Обнародвани са Закон за изменение на ЗДДС и Закон за изменение на Закона за здравето


В ДВ брой: 58, от дата 23.7.2022 г. (извънреден) са обнародвани  Закон за изменение на Закона за данък върху добавената стойност и Закон за изменение на Закона за здравето
 

 

Закон за изменение на Закона за данък върху добавената стойност.

Промяната касае прага за регистрация по ЗДДС по чл. 96, ал. 1 и чл. 102, ал. 4 от ЗДДС 

В чл. 96, ал. 1 думите „50 000 лв.“ се заменят със „100 000 лв.“.
В чл. 102, ал. 4 думите „50 000 лв.“ се заменят със „100 000 лв.“.

Промяната влиза в сила от първо число на месеца, следващ месеца на влизането в сила на решение на Съвета на Европейския съюз за предоставяне на разрешение на Република България да въведе специална мярка за дерогация от чл. 287 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност, но не преди 1 януари.

 

Закон за изменение на Закона за здравето

Промени относно болничен за гледане на здрави деца до 12-годишна възраст, поставени под карантина

 В § 1, т. 34 от допълнителните разпоредби думите „върнато от детско заведение поради карантина в заведението“ се заменят с „до 12-годишна възраст, върнато от детско заведение или училище, поради карантина на заведението или на училището, или на отделна група или клас в него, или поради карантина на детето

стар текст:

34.  "Временна неработоспособност" е състояние, при което осигуреното лице не може или е възпрепятствано да работи поради: остро, подостро или обострено хронично общо заболяване; злополука; професионална болест; лечение в чужбина; санаторно-курортно лечение; належащ медицински преглед или изследване; карантина; отстраняване от работа по предписание на здравните органи; гледане на болен или на карантиниран член от семейството; належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед; изследване или лечение в същото или в друго населено място, в страната или в чужбина, бременност и раждане; гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението.

 

Промени в Кодекса на труда и в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 1 януари 2023 г.

 В Кодекса на труда

в чл. 162, ал. 1 КТ  думите „върнато от детско заведение поради карантина в заведението или на детето“ се заменят с „до 12-годишна възраст, върнато от детско заведение или училище, поради карантина на заведението или на училището, или на отделна група или клас в него, или поради карантина на детето“.

 В Кодекса за социално осигуряване 

1. В чл. 11, ал. 1, т. 1, буква „а“ думите „здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението или на детето“ се заменят със „здраво дете до 12-годишна възраст, върнато от детско заведение или училище, поради карантина на заведението или на училището, или на отделна група или клас в него, или поради карантина на детето“.
2. В чл. 13а, т. 1, буква „а“ думите „здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението или на детето“ се заменят със „здраво дете до 12-годишна възраст, върнато от детско заведение или училище, поради карантина на заведението или на училището, или на отделна група или клас в него, или поради карантина на детето“.
3. В чл. 45, ал. 1 т. 5 се изменя така:
„5. гледане на здраво дете до 12-годишна възраст, върнато от детско заведение или училище, поради карантина на заведението или на училището, или на отделна група или клас в него, или поради карантина на детето – до изтичането на срока на карантината.“

 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар