Обнародвано е изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО

В днешния 72 брой на ДВ е обнародвано Постановление № 202 от 7 август 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2015 г.

1. Основното изменение се състои в това, че подаването на документите за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност, раждане и отглеждане на дете и на паричните помощи при инвалидност поради общо заболяване и при смърт на осигурено лице ще става само по електронен път

Текст до момента:

Чл. 14. (1) Удостоверенията съгласно приложения № 9, 10 и 11 се представят на хартиен носител, на електронен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя.
(2) Повече от два документа по ал. 1 се представят само на електронен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя.
(3) Повече от десет документа по ал. 1 се представят само по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя.
(4) Осигурителните каси представят документите по ал. 1 по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя.

 Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. Удостоверенията съгласно приложения № 9, 10 и 11 се представят по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП) на подателя.“

 

В доклада към проекта е посочено, че по този начин ще се улеснят осигурителите/самоосигуряващите се лица при представяне на документите за изплащане на паричните обезщетения в Националния осигурителен институт (НОИ) чрез подаването им по електронен път и ще се намали административната тежест за лицата

 

2. Разширяват се възможностите на осигурените лица, работили при ликвидиран осигурител и на лицата, които искат отпускане на помощ при инвалидност, да представят документи за изплащане на парични обезщетения от държавното обществено осигуряване, както и при промяна на обстоятелствата, не само на хартия, но и по електронен път с КЕП или с персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ на подателя.

Текст до момента:

Чл. 24. (Изм. – ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 1.06.2017 г.) (1) Осигурените лица, придобили право за получаване на парични обезщетения по чл. 1, ал. 1, т. 1 преди приключване на производството по ликвидация или прекратяване на осигурителя или преди прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда, представят лично или чрез упълномощени от тях лица в съответното ТП на НОИ със заявление по образец съгласно приложение № 15 документите по чл. 3, ал. 2 и 3 и чл. 4 на хартиен носител, ако не са представени преди ликвидацията или прекратяването.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2019 г., в сила от 17.05.2019 г.) Осигурените лица, придобили право за получаване на парични обезщетения по чл. 1, ал. 1, т. 1, букви "а", "г" и "е" преди приключване на производството по ликвидация или прекратяване на осигурителя или преди прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда, за периодите след ликвидацията или прекратяването, представят лично или чрез упълномощени от тях лица в съответното ТП на НОИ със заявление по образец съгласно приложение № 15 документите по чл. 3, ал. 2 и 3 и чл. 4, т. 1 - 5 на хартиен носител.

В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 и 2:
а) думите „лично или чрез упълномощени от тях лица в съответното ТП на НОИ“ се заличават;
б) думите „на хартиен носител“ се заличават.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Заявленията и документите по ал. 1 и 2 се подават от лицата в ТП на НОИ по постоянния или настоящия им адрес, лично или чрез упълномощено съгласно чл. 18 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) лице, или по електронен път с КЕП или персонален идентификационен код (ПИК) на подателя.

3. Наследниците на починало лице също ще бъдат улеснени при необходимост от подаване на документи при промяна на обстоятелствата, свързани с изплащане на обезщетения и помощи, тъй като предложеното изменение на чл. 28 предвижда заявлението-декларация по образец съгласно приложение № 18 от наредбата да се подава и по електронен път с КЕП или с ПИК, издаден от НОИ.

Текст до момента:

Чл. 27. (1) Наследниците на починало правоимащо лице могат да подадат заявление-декларация по образец съгласно приложение № 18 за изплащане на неполучените от наследодателя им парични обезщетения и помощи.
(2) (В сила от 10.10.2019 г. - ДВ, бр. 40 от 2019 г.) Заявлението-декларация по ал. 1 се подава от всеки от наследниците лично, чрез упълномощено съгласно чл. 18 от АПК лице или по електронен път с КЕП или с ПИК на подателя в ТП на НОИ по постоянния или настоящия му адрес.
(3) Документите, издавани от общините (кметствата), необходими за преценка на правата по ал. 1, ако не са представени от заявителите, се изискват служебно. Общините (кметствата) изпращат документите в 14-дневен срок от получаването на искането.

 

В чл. 27 ал. 2 се изменя така:
„(2) Заявлението декларация по ал. 1 се подава от всеки от наследниците в ТП на НОИ по постоянния или настоящия им адрес лично или чрез упълномощено съгласно чл. 18 от АПК лице, или по електронен път с КЕП или ПИК на подателя.“

Член 28 се изменя така:
„Чл. 28. В срок до 3 работни дни от промяната на обстоятелствата, свързани с изплащането на паричните обезщетения и помощи, правоимащите лица по чл. 24 – 27 представят ново заявление-декларация и съответните доказателства към него. Документите се представят в ТП на НОИ лично или чрез упълномощено съгласно чл. 18 от АПК лице, или по електронен път с КЕП или ПИК на подателя.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар