Обнародвани са промени в Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж

В Държавен вестник бр.54, от дата 25.6.2024 г. е обнародвана


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 

Кои са въведените изменения:

§ 1. В чл. 10 се създава ал. 4:
„(4) Формите за провеждане на инструктажите по безопасност и здраве при работа са присъствена и дистанционна.“

 •  Стар текст

Чл. 10. (1) Инструктажът по безопасност и здраве при работа има за цел да даде на работниците и служителите практически указания за безопасно изпълнение на трудовата дейност, както и да ги запознае с конкретните условия на работа.
(2) Инструктажът по безопасност и здраве при работа се провежда:
1. при постъпване на работа;
2. при преместване на друга работа или промяна на работата;
3. при въвеждане на ново или при промяна на работно оборудване и технология;
4. периодично за поддържане и допълване на знанията на работещите по безопасност и здраве при работа.
(3) Инструктажите по безопасност и здраве при работа са:
1. начален;
2. на работното място;
3. периодичен;
4. ежедневен;
5. извънреден.

 

§ 2. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) В предприятия с по-малко от 50 работещи и/или с ограничен обем на производствени дейности, както и на работещи, които извършват работа от разстояние, се допуска едновременното провеждане на началния инструктаж и инструктажа на работното място.“
2. Алинеи 5 и 6 се отменят.

 •  Стар текст

Чл. 11. (1) Работодателят осигурява провеждането на инструктажи по безопасност и здраве при работа на всеки работещ независимо от срока на договора и продължителността на работното време, вкл. и на:
1. работещите, предоставени им от предприятие, което осигурява временна заетост;
2. командировани работници и служители;
3. работещи от други предприятия, които ще работят на територията на предприятието;
4. лица, приети за обучение или за повишаване на квалификацията;
5. лица, с които се провежда производствена практика.
6. (обявена за нищожна с Решение № 11112 от 15.11.2023 г. и Решение № 2839 от 11.03.2024 г. на ВАС - ДВ, бр. 27 от 2024 г., в сила от 29.03.2024 г.)
(2) Инструктажите по чл. 10, ал. 3 се провеждат от длъжностни лица с подходящо образование по ред и при условия, определени от работодателя, като се отчитат характерът на изпълняваната работа, конкретните условия на работното място и съществуващият професионален риск.
(3) При дейности с висок производствен риск и динамика в организацията на работа и технологията инструктажите по чл. 10, ал. 3, т. 1 и 2 са с минимална продължителност съгласно приложение № 3. За необхванатите в приложението дейности и видове работи продължителността на инструктажа се определя от работодателя.
(4) В предприятия с персонал до 50 работници и служители включително и/или ограничен обем производствени дейности се допуска едновременното провеждане на началния инструктаж и инструктажа на работното място.
(5) Инструктажите, проведени по реда на наредбата, се документират в Книги за инструктажи съгласно приложение № 1.
(6) Инструктажите на лицата по ал. 1, т. 6 се провеждат и документират по ред, установен от работодателя.


§ 3. Създават се чл. 11а и 11б:

 • „Чл. 11а. (1) Дистанционната форма на провеждане на инструктажите по безопасност и здраве при работа се осъществява чрез средствата на информационните и комуникационните технологии.
 • (2) Инструктажите по безопасност и здраве при работа се провеждат в дистанционна форма по утвърдени от работодателя правила в съответствие с изискванията на тази наредба. С правилата се определят видът на информационните и комуникационните технологии за провеждане на инструктажите по безопасност и здраве при работа, както и редът и условията за използването им.
 • (3) Работодателят е длъжен да запознае работещия с правилата по ал. 2 преди провеждане на инструктажа.
   
 • Чл. 11б. (1) Инструктажите, проведени по реда на наредбата, се документират във:
   
 • 1. книги за инструктажи съгласно приложение № 1;
   
 • 2. електронни документи.
 • (2) Електронният документ за проведен инструктаж съдържа данните, определени в приложение № 1, за съответния инструктаж и се създава съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО, и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
 • (3) Документите по ал. 2 се подписват с усъвършенстван или квалифициран електронен подпис, който се осигурява за сметка на работодателя, и се съхраняват в трудовото досие на работещия.
 • (4) Работодателят е длъжен да съхранява документите по ал. 1 по начин, който не позволява случайно или незаконно унищожаване на документи и данни и не допуска неправомерен достъп, изменение или разпространение.“

§ 4. В чл. 12 ал. 3 се отменя.

 •  Стар текст

(3) Длъжностното лице, провело началния инструктаж на лицата, които постъпват на работа, издава служебна бележка съгласно приложение № 2, която се съхранява в личното досие на работещия

§ 5. В чл. 15, ал. 1 думите „химически вещества и препарати“ се заменят с „химични агенти“.

 •  Стар текст

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2010 г.) Ежедневен инструктаж се провежда на работещи, пряко заети в дейности с висок производствен риск, включително: в подземни, минни и геологопроучвателни обекти; в кариери; в добива на нефт и газ; в превозите в железопътния транспорт; в производството и употребата на взривни материали; в международните автомобилни превози; в автомобилните превози на опасни товари по шосе; при работа с опасни химически вещества и препарати; при строителни и монтажни работи.

§ 6. В § 1 от допълнителните разпоредби т. 6 се изменя така:

 • „6. „Опасни химични агенти“ е понятието, определено в § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба на Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (ДВ, бр. 8 от 2004 г.).“
   

§ 7. В § 2 от заключителните разпоредби след думите „Кодекса на труда“ се добавя „и чл. 36, т. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд“.


§ 8. Приложение № 1 към чл. 11, ал. 5 се изменя така:

 


§ 9. Приложение № 2 към чл. 12, ал. 3 се отменя. /Служебната бележка/

§ 10. В приложение № 3 към чл. 11, ал. 3 в ред № 5 думите „химически вещества и препарати“ се заменят с „химични агенти“.


Заключителна разпоредба
§ 11. Наредбата влиза в сила три месеца след обнародването й в „Държавен вестник“.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар