Отговор на Казус №7

 

Дружество придобива сграда през година Х, въведена в експлоатация през година Х-3. Покупната цена е 1 млн.лв. и 200 хил.лв. ДДС, за които дружеството ползва ДК. Сградата се използва изцяло за облагаема дейност. През година Х+6, дружеството реконструира сградата. Разделя я на две еднакви половини по линия пусната от покрива до земята.

В едната половина прави реконструкции, като съединява отделни помещения вътре в самостоятелно обособените обекти и така създава визуално по-широки помещения. В други самостоятелно обособени обекти изгражда преградни стени и така разделя по-големите помещения в по-малки. Разходите по тази реконструкция са в размер на 500 хил.лв. и 100 хил.лв. ДДС с право на ДК. По данни от направена оценка от лицензиран оценител, тази половина от сградата самостоятелно струва около 2.5 млн.лв. без ДДС.
 

За другата половина на сградата, дружеството запазва фасадата, но зад нея изгражда нови стени, покрив, етажи, технически инсталации. Тази реконструкция струва на дружеството 2 млн.лв. и 400 хил.лв. ДДС с право на ДК. По данни на лицензиран оценител, тази половина от сградата самостоятелно струва около 3.5 млн.лв. без ДДС.

В година Х+15 дружеството решава да продаде сградата и взема решение доставката да бъде освободена.
Изчислете сумата на упражнения данъчен кредит, която трябва да се върне в бюджета в резултат на третирането на доставката на сградата като освободена.

Решение:
 

Дефинициите за нова сграда са в § 1, т.5 ЗДДС. Съгласно тях:

"Нови сгради" са сградите:
а) които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, са с етап на завършеност "груб строеж", или
б) за които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, не са изтекли 60 месеца, считано от датата, на която е издадено разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията, или
в) които отговарят на следните условия:
аа) представляват части, обособени като самостоятелни обекти от съществуващи сгради в резултат на извършено надстрояване и/или допълващо застрояване, и тези части може да бъдат обект на отделни доставки или представляват сгради, за които направените преки разходи за извършване на реконструкция, основно обновяване и/или преустройство са не по-малко от една трета от пазарната цена на тези сгради към датата, на която е издадено ново разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията, и
бб) към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, не са изтекли 60 месеца, считано от датата, на която е издадено ново разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията.

Първата половина: Определено не отговаря на дефиницията на т.5, буква а) и б). Извършената реконструкция не отговаря на изискването за “нова сграда” (дефиницията на т.5, буква в), подточка аа), защото в резултат на нея не са създадени нови самостоятелни обекти.

Втората половина: Извършената реконструкция по нея в пълна сила отговаря на дефиницията за нова сграда по т.5, буква в), подточка аа) но срока по подточка бб) е изтекъл.

Доставката и на двете половини (или на сградата като цяло) на основание на чл. 45 (3) ЗДДС е освободена доставка. Тъй като дружеството решава да третира продажбата на сградата като освободена доставка, то на основание чл.79 (2) ЗДДС трябва да направи корекция на ползвания данъчен кредит. Корекцията се прави по формулата в чл. 79 (3) ЗДДС, т.е.:

ДД=НДДС * 1/20 * БГ, където

ДД – дължимия данък
НДДС – начисления ДДС при придобиване или изграждане на имота
БГ – броя на годините от настъпването на продажбата (включително годината на продажбата ), до изтичане на 20-годишния срок, считано от началото на годината на упражняване на ДК. В нашия случай година Х е първа, година Х+1 е втора и т.н., година Х+19 е двадесетата година.

При изчисленията обаче, трябва да се съобразим и с изискванията на чл.79 (9) ЗДДС съгласно който ако в резултата на подобрението е налице нова сграда, за начисления данък за подобрението се брои нов 20-годишен срок, считано от началото на годината на упражняване на ДК.

Тогава:
За първата половина, в т.ч. и за направената реконструкция тъй като резултата от нея не е нова сграда, 20-годишния срок се брои от година Х. БГ ще се брои от година Х+15 до година Х+19 включително т.е. 5 години.
Общо НДДС за първата половина е 200хил.лв. = 200 хил.лв./2 (от покупката на сградата) + 100 хил.лв. (от реконструкцията).
ДД = 200 * 1/20 * 5 = 50 хил.лв.

За втората половина на сградата, без направената реконструкция:
БГ е 5 години, НДДС е 100 хил.лв. = 200 хил.лв./2
ДД = 100 * 1/20 * 5 = 25 хил.лв.

За направената реконструкция във втората половина на сградата.
Данъчния кредит е упражнен през година Х+6 и 20-годишния срок следва да се брои до година Х+25. Продажбата възниква в година Х+15 и до година Х+25 са 11 години.
БГ = 11
НДДС = 400 хил.лв.
ДД = 400 * 1/20 * 11 = 220 хил.лв.

Общо дружеството трябва да върне в бюджета сума в размер на 295 хил.лв., които са сбора от 50 хил.лв.+25 хил.лв.+220 хил.лв.
 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар