Обнародвани са образците на данъчните декларации за 2020 г.

В Държавен вестник Брой: 101, от дата 27.12.2019 г. са обнародвани

 

1.Заповед на министъра на финансите № ЗМФ-1187 от 19 декември 2019 г.

На основание чл. 64, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица се утвърждават нови образци на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ 

 

2.Заповед на министъра на финансите и управителя на НОИ
№ ЗМФ-1189 от 19 декември 2019 г.
№ 1016-40-1502 от 16 декември 2019 г. 

На основание чл. 6, ал. 15 от Кодекса за социално осигуряване се утвърждава образец на справка за окончателния размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица съгласно приложениет

 

3. Заповед на министъра на финансите № ЗМФ-1188 от 19 декември 2019 г.
На основание чл. 7 във връзка с чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане се утвърждават  образци на годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък

 

4. Постановление № 350 от 19 декември 2019 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната 

Определя се от 1 януари 2020 г. размер на минималната месечна работна заплата за страната 610 лв. и на минималната часова работна заплата 3,66 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар