Осигуряване на членове на избирателни комисии

гост-автор: Вержиния Заркова
 

Районни избирателни комисии

Районните избирателни комисии се назначават от централната избирателна комисия не по-късно от 50 дни преди изборния ден.Те осъществяват правомощията си за срок от деня на назначаването й до 14 дни след произвеждане на съответния вид избор.
За работата си в комисиите членовете на районната избирателна комисия получават възнаграждение.

На основание чл. 68, ал. 3 от Изборния кодекс, възнаграждението на членовете на районната избирателна комисия не се облага с данъци по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Съгласно чл. 68, ал.4 от Изборния кодекс, членовете на районната избирателна комисия за времето, необходимо за работата им в съответната комисия, се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване на членовете на районната избирателна комисия са за сметка на държавния бюджет.


Общински избирателни комисии

Общинската избирателна комисия се назначава от централната избирателна комисия за срока до назначаването на общинската избирателна комисия за следващите общи избори за общински съветници и за кметове, но не по-късно от 50 дни преди изборния ден.

За работата си в комисиите, членовете на общинската избирателна комисия получават възнаграждение . Членовете на общинската избирателна комисия получават месечно възнаграждение за периода от деня на назначаването им до 7 дни след обявяване на резултатите от изборите. За периода от изтичането на този срок до назначаването на общинската избирателна комисия за следващите общи избори за общински съветници и за кметове, членовете на общинската избирателна комисия получават за сметка на държавния бюджет възнаграждение за заседания, в които са участвали, и дежурства по ред и в размер, определени от Централната избирателна комисия.

На основание чл. 83, ал. 5 от Изборния кодекс, възнаграждението на членовете на общинските избирателни комисии не се облага с данъци по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Съгласно чл. 83, ал. 7 от Изборния кодекс, членовете на общинските избирателните комисии за времето, необходимо за работата им в съответната комисия, се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване на членовете на общинските избирателни комисии са за сметка на държавния бюджет.

 

Секционни избирателни комисии

Районните или общинските избирателни комисии назначават секционни избирателни комисии за всяка избирателна секция в страната не по-късно от 25 дни преди изборния ден.
Секционната избирателна комисия осъществява правомощията си от деня на назначаването й до приключване на съответния вид избор, предаването на изборните книжа и материали в районната или общинската избирателна комисия и общинската администрация и поставянето на видно място пред секцията на копието от подписания протокол по чл. 282, ал. 6 или чл. 441, ал. 6 от Изборния кодекс и на подписаната разписка с числовите данни от съответния протокол.
За работата си в комисиите членовете на секционните избирателни комисии получават възнаграждение в деня преди изборния ден, в изборния ден и за следващия ден.

На основание чл. 97, ал. 3 от Изборния кодекс, възнаграждението на членовете на секционната избирателна комисия не се облага с данъци по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Съгласно чл. 97, ал. 5 от Изборния кодекс, членовете на секционната избирателна комисия за времето, необходимо за работата им в съответната комисия, се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване на членовете на секционните избирателни комисии са за сметка на държавния бюджет.

Изплащането на възнаграждение на членове на секционни избирателни комисии, регистрирани като безработни и/или с право на социално подпомагане, не лишава лицата от получаването на обезщетения и/или помощи, както и не изисква изменение на декларирани вече от тях обстоятелства.

Както на всички лица, осигурени по реда на чл. 4, ал. 1, т. 8 от КСО (изборни длъжности), осигурителният доход и осигурителните вноски на членовете на избирателните комисии се определят на основание чл. 6, ал. 3 от КСО.
Осигурителният доход за членовете на районните, общинските и секционните избирателни комисии не може да бъде по-малък от минималната работна заплата за страната (съответно пропорционалната част от минималната работна заплата в зависимост от отработените дни) и по-голям от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен в ЗБ на ДОО за 2019 година – 3000 лв.

Нетното възнаграждение за членовете на РИК, ОИК и СИК е изплатеното или начислено възнаграждение без приспадане на осигурителни вноски, тъй като са за сметка на републиканския бюджет и без облагане с данъци по ЗДДФЛ, но не повече от максималния осигурителен доход.

Подаване на данни за осигуряването за членовете на избирателните комисии

Декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице” към НАРЕДБА № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, за членовете на всички избирателни комисии се подава от осигурителя с попълнен в т. 12 код за вид осигурен 71. 

За членовете на избирателни комисии не се попълват данни за пореден номер на квалификационната група професии за осигурения в т. 12.1; данни за код икономическа дейност за осигурения в т. 12.2 и данни за пореден номер на основна икономическа дейност на осигурителя в т. 12.3 от декларация обр. № 1. За тях не се попълват и данни за законоустановено работно време и дневно работно време в позиции 4 и 5 на т. 16 “Дни в осигуряване – общо”. Не се попълват данни за отработените часове в т. 16.7 и т. 16.8 на декларацията.

За месеците, в които членовете на избирателните комисии получават възнаграждения само за определени дни - за участия в заседания и дежурства, в декларация обр. № 1 задължително се попълват данни в т. 14 “Ден, от който осигуряването е възникнало/възобновено” и т. 15 “Последен ден в осигуряване”.

Точка 34 „Нетно възнаграждение” от декларацията се попълва за членовете на всички избирателни комисии.
Осигурителният стаж на членовете на избирателни комисии се установява с данните подадени с декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното лице“.

------------------------

Вержиния Заркова е експерт по трудово и осигурителното право, лектор, консултант и автор на множество статии и коментари по прилагане на осигурителното законодателство.

Илюстрация: Mockup photo created by freepik - www.freepik.com


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

2 Коментари

  1. Avatar
    Събина Делева 2021-09-18 11:05:25

    Мога ли да се включа като член на комисия в предстоящите избори

  2. Avatar
    Веселина Николова 2020-01-30 08:59:07

    На осн. чл. 83,ал.5 от ИК, възнагражденията на член на ОИК не се облагат с данъци, но трябва ли да се декларират?

Напиши коментар