приходите от ДДС. Това обаче няма да става за сметка на увеличена административна тежест за коректния бизнес, от който зависи развитието на икономиката.   

---------

За тези, които не бяха разбрали:

1. През март беше публикуван Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, заедно с мотиви към него. Беше въведена разпоредба, според която  регистрираните лица се задължаваха да 
издават задължително протокол за данъчния период за неполучено възнаграждение по облагаеми доставки към последно число на месеца, който да съдържа обобщена информация за тези доставки. 

§ 23. Създава се чл. 113д:
„Деклариране и отчитане на неполучено възнаграждение
Чл. 113д. (1) За установяване на задълженията по чл. 123, ал. 1 от закона
регистрираното лице – доставчик подава информация за неполученото, но дължимо
възнаграждение от получателя във връзка с облагаема доставка.
(2) Регистрираното лице съставя протокол с информацията по ал. 1 за данъчния
период, като протоколът задължително съдържа:
1. номер и дата;
2. име и идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от закона на регистрираното лице –
доставчик;
3. общият размер на данъчните основи и на данъка по облагаеми доставки, за които
регистрираното лице – доставчик не е получил дължимите възнаграждения.
4. общият размер на всички неполучени от регистрираното лице – доставчик
възнаграждения по облагаеми доставки, който включва сумата от салдата по счетоводните
сметки, които се използват за отчитане на вземанията към последно число на месеца.
(3) Регистрирано лице - доставчик, отразява съставения протокол по ал. 2 с код „96“
в дневника за продажби за съответния данъчен период, като задължително попълва
информацията в колони от 1 до 5 включително, 9а и 10а на приложение № 10. Тази данъчна
основа и начислен данък не участват при определянето на резултата за периода.“ 

2.  Последваха  отрицателни становища от счетоводители, одитори, работодатели и счетоводните организации. Всички възражения, че готвената промяна е ненужна и единствено ще предизвика увеличаване на административната тежест, бяха отхвърлени с един и същи отговор.

Съобщението на Министeрството на финансите е в резултат на общите усилия на всички счетоводни организации за диалог и търсене на решение на проблема. 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар