Отговор на казус №3

Дружество (наемател) сключва договор за наем с дружество (наемодател). Договорен е срок от 8 периода, като периодичната цена на наема е 1 000 лв. В края на третия месец се случва нещо неочаквано с актива и наемателя понася разходи в размер на 500 лв. за да го възстанови. След разговор с наемодателя, същият се съгласява да покрие тези 500 лв., като наемодателя ги превежда на наемателя, а наемателя продължава да заплаща наемна периодична цена в размер на 1 000 лв.

Направете счетоводното отчитане на наемните взаимоотношения такя, че да са според изискванията на СС-17. Абстрахирайте се от въпросите свързани с ДДС
Разбира се, възможни са варианти на решение.

 

Решение:


Счетоводни сметки:
401 – Доставчици
411 – Клиенти
402 – Доставчици по аванси
412 – Клиенти по аванси
602 – Разходи за външни услуги
703 – Приходи от услуги
50 – Парични средства
613 – Разходи

Събитие

Наемодател

Коментар

Наемател

Коментар

Първите 3 периода

411 / 703 – 1 000

50 / 411 – 1 000

Нищо необичайно

602 / 401 – 1 000

401 / 50 – 1 000

Нищо необичайно

Извършване на разходи от страна на наемателя в края на 3-тия период

 

 

613 / 50 – 500

Забележка 2:

Постигнато съгласие от страна на наемодателя да покрие разходите

402 / 50 – 500

Забележка 1:

50 / 412 – 500

Забележка 1:

През 4 до 8 период

411 / 703 – 1 000

402 / 703 – (100)

50 / 411 – 1 000

Забележка 3:

602 / 401 – 1 000

602 / 412 – (100)

401 / 50 – 1 000

Забележка 4:


Забележка 1:
Наличието на уговорка между наемател и наемодател за заплащане на определени суми на наемателя отговаря на определението на “Стимули при експлоатация”, така както е дефинирано в т.2 от СС-17. Дефиницията е следната:

“Стимули при експлоатационен лизинг - плащания, извършени от наемодателя към наемателя, свързани с лизинговия договор, или възстановяване или поемане от страна на наемодателя на разходите на наемателя по подобрения на наетото имущество, преместване и други подобни. Тези плащания са направени при сключване или подновяване на експлоатационния лизинг и са договорени отделно от минималните лизингови плащания и условния наем.”

Според дефиницията, следва че плащането от страна на наемодател трябва да е направено в момента на уговорката за поемане на разходите от негова страна. Затова и в решението не е разглеждана уговорка тези разходи да бъдат покрити във времето, чрез намаляване на плащанията по договора.

Забележка 2:
Счетоводното третиране на разходите, произтичащи от извънредното събитие са уредени в т.5.2., буква б) от СС-17.

“При експлоатационни лизингови договори наемателят отчита:
б) разходи, свързани с допълнителни плащания - например за извършване на ремонти и подобрения, за застраховки и поддръжка на наетия актив и други подобни, включително разходите, свързани със съществувал по-рано лизинг (например разходите по прекратяването, подобренията, преместването на наетото имущество и др.), включително разходите, които ефективно са възстановени чрез споразумението за стимули, се отчитат само от наемателя в съответствие с Общите положения и стандартите, приложими към тези разходи.
Разходите за подобрения на наети активи се отчитат като дълготрайни активи. Тези разходи се отчитат отделно от разходите за наем (лизинг)”

Забележка 3:
Съгласно т.5.1., буква е) от СС-17

“наемодателят признава общата сума на плащанията за стимули като намаление на прихода от наем (лизинг) за целия срок на лизинговия договор на линейна база, освен ако друга системна база е по-представителна и отразява по-точно времевия модел, по който се извлича ползата от лизинговия актив”

Забележка 4:
Съгласно т.5.2., буква г) от СС-17

“наемателят признава общата сума от получените стимули като намаление на разходите за наем през целия срок на лизинга на линейна база, освен ако друга системна база не представя разпределението във времето на ползите за наемателя от използването на лизинговия актив.”

Повече за  осчетоводяването при оперативния лизинг, може да прочетете в ZnamKak.com ТУК 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар