Отговор на казус №1

 

Отговор:

По правилата заложени в ДДС законодателството, въпросните доставки би трябвало да се третират като вътреобщностни (ВОД) и българското дружество доставчик да приложи 0% ставка за доставката. Проблемът обаче с тях е, че за да може да се третират като ВОД, съгл. чл. 53 (2) ЗДДС се изисква набавянето на определени доказателства, в т.ч. и “документи за изпращането или транспортирането на стоките от територията на страната до територията на друга държава членка, определени с чл. 45а от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1912 на Съвета от 4 декември 2018 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на някои освобождавания при вътреобщностни сделки (ОВ, L 311/10 от 7 декември 2018 г.)”.

Чл.45а, параграф 3 от Регламента дели документите, които се приемат за доказателства за изпращане или превоз, в две групи.

Съгласно буква “а”: това са документи във връзка с изпращането или превоза на стоки, като:

- подписана товарителница
- коносамент
- фактура за въздушен транспорт
- фактура за превоз на стоките.

 

Съгласно буква “б”: други документи, доказващи транспорта като:

- застрахователна полица във връзка с изпращането или превоза на стоките или банкови документи, доказващи заплащането на превоза или изпращането на стоките
- официални документи, издадени от публичен орган, като например нотариус, с които се потвърждава пристигането на стоките в държавата членка на местоназначение
- разписка, издадена от складодържател в държавата членка на местоназначение, с която се потвърждава съхранението на стоките в тази държава членка

 

За яснота, групата документи по буква “а” са наречени "преки", а тези по група “б” са наречени “непреки”.

Член 45а, параграф 1, буква “б” регламентира необходимите документи в случай, че транспортът е осъществен от или за сметка на придобиващия (клиента).

В този случай, доставчикът трябва да разполага с:

  • писмена декларация от придобиващото лице, в която се заявява, че стоките са били изпратени или превозени от придобиващото лице или от трето лице за негова сметка, и се посочва държавата членка на местоназначение на стоките; в тази писмена декларация трябва да се посочат: датата на съставяне; името и адресът на придобиващото лице; количеството и естеството на стоките; датата и мястото на пристигане на стоките; при доставка на превозно средство — идентификационният номер на превозното средство; както и идентификационни данни на лицето, което приема стоките от името на придобиващото лице. Тази декларация трябва да е получена от придобиващия до десетия ден на месеца, следващ месеца на доставката. 
  • Освен това доставчикът трябва да притежава и:

- два различни “преки” документа, които не си противоречат
или
- ако разполага само с един “пряк” документ, трябва да разполага и с един “непряк”, като и двата документа не са в противоречие един с друг.

  • Освен това, чл. 45а, параграф 1 изисква както “преките”, така и “непреките” документи, с които доставчикът доказва осъществяването на ВОД, да бъдат издадени от две различни лица, които са независими едно от друго, от продавача и от придобиващото лице.

Предвид организацията на работа на българското дружество с чуждестранните контрагенти, за конкретните доставки набавянето на необходимите документи е на практика невъзможно и българското дружество по-скоро ще трябва да ги обложи с 20% български ДДС.

 

Материал по темата и обобщение за изискваните документи за доказване на ВОД под формата на таблица, може да намерите в ето тази статия на Znamkak.com

 

 

 

 

 

ВАЖНО е какво е знаеш!  Ако искаш да развиваш своята професионална компетенция в сферата на счетоводството, данъците и ТРЗ и ЛС , влез в ZnamKak.com  и направи абонамент ! 

 

Тук създаваме статии, практически процедури и ръководства, написани ясно и конкретно, които можеш да приложиш веднага! Какво ново написахме може да видиш ТУК !  За да знаеш повече! И да ти е лесно!

 


 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар