Обнародвани са промените Закона за бюджета на ДОО за 2020 г. във връзка с обезщетението за безработица

В днешния ДВ брой: 84, от дата 29.9.2020 г. е обнародван Закон за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.

 


§ 1. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. (1) Определя се следният дневен минимален размер на обезщетението за безработица за 2020 г.:
1. от 1 януари до 30 септември – 9,00 лв.;
2. от 1 октомври до 31 декември – 12,00 лв.
(2) Определя се дневен максимален размер на обезщетението за безработица за 2020 г. – 74,29 лв.

 

Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. (1) Паричните обезщетения за безработица по чл. 54б, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване, отпуснати с начална дата от 1 октомври 2020 г. до 31 декември 2020 г. включително, се изплащат за срок 7 месеца.
(2) Срокът по ал. 1 се прилага и за паричните обезщетения за безработица по чл. 54б, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване, чийто срок не е изтекъл към 1 октомври 2020 г.

§ 3. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 96 от 2019 г.; изм., бр. 18 и 44 от 2020 г.) в § 38, ал. 2 думите „В тримесечен срок от влизането в сила на измененията и допълненията в наредбите по ал. 1“ се заменят с „В срок до 31 декември 2020 г.“.
 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар