Ограничения при плащанията в брой на територията на България

В края на миналата година беше променен Закона за ограничаване на плащанията в брой. Съгласно новите разпоредби плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са на стойност, равна на или надвишаваща 10 000 лв. До края на 2015 прагът беше 15 000 лв.

По банков път следва да се извършват плащанията ако са на стойност под 10 000 лв., но представляват част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 10 000 лв.

Прагът е в сила и в случаите на плащания в чуждестранна валута, когато левовата им равностойност е равна на или надвишава 10 000 лв. Равностойността в български левове се определя по курса на Българската народна банка в деня на плащането.

 

Ако е сключен едногодишен договор за наем например и стойността на на наема е определена месечна база в размер на 1000 лв. на месец,то всяко едно от плащанията по 1000 лв. ще попада  в обхвата на закона, тъй като общата стойност на едногодишния договор за наем ( дори да бъде прекратен преждевременно) ще възлиза на 12 000 лв., т.е. над прага от 10 000 лв. Същото ще се отнася и за сключен едногодишен договор за наем, в който стойността на наема е определена на годишна база и е в размер на 12 000 лв. за годината: всяко едно от плащанията ( независмо дали ще е едно, две , три, четири  и т.н.) ще попада в обхвата на закона .

Договорите за доставка на  стоки и услуги също следва да бъдат преценявани по описаното по-горе правило. Ако фирма Х (магазин) има договор за доставка на млечни произведения с форма У (tтърговец на едро) и в договра е определено количеството  и/или стойността на общата доставка (млечни произведения на стойност 50 000 лв., ) то плащанията по този договор ще попадат в обхвата на закона, независмо от размера на всяко едно отделно плащане.

Ако същия този договор е рамков и в него не е определено общото количество , респективно стойност, то отделните доставки и плащанията по тях ще се разглеждат самостоятелно, т.е когато отделната  доставка е равна или превишава 10 000 лв., плащането следва да бъде извършено чрез превод или внасяне по платежна сметка. Но ако дължимото общо плащане по един договор е на стойност , равна или по-висока от 10 000 лв., във всички случаи , плащанията по този договор следва да се извършват само чрез превод или по платежна сметка.

Изплащането на дивидент за сума, равна или надхвърляща 10 000 лв. също попада в ограниченията на закона и следва да се извършва чрез превод или внасяне по платежна сметка. Т.е ако размерът на изплатения дивидент въз основа на решние на общото събрание на съдружниците е равен или надхвърля 10 000 лв. то за същия възниква задължение да се извърши чрез превод или внасяне по платежна сметка.

 В друг случай , когато на съдружник е изплатен дивидент три пъти в годината (на обща стойност 27 000 лв. ), съгласно три различни протокол –решения на съдружницитеи в случай, че сумата на всяко едно от плащанията (предвидена в съответното решение на общото събрание) е в размер на 9 000 , т.е под прага от 10 000 лв., то всяко едно от плащанията на дивидент не би следвало да се разглежда като част от общата парична престация, тъй като всяко едно от плащанията се основава на отделно решение на общото събрание на съдружниците.

 

Законът не се прилага при:

1. тегленето и внасянето на пари в брой от/в собствени платежни сметки;

2. тегленето и внасянето на пари в брой от/в сметки на недееспособни и ограничено дееспособни лица, на съпрузи и роднини по права линия;

3. сделките с чуждестранна валута в наличност по занятие;

4. операциите с банкноти и монети, страна по които е Българската народна банка;

5. замяната от банки на повредени български банкноти и монети;

6. изплащането на трудови възнаграждения по смисъла на Кодекса на труда;

7. изплащането на гарантираните влогове по смисъла на Закона за гарантиране на влоговете в банките.

 

Връщането на платена сума, в случаите на разваляне на съглашение или намаляване на цената обачепредставлява плащане между две страни по сделката и попада в обхвата на закона

Който извърши или допусне извършването на нарушение  по този закон, се наказва с глоба в размер 25 на сто от общия размер на направеното плащане - ако е физическо лице, или с имуществена санкция в размер 50 на сто от общия размер на направеното плащане - ако е юридическо лице.

 

При повторно нарушение размерът на глобата е 50 на сто от размера на направеното плащане, а на имуществената санкция - 100 на сто от размера на направеното плащане.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар