Отговор на казус №9

Дължат се само социални осигуровки, без здравни, защото:

  • дължат се социални осигуровки, защото лицето е осигурено на друго основание по смисъла на чл. 4, ал. 3, т. 6 от КСО.

Чл. 4(3) КСО Задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са:
….
6. лицата, които полагат труд без трудово правоотношение, които са осигурени на друго основание през съответния месец, независимо от размера на полученото възнаграждение.

През месец март лицето не е работило, но в осигурителното законодателство съществуват норми, в които се предвижда възможност за зачитане на осигурителен стаж, за периоди от време, през които работникът или служителят не е бил на работа, поради обективни обстоятелства .

Такъв е и периодът от време, през който лицето е получавало обезщетение за оставане без работа, изплатено на основание чл.222, ал.1 от КТ, което се зачита за осигурителен стаж с внасяне на осигурителни вноски, съгласно чл.9, ал.3, т.5 от КСО .

(3) За осигурителен стаж се зачита и времето:

.......

5. през което лицето е получавало обезщетение за времето, през което е останало без работа по Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Закона за висшето образование; за този период се внасят осигурителни вноски върху получаваното обезщетение; за работниците и служителите осигурителните вноски се разпределят по чл. 6, ал. 3, т. 8 и 9.

 

 

  • не се дължат здравноосигурителни вноски, тъй като:

Здравното осигуряване на лицата, полагащи труд без трудово правоотношение, е регламентирано в чл.40, ал.1, т.3. от Закона за здравното осигуряване 

Чл. 40. Здравноосигурителната вноска на осигуреното лице, определена по реда на чл. 29, ал. 3, се определя върху доход и се внася, както следва:

......
3. за лицата, работещи без трудово правоотношение:
а)  ако не се осигуряват по реда на т. 1, 2 и 2а и получават възнаграждение, равно или по-голямо от минималната работна заплата за страната, върху облагаемия доход, след намаляването му с разходите за дейността; когато е получено възнаграждение под минималната работна заплата за страната, след намаляването му с разходите за дейността, осигуряването се извършва по реда на ал. 5;
б) ако са осигурени по реда на т. 1 и 2а, осигурителните вноски се внасят върху облагаемия доход, след намаляването му с разходите за дейността, независимо от размера на полученото възнаграждение;
в) осигурителните вноски се внасят в съотношението по т. 1 от възложителя до 25-о число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението;

От разпоредите на чл.40, ал.1, т.3, буква “а“ и “б“ от ЗЗО следва, че за лицата, които работят без трудово правоотношение с месечното възнаграждение по малко от МРЗ, основание за здравно осигуряване по това правоотношение ще възникне, само ако лицата са осигурени по реда на чл.40, ал.1, т.1 и т.2а от ЗЗО.

За разлика от ДОО за времето, през което се изплаща обезщетение за оставане без работа на основание чл.222 ал.1 от КТ, здравноосигурителни вноски за сметка на работодателя, върху изплатените обезщетения  не се дължат, тъй като трудовите правоотношения с лицето са прекратени и в ЗЗО  не е предвидено осигуряване за тези периоди.

Когато лицето не е осигурено по реда на чл.40, ал.1, т. 1, 2 и 2а и е получено възнаграждение под минималната работна заплата за страната, след намаляването му с разходите за дейността, осигуряването се извършва по реда на чл.40, ал. 5, т. е. лицето ще дължи здравноосигурителни вноски за своя сметка


Повече по въпроса можеш да прочетеш  в статия от ZnamKak.com ТУК
Чакаме те в ZnamKak.com ! 

 

 

 

 

ВАЖНО е какво е знаеш!  Ако искаш да развиваш своята професионална компетенция в сферата на счетоводството, данъците и ТРЗ и ЛС , влез в ZnamKak.com  и направи абонамент ! 

 

Тук създаваме статии, практически процедури и ръководства, написани ясно и конкретно, които можеш да приложиш веднага! Какво ново написахме може да видиш ТУК !  За да знаеш повече! И да ти е лесно!

 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар