Отговор на казус №10

Казус:

Земеделски производител създава биологичен актив (сее трайни насаждения или създава стадо за разплод) по смисъла на СС-41, който въвежда в експлоатация в началото на период Х. Няма активен пазар от който да се получи информация, както и не е възможно да се направят надеждни алтернативни изчисления за справедливата стойност на актива. На основание СС-41, т. 3.14.  е възприето биологичния актив да се оцени по цена на придобиване (себестойност) и да се амортизира по реда на СС-16. Разходите по създаване на биологичния актив са в размер на 100 хил.лв. Преценено е, че полезният живот на актива е 10 години.

  • През година Х са получени 1 500 единици добив. Към края на година Х от добива са налични 500 единици. Справедливата му цена, намалена с очакваните разходи за продажба, към датата на добива е 300 лв./ед. Себестойността на добива е 350 лв./ед. Печалбата преди данъци на земеделския производител е 20 хил.лв.
  • През година Х+1 са получени 2 500 единици добив. Справедливата му цена, намалена с очакваните разходи за продажба, към датата на добива е 320 лв./ед. Себестойността на добива е 270 лв./ед. Към края на година Х+1 целият добив от годините Х и Х+1 е реализиран. Печалбата преди данъци на земеделския производител е 18 хил.лв.
  • През година Х+2 са получени 2 000 единици добив. Справедливата му цена, намалена с очакваните разходи за продажба, към датата на добива е 270 лв./ед. Себестойността на добива е 300 лв./ед. През година Х+2 няма извършени продажби на добитото. В края на година, земеделският производител освобождава (продава) биологичния актив на цена от 110 хил.лв. Печалбата преди данъци на земеделския производител е 30 хил.лв.

Иска се: Пресметнете разхода за данък и финансовия резултат след облагане на земеделския производител за годините Х, Х+1 и Х+2.

Забележка:
1. За година Х и Х+2 работете с пълния размер на разход за амортизация за биологичния актив.

2. Земеделския производител облага с 10% данъчна ставка и не преотстъпва корпоративен данък по ЗКПО

3. И за трите години земеделския производител няма постоянни данъчни разлики.

 

Решение:

По години:

Периоди

Х

Х+1

Х+2

Финансов резултат за преобразуване, в т.ч.:

20 000

18 000

30 000

Доход от оценка на земеделска продукция

(75 000) =

1 500 * (300-350)

125 000 =

2 500 * (320-270)

(60 000) =

2 000 * (270-300)

Разход за амортизация на биологичен актив:

(10 000)

(10 000)

(10 000)

Увеличения по ГДД:

35 000

10 000

140 000

Амортизация на биологичен актив:

10 000

10 000

10 000

Непризната загуба от оценка на добив:

25 000 =

500 * (300-350)

 

60 000 =

2 000 * (270-300)

Счетоводна балансова с-ст на продаден биологичен актив

 

 

70 000

Намаления по ГДД:

 

25 000

100 000

Признаване за дан.цели на непризната загуба

 

25 000 =

500 * (300-350)

 

Данъчна стойност на продаден биологичен актив

 

 

100 000

Данъчен финансов резултат:

55 000

3 000

70 000

Текущ (дължим) КД - 10% дан.ставка

5 500

300

7 000

Актив по отсрочен данък:

ХХХ

ХХХ

ХХХ

Салдо към началото на периода:

0

3 500

2 000

Изменения през периода:

3 500

(1 500)

4 000

Разлика между счетоводна и данъчна стойност на биологичния актив (дан.с-ст > счет.с-ст)

1 000

1 000

(2 000)

Оценка на биологична продукция:

2 500

(2 500)

*признаване на непризната през период Х загуба от оценка

6 000

Салдо в края на периода, в т.ч.:

3 500

2 000

6 000

Разлика между счетоводна и данъчна стойност на биологичния актив (дан.с-ст > счет.с-ст)

1 000 =
Дан.с-ст: 100 000

  - Сч.с-ст: 90 000

= 10 000 *10%

2 000 =
Дан.с-ст: 100 000

  - Сч.с-ст: 80 000

= 10 000 *10%

0 =

Дан.с-ст: 0

  - Сч.с-ст: 0   

 

Оценка на биологична продукция:

2 500 =

Дан.с-ст: 500*300=150 000  - Сч.с-ст: 500*350 = 175 000   

25 000*10%

0 =

Дан.с-ст: 0

  - Сч.с-ст: 0   

 

6 000 =

Дан.с-ст: 2000*300=600000

- Сч.с-ст:2000*270=540000   

60 000*10%

Разход за данък (текущ разход - актив по ОД):

2 000

1 800

3 000

Печалба/Загуба:

18 000

16 200

27 000

 

* Забележки:

 1. Биологичните активи не попадат в обхвата на дефиницията на данъчни амортизируеми активи. Съгласно чл.48 ЗКПО, данъчните амортизируеми активи са:

  • данъчни дълготрайни материални активи
  • данъчни дълготрайни нематериални активи
  • инвестиционни имоти, с изключение на земята
  • последващите разходи
  • разходите за изграждане или подобрение на елементи на техническа инфраструктура, които по силата на закон са публична държавна или публична общинска собственост

В така изброените категории, най-близко изглежда да са до “данъчни дълготрайни материални активи”, но дефиницията на същите е в чл. 50, който препраща към “амортизируеми ДМА съгласно НСС”. В НСС ДМА са регламентирани в СС-16, като още т.1 от същия изключва от обхвата му “регламентираните с друг стандарт”. В такъв случай, признаването и амортизирането на биологичния актив ще се реализира единствено за счетоводни, но не и за данъчни цели.

2. За изчисление на отсрочения данък (изменението в актива по отсрочен данък) е използван балансовият метод, при който се сравнява счетоводната с данъчната стойност на актива съответно към края и към началото на периода. Изменението е разлика между двете величини.

3. Разходът за данък се състои от сбора на два компонента:

- текущ данък, определен по ГДД

и

- отсрочен данък, проявяващ се в резултата проявлението на временните разлики


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар