Освобождаване по чл. 325 ал. 1 т. 5 от КТ - две важни особености

автор: Ваня Иванова

Съгласно чл. 68 , ал. 1 т. 3 от КТ срочен трудов договор се сключва за заместване на работник или служител, който отсъства от работа;  А според чл. 325. ал. 1 т. 5 от КТ трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие със завръщане на замествания на работа;
 

Тук следва да се обърне внимание на две важни особености:

Трудовия договор  с лицето, което го замества, се прекратява  с реалното завръщане на титуляра на работа  

Пример: Има назначен служител по заместване до завръщане на титуляра. Титулярът е в отпуск по майчинство и иска да си ползва веднага след майчинството платения си годишен отпуск, без да се завръща на работа за нито един ден. Кога е правилно да се прекрати договора на заместника (след изтичане на майчинството или след изтичане и на пл. отпуск)?

В разпоредбата на чл. 325, ал. 1, т. 5 от КТ е предвидено, че със завръщането на замествания на работа трудовият договор се прекратява, без която и да е от страните да дължи предизвестие.Това означава, че с реалното завръщане на титуляра на работа се прекратява трудовият договор с лицето, което го замества.

Правилното приложение на чл.325 т.5 от КТ предпоставя титулярът да се е завърнал реално на работа и да е започвал да изпълнява трудовите си задължения,а не само да има намерение за това и формално да е направил волеизявление в този смисъл.

Т.е ако титулярът е ползвал отпуск поради временна нетрудоспособност и заяви в деня на неговото изтичане, че желае да ползва друг вид отпуск работодателят му разреши ползването, това означава, че титулярът не се е върнал реално на работа и договорът не може да бъде прекратен

Виж  Решение №268/08.04.2010 по дело №521/2009 на ВКС, ГК, IV г.о. В този смисъл е и практиката на МТСП

 Срочният трудов договор по заместване се прекратява в случаите,  при които трудовият договор със замествания – титуляра, се прекрати


„Срочният трудов договор за заместване съгласно чл.325 т.5 КТ се прекратява „със завръщане на замествания на работа”. Това основание е налице не само когато заместваният се завърне на работа, но и когато трудовият договор със замествания се прекрати”. Трудовият договор за заместване може да съществува само дотогава, докогато има заместван работник или служител, т. е. той е негова функция. Прекратяването на трудовото правоотношение с титуляра не създава права на заместника, тъй като нито трансформира трудовото правоотношение от срочно в безсрочно /виж разпоредбата на чл. 69, ал. 2 КТ и р. № 191/2004 г. по гр. д. № 1221/2002 г., III г. о./. нито задължава работодателят да сключи безсрочен трудов договор с него.''  (Решение №86/22.07.2015 по дело №5957/2014 на ВКС, ГК, III г.о.)    

Срочният трудов договор за заместване на отсъстващ работник или служител може да  се превърне в договор за неопределено време, ако трудовият договор с титуляра се прекрати през време на заместването. Необходимо е едновременно да са изпълнени три условия:

 •  заместникът да продължи да работи след изтичане на уговорения с договора срок 5 или повече работни дни,
 • да няма писмено възражение от страна на работодателя,
 • длъжността да е свободна.

Чл. 69.(1) Трудовият договор, сключен за определен срок, се превръща в договор за неопределено време, ако работникът или служителят продължи да работи след изтичане на уговорения срок 5 или повече работни дни без писмено възражение от страна на работодателя и длъжността е свободна.

(2)Предходната алинея се прилага и при срочния трудов договор за заместване на отсъствуващ работник или служител, ако трудовият договор със замествания се прекрати през време на заместването.

➡️Какви са най-големите ти предизвикателства, когато имаш да сключваш и прекратяваш трудови договори? 

➡️Ценно ли ще бъде за теб да имаш събрани на едно място полезни статии и процедури , които да приложиш веднага?
 

Влез в ZnamKak.com и се абонирай! За да ти е лесно и да знаеш повече!

Използвани нормативи:

Чл. 68. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишен текст на чл. 68, доп. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Срочен трудов договор се сключва:
1. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 3 години, доколкото в закон или в акт на Министерския съвет не е предвидено друго;
2. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) до завършване на определена работа;
3. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) за заместване на работник или служител, който отсъствува от работа;
4. (т. 4 зал., предишна т. 5 - изм., ДВ, бр. 100 от 1992 г.) за работа на длъжност, която се заема с конкурс - за времето, докато бъде заета въз основа на конкурс;
5. (нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) за определен мандат, когато такъв е установен за съответния орган.

 Чл.325. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишен текст на чл. 325 - ДВ, бр. 7 от 2012 г.) Трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие:
1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено. Страната, към която е отправено предложението, е длъжна да вземе отношение по него и да уведоми другата страна в 7-дневен срок от получаването му. Ако тя не направи това, смята се, че предложението не е прието;

2. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) когато уволнението на работника или служителя бъде признато за незаконно или бъде възстановен на предишната му работа от съда и същият не се яви да я заеме в срока по чл. 345, ал. 1;

3. с изтичане на уговорения срок;

4. със завършване на определената работа;

5. със завръщане на замествания на работа;

6. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) когато длъжността е определена за заемане от бременна или от трудоустроен и се яви кандидат, който има право да я заеме;

7. (отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)

8. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) с постъпване на работа на работника или служителя, който е избран или е спечелил конкурса;

9. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) при невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайно намалена работоспособност, или по здравни противопоказания въз основа на заключение на трудово-експертната лекарска комисия. В този случай прекратяването не се допуска, ако при работодателя има друга работа, подходяща за здравното състояние на работника или служителя и той е съгласен да я заеме;

10. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) със смъртта на лицето, с което работникът или служителят е сключил трудовия договор с оглед на личността му;

11. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) със смъртта на работника или служителя;

12. (нова - ДВ, бр. 67 от 1999 г., в сила от 27.08.1999 г.) поради определянето на длъжността за заемане от държавен служител.

Илюстрация:Designed by Rawpixel.com


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

6 Коментари

 1. Avatar
  Катя 2020-10-28 11:35:00

  Моля за съвет, някой знае ли по чл.325 т.5 дали имам право на обезщетение и ако имам колко месеца

 2. Avatar
  Галина Димитрова 2020-08-12 17:06:27

  Здравейте, работя по чл.68 ал.1 т.3 до завръщане на титуляра , който се завръща за 1 седмица след което ще напусне.Аз съм отпуск през това време.При условие че работодателя ме възтанови на същото място, как става това и какво се случва с мен през тази 1 седмица с мен??

 3. Avatar
  Ваня Андреева 2020-04-10 13:10:35

  Как договор сключен по член 68.ал.1.т.3 от Кт/ по заместване/ може да бъде прекратен от работодателя преди завръщане на титуляра. ако е изтекъл изпитателният му срок!

 4. Avatar
  В.Миланова 2020-02-10 13:58:44

  А в случай,че платения отпуск по майчинство изтича през месец септември,а титуляра се завръща на работа през месец април?Трудовия ми договор е прекратен със завръщането на титуляра.Това правилно ли е?

 5. Avatar
  Зависи в чия полза е срокът на изпитване 2019-09-30 16:41:53


  Зависи в чия полза е срокът на изпитване:
  - в полза на работодателя
  - в полза на работника или служителя
  - в полза и на двете страни по трудовото правоотношение
  Ако Вашият договор попада в първия вариант - ще дължите предизвестие

 6. Avatar
  Р. Стефанов 2019-09-29 23:37:16

  Здравейте, моля за съвет. Срокът на изпитване по договора ми изтича след 10 дни, но искам да напусна. Трябва ли да отработвам предизвестие 30 дни?

Напиши коментар