Осигуряване на различни основания

автор: Ваня Иванова

С последните промени в КСО/ ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г./ се допълни поредността на доходите, върху които се дължат осигурителни вноски в случаите, в които лицата са осигурени на повече от едно основание.  В последователността от доходи, посочени в чл. 6 ал.11 , на второ място са добавени  доходите от обезщетения, изплащани въз основа на Кодекса на труда и други специални закони, върху които се дължат осигурителни вноски.

За лицата, които получават доходи от дейности на различни основания по чл. 4, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, по следния ред:

1.      доходи от дейности на лицата по чл. 4, ал. 1 и 10;

2.      доходи от обезщетения, изплащани по Кодекса на труда или по специални закони, върху които се дължат осигурителни вноски;”

3. осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители;

4. доходи за работа без трудово правоотношение.   

 Според разпоредбата на чл. 4 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху което се правят осигурителни вноски, когато лицето упражнява трудова дейност на повече от едно основание по чл. 4, ал. 1 и/или ал. 3, т. 5 и 6 от Кодекса за социално осигуряване, то декларира пред всеки следващ осигурител дохода, върху който се дължат осигурителни вноски, като се спазва поредността, определена в чл. 6, ал. 11 от Кодекса за социално осигуряване.

 

Максимален месечен осигурителен доход

Размерът на максималния месечен осигурителен доход се определя ежегодно в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. За 2017 г. той е в размер 2600 лв. Максималният осигурителен доход е месечен и не е предвидено неговото пропорционално намаляване, когато лицата не са отработили всички работни дни в съответния месец. Това означава, че ако осигуреното лице работи само част от календарния месец и е получило доход в размер на 2600 лв., осигурителните вноски се дължат върху 2600 лв., а не пропорционално на отработените дни.

 

Какво се случва, ако доходите от различни основания са посочени в една и съща точка - например това са доходи от дейности по чл. 4, ал. 1  ?

Очевидно лицето следва да декларира пред всеки следващ осигурител дохода, върху който се дължат осигурителни вноски, спазвайки посочената по-горе последователност. Липсва обаче изрична разпоредба за това, в каква поредност следва да се сумират доходите, формиращи осигурителния доход, получавани от едно лице, подлежащо на осигуряване, но на няколко основания по чл. 4, ал. 1 КСО.

По- подробно обяснение дава един отговор на НАП от системата Въпроси и отговори относно Ред за внасяне на осигурителните вноски при извършване на трудова дейност на различни основания по чл. 4 от Кодекса за социално осигуряване:

" При определяне последователността на доходите с оглед ограничаването им до максималния месечен размер на осигурителния доход следва да се има предвид, че ако доходите са изброени в една и съща точка на чл. 6, ал. 10 от КСО, /сега вече чл. 6 ал 11 /се спазва поредността, определена в чл. 4, ал. 1 от КСО, а когато дейностите са от една и съща точка на чл. 4, ал. 1, се дава предимство на правоотношението, което е възникнало по-рано.     

  

Трудов договор  и договор за управление и контрол

Според поместения отговор на НАП: предвид цитираните разпоредби дължимите осигурителните вноски следва да се внасят в поредността по чл. 4, ал. 1 от КСО, която определя упражняването на трудова дейност по трудов договор като първо по ред нормативно основание за внасяне на задължителните осигурителни вноски (чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО), докато полагането на труд като управител по договор за управление и контрол се нарежда на второ място в тази последователност (чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО).

 

Осигуряване, когато осигурените работят по две или повече трудови правоотношения

В случай, че работник или служител работи по повече от едно трудово правоотношение, осигуряването е върху сбора от получените, начислени но неизплатени или неначислени трудови възнаграждения. Лицето декларира пред всеки следващ осигурител дохода, върху който се дължат осигурителни вноски като се спазва поредността, определена в чл. 6, ал. 11 от Кодекса за социално осигуряване.

Когато по първото правоотношение възнаграждението е равно или по-голямо от 2600 лв., доходът, получен при втория работодател не подлежи на осигуряване. Ако възнаграждението по основното трудово правоотношение е по-малко от 2600 лв., то осигуряването по второто трудово правоотношение е върху изплатеното, начислено но неизплатено или неначислено възнаграждение, но не повече от разликата до 2600 лв.

 

Осигуряване на лицата, работещи без трудово правоотношение

На основание чл. 4, ал. 3, т. 6 от КСО, лицата, които полагат труд без трудово правоотношение, които са осигурени на друго основание през съответния месец, независимо от размера на полученото възнаграждение, са задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт.

При изплащане на доходи за работа без трудово правоотношение на самоосигуряващите се лица, възложителите не внасят осигурителни вноски и не удържат такива от възнаграждението на самоосигуряващия се. Тези доходи самоосигуряващите се включват при определянето на окончателния размер на осигурителния си доход, независимо от дейността, за която са регистрирани. Сборът от доходите, върху които се дължат осигурителни вноски, не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход, определен по чл. 6, ал. 2, т. 2 от КСО (чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от НООСЛБГРЧМЛ).

 

Ред, по който се осигуряват самоосигуряващите се, които извършват повече от една дейност като самоосигуряващи се:

Самоосигуряващите се лица, които извършват дейности на различни основания, внасят авансовите си вноски за едно от основанията по избор на лицето (чл. 2, ал. 3 от НООСЛБГРЧМЛ).

Когато самоосигуряващите се лица упражняват трудова дейност и на друго основание и получават доход за това, осигурителните вноски за тях се дължат върху сбора от получените доходи. Месечният осигурителен доход, върху който се внасят вноските в тези случаи не бива да надвишава определения максимален месечен осигурителен доход, определен със ЗБДОО за съответната година.

 

Авансов осигурителен доход на регистрираните земеделските стопани и тютюнопроизводители, които упражняват и друга дейност като самоосигуряващи се:

Когато регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители извършват и друга дейност като самоосигуряващи се, те не могат да внасят авансовите си вноски върху минималния осигурителен доход, определен за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители. Минималният размер на месечния осигурителен доход, върху който трябва да се провежда осигуряването в тези случаи трябва да бъде не по-малък от дохода, определен за дейността, различна от земеделската (чл. 2, ал. 3 от НООСЛБГРЧМЛ).

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се земеделски стопани и тютюнопроизводители, които извършват единствено земеделска дейност през 2017 г. е 300 лв.

Осигуряване на лицата, работещи на трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, сключен по реда на чл. 114а, ал. 1 от КТ.

На основание чл. 4, ал. 10 от КСО, лицата по чл. 114а, ал. 1 от КТ подлежат на осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест.

Когато лицата по чл. 4, ал. 10 от КСО са осигурени и на друго основание, осигурителният им доход се сумира по реда на чл. 6, ал. 11 от КСО до достигане на максималния осигурителен доход. Съгласно допълнението на чл. 6, ал. 11, т. 1 от КСО, осигурителният доход по чл. 4, ал. 10 от КСО допълва доходите по чл. 4, ал. 1 от кодекса.

------

В статията са използвани материали от страницата на НОИ

Илюстрация:Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар