Обнародвани са измененията в Кодекса на труда относно минималната работна заплата

В Държавен вестник брой: 14, от дата 10.2.2023г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, с който се правят следните  изменения и допълнения:

В чл. 244 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея т. 1 се изменя така:
„1. минималната работна заплата за страната за всяка календарна година;“.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Минималната работна заплата за страната за следващата календарна година се определя до 1 септември на текущата година в размер на 50 на сто от средната брутна работна заплата за период от 12 месеца, който включва последните две тримесечия на предходната година и първите две тримесечия на текущата година.
(3) Определената по реда на ал. 2 минимална работна заплата за страната не може да е по-ниска от определената за предходната година.“


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар