Обнародвани са промени в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица

В ДВ, бр. 73 от 18.08.2020 г. e обнародвано Постановление на МС № 213 от 14.08 г. за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица.

 

Какви са промените:

1. С направените промени разпоредбите на Наредбата се привеждат в съответствие с промяната в чл. 54а, ал. 3 Кодекса за социално осигуряване (КСО), приета с преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 24 март 2020 г., в сила от 13 март 2020 г.). След това изменение паричното обезщетение за безработица се отпуска въз основа на заявление до териториалното поделение на Националния осигурителен институт, подадено по електронен път с квалифициран електронен подпис или с персонален идентификационен код в Националния осигурителен институт, или на хартиен носител в съответната дирекция „Бюро по труда”. В тази връзка е промяната в чл.1, ал. 4 от Наредбата, с която се регламентира и на подзаконово ниво правото на лицата, които посещават съответните дирекции „Бюро по труда”, за да се регистрират като безработни, да могат на същото място да подават и заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица на хартиен носител.

2. С направените изменения  се унифицира заявлението за отпускане на парично обезщетение за безработица (Приложение № 1, към чл. 1, ал.1), като същото ще се използва и за обезщетенията по чл. 54а от КСО, и за тези по чл. 230 и чл. 231 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, а също и за деклариране на обстоятелства, свързани със спиране, възобновяване, прекратяване и възстановяване изплащането на паричното обезщетение за безработица, както и при промяна на платежната сметка. 

Изрично се посочват документите, които заявителите следва да прилагат с оглед преценка на правото на парично обезщетение за безработица, неговия срок и размер, тъй като с тези документи НОИ не разполага и не може да се снабди по служебен път, а именно:
• за обезщетенията по чл. 54а от КСО – актът за прекратяване на правоотношението;
• за обезщетенията по чл. 230 и чл. 231 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България - удостоверение на командира на военното формирование, в което е преместен военнослужещият, за датата на преместване и/или за времето на участие в международна операция (мисия


Повече инфо в  страницата на МТСП- Раздел Проекти на нормативни актове


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар