Относно сумата на данъчното облекчение за деца по чл. 22в и 22г от ЗДДФЛ

 

Данъчното облекчение за деца по чл. 22в от ЗДДФЛ, което ще се отнася за доходите на физическите лица за 2020 г. в зависимост от броя на децата е: 200 лв. за едно дете до 18 г.; 400 лв. – за две деца; или 600 лв. за три или повече деца, ненавършили пълнолетие. Сумата се приспада от годишните данъчни основи.

 При ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г. сумата, с която се намаляват годишните данъчни основи по чл. 17 от същия закон, е в размер на 2000 лв.

Чл. 22в. (1) Местните физически лица и чуждестранните физически лица, установени за данъчни цели в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, ползват данъчно облекчение за деца, като приспадат от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17:
1. двеста лв. - при едно ненавършило пълнолетие дете;
2. четиристотин лв. - при две ненавършили пълнолетие деца;
3. шестстотин лв. - при три и повече ненавършили пълнолетие деца
.

Чл. 22г. (1) Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 на местни физически лица и на чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, се намалява с 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане, определени с влязло в сила решение на компетентен орган.

 

От догодина, за ползване на данъчното облекчение за 2021 г.,  сумата, която ще се приспада от годишната данъчна основа е : 4500 лв. за едно дете до 18 г.;  9000 лв. – за две деца; или  13500 лв. за три или повече деца, ненавършили пълнолетие.

 При ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г. сумата, с която се намаляват годишните данъчни основи по чл. 17 от същия закон, е в размер на 9000лв. 


2021 г.
§ 9. От Закона за Държавния бюджет на РБ
(1) При ползване на данъчното облекчение за деца по чл. 22в от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2021 г. сумата, която се приспада от годишните данъчни основи по чл. 17 от същия закон, е при:
1. едно ненавършило пълнолетие дете – в размер на 4500 лв.;
2. две ненавършили пълнолетие деца – в размер на 9000 лв.;
3. три и повече ненавършили пълнолетие деца – в размер на 13 500 лв.
(2) При ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2021 г. сумата, с която се намаляват годишните данъчни основи по чл. 17 от същия закон, е в размер на 9000 лв.

 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

4 Коментари

 1. Avatar
  Ваня Маринова Иванова 2021-01-14 15:17:00

  200 приспадате от годишната данъчна основа.Т.е не получвате 200 лв., а ги приспадате

 2. Avatar
  Красимир Везенков 2021-01-13 20:59:40

  Може ли да ми разясните при подадена декларация за едно дете получавам 19 лева а не 200 лв. ?
  Благодаря .

 3. Avatar
  Маркова 2020-12-15 08:28:12

  Разбрах че ще ми бъдат приспаднати само двадесет лева.как да разбера колко ми е приспаднато

 4. Avatar
  Mariyan 2020-12-11 11:27:16

  Kak se popwlva

Напиши коментар