Отговор на казус №8

На 14.07.2020 г. назначаваме лице на трудов договор. Същото получава от 24.12.2019 г. пенсия за осигурителен стаж и възраст. Съгласно решение на ТЕЛК от 11.07.2018 г. му е определена 72% трайно намалена работоспособност със срок от две години –до 01.06.2020 г.
????Въпроси:
има ли право към момента, горепосоченото лице да ползва данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност съгл. ЗДДФЛ?
има ли право на увеличен размер на основен отпуск по чл.319 от Кодекса на труда /26 дни/ ?

 

Относно данъчното облекчение за намалена работоспособност :

Отговорът е положителен - ДА, има право по силата на алинея 3 от §10а на ПЗР на ЗДДФЛ
Лицата, навършили възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, в срока на решението на ТЕЛК (НЕЛК), ползват данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност по реда на този закон, независимо от определения в експертното решение срок.

Относно увеличения размер на основния отпуск по чл. 319 от КТ

Отговорът е отрицателен - НЕ, защото в Кодекса на труда липсват разпоредби, които да уреждат хипотези на продължаване на ползването на права по трудовото правоотношение, въпреки изтичането на срока на инвалидност


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар