Отговор на казус №4

Казус №4
Нашето дружество има сключен трудов договор по чл. 111 от Кодекса на труда с лице за извършване на допълнителна работа, извън установеното работно време по основното му трудово правоотношение с друг работодател.
Дължим ли здравноосигурителни вноски в следните две ситуации:
 за периода на временната неработоспособност?
за времето, през което наетото лице ползва неплатен отпуск ?

§ 1, т. 12 от ДР на Кодекса на труда „Основно трудово правоотношение” е всяко трудово правоотношение, което независимо от основанието, на което е възникнало, е съществувало преди сключването на трудовия договор за допълнителен труд.


Дължат ли се здравноосигурителни вноски от втория работодател за периодите на неплатен отпуск ?

Чл. 40, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗЗО
За лицата в неплатен отпуск, които не подлежат на осигуряване на друго основание, вноската се определя върху половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване; вноската е изцяло за сметка на осигуреното лице - когато неплатеният отпуск е по негово желание, и за сметка на работодателя - когато неплатеният отпуск е за отглеждане на дете по реда на чл. 165, ал. 1 и чл. 167а от Кодекса на труда или поради производствена необходимост и престой; вноската се внася чрез съответното предприятие или организация до 25-о число на месеца, следващ този, за който се отнася.

От цитираната разпоредба следва, че определящо за възникване на задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски за периодите на неплатен отпуск, е лицата да не подлежат на осигуряване на някое от другите основания, предвидени в закона. Обстоятелството, че са осигурени на друго основание, те следва да декларират пред работодателя, който е разрешил ползването на неплатен отпуск.

Вторият работодател не следва да внася здравноосигурителни вноски по реда на чл. 40, ал. 1, т. 1, буква “б” от ЗЗО за наетите от него лица за времето през което ползват неплатен отпуск по тяхно желание, щом за същото време те са осигурени от основния им работодател.

 

Дължи ли се здравноосигурителна вноска за периода на временната неработоспособност съгласно чл. 40, ал. 1, т. 5 от ЗЗО, при условие че лицето е осигурено на това основание при основния си работодател?

Чл. 40, ал. 1, т. 5 ЗЗО

За лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане, в отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда и отпуск при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда - минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица; вноските са за сметка на работодателя и са равни на дължимата от него част от вноската, като се внасят до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят; осигурителните вноски за лицата, които се осигуряват за своя сметка, с изключение на лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване, са в същия размер и се внасят до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, върху минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съответно за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. За възнаграждението по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване осигурителните вноски се дължат по реда на т. 1.


Когато едно лице работи по два трудови договора при различни работодатели здравноосигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните доходи, формирани поотделно при всеки един работодател, по реда за съответния вид доход, но върху не повече от максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

Поредността при образуване на здравноосигурителния доход е както следва /Виж фиш II 4.7 от Наръчника на НАП за соц. осигуряване/

1. Пенсии /без добавките към тях/ от държавното обществено осигуряване и/или от професионален пенсионен фонд;
2. Доходи от дейности на лицата съгласно последователността, посочена в чл. 4, ал. 1 и 10 от КСО;
3. Доходи от обезщетения, изплащани по Кодекса на труда или по специални закони, върху които се дължат осигурителни вноски
4. Осигурителен доход като морски лица;
5. Осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители;
6. Доходи за работа без трудово правоотношение

 

Пред втория работодател лицето декларира сумата, върху която е осигурено от основния работодател (чл. 4 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски). Ако по основния трудов договор са внесени здравноосигурителни вноски върху максимален осигурителен доход, по допълнителния трудов договор вноски не се дължат.

В случай, че при първия работодател не е достигнат максималният месечен размер на дохода, другият работодател дължи здравни вноски върху пълния размер на осигурителния доход или само върху част от него, като следва упоменатата последователност при образуване на осигурителния доход. 

С оглед гореизложеното, в тази хипотеза и двамата работодатели са задължени да внасят здравноосигурителни вноски по реда на чл. 40, ал. 1, т. 5 от ЗЗО за времето, през което лицето не работи вследствие настъпила временна неработоспособност, бременност и раждане или ползване на някой от отпуските, изброени в разпоредбата, при спазване на горепосочената последователност до достигане на максималния месечен размер на осигурителния доход.

Когато лицето работи едновременно по две трудови правоотношения при различни работодатели, по всяко от които е осигурено за всички осигурени социални рискове, при настъпване на съответния осигурен социален риск и при условие, че отговаря на останалите изисквания на закона, то ще получи парично обезщетение поотделно по всеки един от договорите.     


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар