Основни изменения в ЗДДС, в сила от 01.01.2017 г.- втора част

Автор: Мария Янчева

Настоящото изложение е продължение на разгледаните основни промени в ЗДДС, които влизат в сила, считано от 01.01.2017г.:

Добавени са правила за извършване на корекции от лица, чиято регистрация по ЗДДС е прекратена.

Липсата на регулация в тази област създаваше проблеми в практиката и понякога невъзможност за точно разчитане с бюджета.

Режимът се прилага при:

  • откриване на грешки в подадени декларации и дневници преди дерегистрацията;

 

  • установяване, че не е изаден данъчен документ, който е следвало да бъде издаден преди дерегистрацията;

 

  • установяване, че трябва да се анулира данъчен документ, издаден преди дерегистрацията и съответно да се издаде нов съгласно чл.116 ЗДДС;

 

  • настъпване на обстоятелство за изменение на данъчна основа или за разваляне на доставка, за която е издаден данъчен документ преди дерегистрацията.

За настъпилите обстоятелства се уведомява писмено компетентната териториална дирекция на НАП и съответните действия по издаване на документи и подаване на декларации се извършват в 14-дневен срок от получаване на разрешение. (чл.126 ЗДДС)

  • настъпване на обстоятелства за намаление на данъчната основа или разваляне на доставка, за която преди дерегистрацията е направено авансово плащане и е получен данъчен документ с начислен данък – за тази хипотеза е разписан специален ред, който предвижда задължително възмездно уреждане на сумата, която подлежи на връщане преди да бъде изпълнено разрешението на НАП за издаване на документи и подаване на декларации. (чл.126, ал.8 ЗДДС)  

Въведено е определение за дълготраен актив в самия ЗДДС (в предходната редакция се използваха препратки към активи по Закона за счетоводството или дълготрайни активи по ЗКПО).

Дълготрайни активи представляват част от стопанските активи и могат да бъдат:

-          Недвижими имоти по т.82, §1 ДР ЗДДС;

-          Превозни средства по т.49 без б.з, §1 ДР ЗДДС;

-          Други стоки и услуги, които са или биха били дълготрайни активи по ЗКПО със стойност при придобиване равна или по-голяма от 5000 лева. (т.83, §1 ДР ЗДДС)

Недвижимите имоти и превозните средства винаги са дълготрайни активи за целите на ЗДДС, независимо от стойността си, а за останалите стоки и услуги е въведен стойностен праг, който значително надвишава прага от 700 лева по смисъла на ЗКПО. Определението е важно, тъй като е в основата на разграничаване на отделните хипотези при нововъведените режими за ползване и корекции на данъчен кредит.

Въведен е нов режим за ползване на данъчен кредит пропорционално на степента на използване на стоките и услугите за независимата икономическа дейност.

Основните хипотези са две:

  • При придобиване или изграждане на недвижими имоти, приучредено вещно право върху недвижим имоти при производство, придобиване или внос на други стоки, които са или биха били дълготрайни активи, когато ще се използват, както за независима икономическа дейност, така и за лични нужди или по-общо за цели, различни от независимата икономическа дейност (чл.71а и чл.71б ЗДДС)– регистрираното лице има право на данъчен кредит за частта от начисления му данък, която съответства на използването на имотите/ стоките за независима икономическа дейност. Лицето трябва да определи пропорцията между очакваното използване на активите за двата вида дейности и да я приложи към начисления данък, като има задължението да приложи критерий за разпределяне, който да гарантира максимално точно изчисляване, като се отчита спецификата на имота/ стоките.

Само за недвижимите имоти е допусната възможността в стопанските активи да бъде включена част от имота, която може да се обособи и разграничи – когато се включи само частта, използвана за независима икономическа дейност, то по отношение на останалата част разпоредбите на закона не се прилагат. (чл.71а, ал.6 ЗДДС)

Когато в рамките на независимата икономическа дейност имотите/ стоките се използват, както за доставки, за които регистрираното лице има право на данъчен кредит, така и за доставки или дейности, за които няма право на данъчен кредит, към пропорционално определения размер на данъчен кредит се прилага и режима на приспадане на частичен данъчен кредит по чл.73 ЗДДС.

  • При производство, придобиване или внос на стоки или получаване на услуги, които не са или не биха били дълготрайни активи(чл.73б ЗДДС) – регистрираното лице може да ползва данъчен кредит, пропорционално на използването им за независима икономичска дейност за доставки, за които има право на данъчен кредит. За разлика от първата хипотеза (за недвижими имоти и други стоки, които са дълготрайни активи), тук се изисква не само определяне на очакваното използване в рамките и извън рамките на независимата икономическа дейност, но и преценка за бъдещото използване за различни видове доставки (с право и без право на данъчен кредит), като в този случай не се прилага режима на приспадане на частичен данъчен кредит по чл.73 ЗДДС. Единственото изискване към метода на разпределяне и изчисляване е да бъде разумен, което може да доведе до несигурност в практиката.

 

При регистрация по ЗДДС за активите, които са налични към датата на регистрация  

Ползване на данъчен кредит пропорционално на степента на използване на стоките и услугите за независимата икономическа дейност е предвидено и при регистрация по ЗДДС за активите, които са налични към датата на регистрация(чл.74, ал.4 ЗДДС) – когато наличните стоки са или биха били дълготрайни активи и се използват както за независима икономическа дейност, така и за цели извън тази дейност, то размерът на данъчния кредит се определя пропорционално по реда на чл.71а и 71б ЗДДС. Не е предвиден ред за пропорционално ползване на данъчен кредит при регистрация, когато наличните активи не са и не биха били дълготрайни активи, т.е. чл.73б не е приложим.

 

При изчисляване на коефициента за частичен данъчен кредит

С оглед режимите на пропорционално ползване на данъчен кредит, е предвидена промяна при изчисляване на коефициента за частичен данъчен кредит- в оборота, отнасящ се за всички доставки и дейности, не се включва оборота извън рамките на икономическата дейност на лицето, пропорционално на който не е приспаднат данъчен кредит на основание чл. 71а и 71б ЗДДС. (чл.73, ал.4, т.4 ЗДДС)

(Следва продължение)

 

Прочетете и първа част от основните изменения в ЗДДС, в сила от 01.01.2017 г.

 

§1 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС

т.82 "Недвижими имоти" са изброените в чл. 13б от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/2013 на Съвета от 7 октомври 2013 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на мястото на доставка на услуги. (Съгласно регламента, това са:

а) всяка отделна част от земята, на или под нейната повърхност, върху която може да бъде учредено право на собственост или владение;

б) всяка сграда или конструкция, прикрепена към земята или в нея, над или под морското равнище, която не може да бъде лесно разглобена или преместена;

в) всеки елемент, който е монтиран и съставлява неразделна част от сграда или конструкция и без който съответната сграда или конструкция би била недовършена, като врати, прозорци, покриви, стълбища и асансьори;

г) всеки елемент, оборудване или машина, трайно монтирани в сграда или конструкция, които не могат да бъдат премествани, без да бъде разрушена или променена сградата или конструкцията.)

49. "Превозните средства по чл. 23" са моторни или немоторни, както и другото оборудване и устройства, проектирани да транспортират стоки или хора от едно място на друго, които могат да бъдат дърпани, теглени или бутани от превозни средства и които обикновено са проектирани и са годни да бъдат използвани за транспортиране на стоки или хора. Превозни средства са и:

а) ремаркета, полуремаркета и железопътните вагони;

б) моторни и немоторни наземни превозни средства, като мотоциклети, велосипеди, велосипеди на три колела, каравани, с изключение на каравани, които са неподвижно застопорени за земята;

в) самоходни и несамоходни плавателни съдове;

г) моторни и безмоторни въздухоплавателни средства;

д) превозни средства, проектирани за транспортиране на болни или ранени лица;

е) земеделски трактори и друга самоходна земеделска и горска техника;

ж) военни превозни средства, които не са бойни, и превозни средства за целите на разузнаването или гражданската отбрана.

ЗКПО

Чл. 50. Данъчни дълготрайни материални активи са сумите, които отговарят на изискванията за амортизируеми дълготрайни материални активи съгласно Националните счетоводни стандарти, чиято стойност е равна или превишава по-ниската стойност от:

1. стойностния праг на същественост за дълготрайния материален актив, определен в счетоводната политика на данъчно задълженото лице;

2. седемстотин лева.

Чл. 51. (1) Данъчни дълготрайни нематериални активи са:

1. придобити нефинансови ресурси, които:

а) нямат физическа субстанция;

б) се ползват през период, по-дълъг от 12 месеца;

в) имат ограничен полезен живот;

г) са със стойност, равна или превишаваща по-ниската стойност от:

аа) стойностния праг на същественост за дълготрайния нематериален актив, определен в счетоводната политика на данъчно задълженото лице;

бб) седемстотин лева;

2. (отм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.);

3. начислените суми в резултат на стопански операции, водещи до увеличаване на икономическата изгода от наети или предоставени за ползване дълготрайни активи; тези суми не формират данъчен дълготраен материален актив.

-----------------------------------------

Мария Янчева е управител на Счетоводна кантора АРКФИН, office@arcfin.org

Илюстрация:Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар