Основни изменения в ЗДДС, в сила от 01.01.2017 г.- първа част

автор Мария Янчева

Промените в ЗДДС, публикувани в брой 97 на Държавен вестник от 06.12.2016г., са насочени към съобразяване на законодателството ни с директивите на Европейския съюз (ЕС) и практиката на Съда на ЕС, както и към прецизиране на някои разпоредби и улесняване на практическото им приложение.

Основни промени, които влизат в сила, считано от 01.01.2017г.:

 • Добавен е още един случай на липса на доставка на стока или услуга, а именно внасянето на стока или услуга от съдружник по договор за създаване на неперсонифицирано дружество (НД). Поставено е условие да няма уговорено възнаграждение. Всички права и задължения по ЗДДС, свързани с използването на стоките и услугите от НД, се запазват за съдружника, включително правото на приспадане на данъчен кредит и на задълженията за корекции. Например, изрично е предвидено, че когато НД използва полученото както за доставки, за които има право на данъчен кредит, така и за такива, за които не е налице право на данъчен кредит, съдружникът е този, който трябва да начисли данък или да направи корекция, като използва коефициента по чл.73 ЗДДС, изчислен на база на оборота на НД. (чл.10а ЗДДС)

 

 • При определяне на датата на възникване на данъчното събитие на услугите с уговорено поетапно изпълнение вече се прилагат правила, които са различни от тези за доставките с периодично и непрекъснато изпълнение. Всеки етап се счита за отделна доставка и данъчното събитие възниква на датата на изпълнението му, а не на датата на която плащането е станало дължимо при уговорени плащания за отделните етапи. (чл.25, ал.4 ЗДДС)

 

 • В облагаемия оборот за задължителна регистрация по чл.96 ЗДДС лицата следва да включват и оборотът, реализиран от нерегистрирано по ЗДДС лице, което е преобразуващо се или отчуждител. Правилото е приложимо при преобразуване на търговски дружество по Търговския закон, при прехвърляне на предприятие и при непарична вноска на предприятие или обособена част от предприятие. Включва се оборотът за период не по-дълъг от последните 12 месеца преди преобразуването или прехвърлянето. (чл.96, ал.4 ЗДДС)

 

 • Начисляването на ДДС при дерегистрация по ЗДДС върху сумата от данъчните основи на наличните активи, за които е ползван данъчен кредит, вече е приложимо и в случаите на дерегистрация поради смърт на физическо лице (вкл. и едноличен търговец), когато тази сума надвишава 25,000 лева. Изключения от новата разпоредба са предвидени при продължаване на независимата икономическа дейност от лице, регистрирано по ЗДДС (или което се регистрира по ЗДДС) на основание, даващо право на приспадане на данъчен кредит. (чл.111, ал.2, т.1 и 2 ЗДДС)

 

 • Въвежда се задължение при дерегистрация поради смърт на физическо лице (вкл.едноличен търговец) наследниците, приели наследтвото, да подадат справка-декларация, дневници и VIES декларация за последния данъчен период. (чл.125, ал.13 ЗДДС)

 

 • Издаването на известия към фактури при изменение на данъчната основа или разваляне на доставка в случаите на издадена фактура с начислен данък за получено авансово плащане, вече е обвързано с датата на връщането, прихващането или друго възмездно уреждане на авансово преведената сума. Срокът за издаване е 5-дневен от датата на уреждане. По стария режим се приемаше, че кредитно известие се издава в 5-дневен срок от възникване на основанието за връщане на аванса. (чл.115, ал.2 ЗДДС)

В същото време лицето ползвало данъчен кредит е длъжно да направи корекция при разваляне на доставка, за която е издадена фактура за авансово плащане в данъчния период, през който се разваля доставката, независимо дали авансово платената сума му е върната, прихваната или уредена по друг начин и независимо дали доставчикът му е издал кредитно известие, включително и когато регистрацията на доставчика е прекратена. (чл.78, ал.4 и 5 ЗДДС)

 

 • При доставките, извършвани от лица, действащи от свое име и за чужда сметка, е променен механизма за документиране и определяне на данъчната основа. Приема се, че са налице две доставки (вместо три по стария режим), като възнаграждението на комисионера/ довереника се формира от разликата между двете основни доставки, а не се определя и документира като отделна доставка на услуга. (чл.127 ЗДДС)

Предвиден е преходен режим в случай, че към 31.12.2016г. има вече възникнало данъчно събитие за доставка между доверител и довереник - прилага се стария ред. (§45 ЗИДЗАДС)

 

 • Режимът на доставка на обща туристическа услуга става приложим и в случаите на доставки от туроператор към туроператор (с изменението на чл.136, ал.3 ЗДДС отпадна изричното им изключване от режима).

 

 • Предвидени са нови случаи на задължителна и доброволна регистрация по ЗДДС:

- Неперсонифицирани дружества, в които участва съдружник, регистриран по ЗДДС, са длъжни в 14-дневен срок от датата на договора за създаване на дружеството да подадат заявление за регистрация. За дата на регистрация се счита датата на договора. (чл.132, ал.5 и 6 ЗДДС)

Съществуващите към 31.12.2016г. неперсонифицирани дружества, които не са регистрирани по ЗДДС и в които участва съдружник, който е регистрирано по ЗДДС лице, са длъжни до края на януари 2017 година да подадат заявления за регистрация. (§46 ЗИДЗАДС)

- При приемане на наследството на регистрирано по ЗДДС физическо лице(включително едноличен търговец) и продължаване на независимата му икономическа дейност, наследникът има право да се регистрира като подаде заявление в 14-дневен срок от приемане на наследтвото. За дата на регистрация се приема датата на връчване на акта за регистрация. (чл.132а ЗДДС).

(Следва продължение)

---------------

Мария Янчева е управител на Счетоводна кантора АРКФИН, office@arcfin.org

Илюстрация:Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

1 Коментари

 1. Avatar
  Кунка Кънчева 2017-10-10 18:18:52

  Оперирах се и немога по-вече да работя,спрях дейносста на фирмата на 31,12,2015 год, фирмата е по ддс ,подавах нулеви деклараций 12 месеца и сега продължавам да подавамимам налично салдо трябвали да внеса ддс

Напиши коментар