Окончателен размер на осигурителния доход на собственик на ЕООД

На основание чл. 6, ал. 8 от КСО, осигурителните вноски за самоосигуряващите се лица, включително собствениците на ЕООД, са за сметка на осигурените лица и се дължат авансово: върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на ДОО /ЗБДОО/ за съответната година.

Окончателният размер на месечния осигурителен доход се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година, въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ, и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход, определен със ЗБДОО за съответната година, и по-голям от максималния месечен осигурителен доход.

Облагаемият доход от упражняваната трудова дейност като самоосигуряващо се лице помесечно се определя, като общият му размер се раздели на броя на месеците, през които лицето е упражнявало дейност, независимо от броя на отработените през месеца дни. Размерът на осигурителния доход, върху който се довнасят осигурителни вноски, се изчислява като разлика между сумите, върху които се дължат осигурителни вноски, и тези, върху които са внесени вноските.

Когато с данъчната декларация за предходната година са декларирани доходи, получени за извършена дейност през минали години, или е определен с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс по-висок или по-нисък облагаем доход, лицето подава и коригираща справка за осигурителния доход за съответната година.

(чл. 6, ал. 9 от КСО; чл. 2, ал. 4 от НООСЛБГРЧМЛ).

   Съгласно чл.3, ал.3, т.2 от Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски, при определяне на годишния осигурителен доход, за физическите лица, упражняващи трудова дейност като собственици или съдружници в търговски дружества се вземат предвид възнагражденията, изплащани от дружествата, без получените дивиденти.

Положителна  разлика между декларирания облагаем годишен доход и внесените през годината месечни авансови осигурителни вноски

При деклариран по-висок осигурителен доход в Таблица 1 от авансовия доход, върху който са внасяни авансово през годината осигурителните вноски, лицето дължи довнасяне на вноски върху разликата в размерите за фонд "Пенсии" и за допълнително задължително пенсионно осигуряване и/или увеличената осигурителна вноска за фонд “Пенсии” за лицата направили избор по чл. 4б от КСО и в размерите за фонд "Общо заболяване и майчинство" за самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват в този фонд в срока за подаване на данъчната декларация (промяната в чл. 6, ал. 9 от КСО е в сила от 01.01.2016 г.).

 

Отрицателна  разлика между декларирания облагаем годишен доход и внесените през годината месечни авансови осигурителни вноски

Когато тази разлика е отрицателна, т.е. доходът, върху който авансово са внесени осигурителните вноски през годината е по-голям от този деклариран в годишната данъчна декларация на практика има надвнасяне на осигурителни вноски. В този случай за окончателен размер на осигурителния доход също се зачита декларираният облагаем доход,но не по малко от минималния месечен осигурителен доходза самоосигуряващото се лице, определен със ЗБДОО

Внесените в повече осигурителни вноски се считат за недължимо внесени и могат да бъдат възстановени или прихванати  по реда на чл.128 и 129 от ДОПК, по инициатива на орган по приходите или по писмено искане на лицето.Искането за прихващаве или възстановяване се разглежда, ако е подадено до изтичането на 5 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината на възникване на основанието за възстановяване, освен ако в закон е предидено друго.

 

Изравняване на осигурителния доход за здравно осигуряване

На основание предвиденото в чл. 157, ал. 6 от КСО и чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО уеднаквяване на доходите, върху които се дължат осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд и здравното осигуряване, неоснователно внесените осигурителни вноски за тези фондове също могат да са обект на възстановяване или прихващане.

 

Подава ли се корекция на Декларация обр.№ 1?

При определяне на окончателния размер на осигурителния доход, включително в случаите когато се извършва довнасяне или възстановяване на осигурителни вноски, не следва да се коригират подадените през годината данни с декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице", поради липса на нормативно основание за това в КСО и в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхраняване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и за самоосигуряващите се лица. Коригирането на данни може да доведе и до неправилно определяне на паричните обзщетения, отпускани и изплащани от държавното обществено осигуряване.

 

Подаване на Годишна декларация обр.№ 6

В декларация обр.№ 6 се включват сумите на дължимите осигурителни вноски (както месечните осигурителни вноски, така и годишните изравнителни осигурителни вноски, ако има такива, като не се вземат предвид  надвнесените осигурителни вноски)

Декларацията се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите от самоосигуряващите се лица - еднократно до 30 април за  дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година

 

От всичко изложено дотук следва, че:

1.окончателният размер на месечния осигурителен доход е обвързан с действителния доход на лицето, деклариран в справката към ГДД по ЗДДФЛ. С годишното изравняване се цели да се приведат в съответствие получените от трудовата дейност през годината доходи с внесените авансови вноски върху избрания месечен доход.

2. след като задълженото лице не е декларирало облагаеми доходи като физическо лице собственик на ЕООД за извършена трудова дейност в дружеството с личен труд с декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ ,осигурителните вноски са дължими върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО за съответната година, който става и окончателен размер на месечния осигурителен доход за лицето.

3. Следва да се прави разлика между избрания месечен осигурителен и облагаемия доход на лицето. В тази връзка са и съответните решения на ВАС (например Решение № 10711 от 18.07.2011 г.), в които съдът се е произнесъл, че според Kодекса меродавен е не избраният от лицето доход, върху който са внасяни авансово осигурителни вноски, а реално получения доход от лицето, деклариран от него в справката към годишната данъчна декларация.

В статията са използвани писма на НАП : 2_381/ 08.04.2014,  2_165/ 14.02.2014 г.

Илюстрация:Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар