Обнародвана е Наредба № Н-5 за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на България

В ДВ бр. брой: 83, от дата 3.10.2023 г е обнародвана Наредба № Н-5 от 29 септември 2023 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България

Наредбата се издава на основание чл. 127з и чл. 127и, ал. 13 от ДОПК, отменя Наредба № Н-2 от 2014 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол и  влиза в сила от 03.10. 2023, с изключение на чл. 10, 11, 12 и чл. 48, ал. 2, които влизат в сила от 1 януари 2024 г.

Фискалният контрол върху движението на стоки с висок фискален риск (СВФР) е съвкупност от действия на органи по приходите с цел предотвратяване укриването на данъци и на данъчни измами, които се извършват във връзка с движението на СВФР на територията на Република България на фискални контролни пунктове и извън тях.

На фискален контрол подлежи движението на всички СВФР независимо от мястото на получаване/разтоварване на стоката – територията на страната, територията на друга държава – членка на Европейския съюз, или територията на трета страна.Това  не се прилага за стоките под митнически режим.

Списъкът на СВФР се утвърждава със заповед на министъра на финансите. (Заповед № ЗМФ - 543/03.08.2023 г. за утвърждаване Списъка на стоки с висок фискален риск, с кодове по комбинираната номенклатура, съгласно приложението - ТУК )

 За целите на извършването на фискален контрол върху движението на СВФР на територията на Република България се създават фискални контролни пунктове. - Това са обособени места, участъци от пътната мрежа или територии на железопътни гари, летища за обществено ползване и пристанища за обществен транспорт, включително прилежащи към тях части, в които органите по приходите могат да извършват фискален контрол върху движението на СВФР при прилагане на всички правомощия, които им предоставя Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, по реда на тази наредба.

 

ПРЕДВАРИТЕЛНО ДЕКЛАРИРАНЕ НА ПРЕВОЗ НА СТОКИ С ВИСОК ФИСКАЛЕН РИСК

Чл. 8. (1) При всеки отделен превоз на СВФР, който започва от територията на друга държава – членка на Европейския съюз, и завършва на територията на страната, получателят или купувачът/придобиващият в тристранна операция или крайният получател във верига последователни доставки на стоки предварително декларира данни за превоза до влизане на транспортно средство на територията на страната. Декларирането се извършва чрез подаване по електронен път на данни съгласно приложение № 1 по реда на чл. 48.

(2) При превозите по ал. 1 задължените лица предоставят собствени данни – идентификационен номер, имена/наименование на получателя/купувача/придобиващия в тристранна операция или крайния получател във верига от последователни доставки на стоки – и данни за:
1. превозвача, а когато е известно лице, организиращо превоза – и лицето, организиращо превоза – идентификационен номер, имена/наименование;
2. транспортното средство – регистрационен номер на основно и допълнително/и транспортно/и средство/а;
3. изпращача (изпращачите)/доставчика (доставчиците)/трето лице (трети лица) – идентификационен номер, имена/наименование;
4. превозваната стока – вид, количество, договорена стойност, дата, очакван час, място на получаване/разтоварване и предназначение на стоката;
5. лице за контакт – имена, телефонен номер;
6. адрес за кореспонденция на задълженото лице за производствата по фискален контрол;
7. декларатора.
(3) Когато е известно, че преди получаването на СВФР ще се извършат претоварване или претоварни операции, се декларират и дата, очакван час и място на претоварване/операции по претоварване и данни по ал. 2, т. 2 за транспортното/ите средство/а, с които ще продължи превозът до получаването.

(4) Лицата по ал. 1 потвърждават получаването на СВФР, като подават уведомление по електронен път съгласно приложение № 2 най-късно до края на деня, следващ деня на пристигането на стоката на мястото на получаване/разтоварване. Когато с превоза се транспортират стоки за повече от един обект, стопанисван от едно лице, потвърждаването се извършва до края на деня, следващ деня на пристигането на стоката на мястото на получаване/разтоварване в последния обект. Когато превозът завърши на мястото на получаване/разтоварване в неприсъствен ден, потвърждаването може да се извърши най-късно в първия присъствен ден.

(5) Когато при получаването се констатира разлика във вида или количеството на стоката, превишаваща естествените фири или промените поради физико-химичните свойства на стоката, установени с нормативен акт или с фирмени стандарти, когато не е налице нормативен акт, и в обичайните за съответната дейност размери, лицето по ал. 1 не потвърждава доставката и е длъжно:
1. да уведоми Националната агенция за приходите за отклонението незабавно чрез подаване на уведомление на електронен адрес fisc.control@nra.bg;
2. да спре дейностите по връщане/приемане на СВФР и да уведоми за разликата НАП; дейностите могат да се възобновят не по-рано от 4 часа след уведомяването или след получено обратно уведомление за това от орган по приходите.
(6) Когато СВФР ще се съхраняват от лице по ал. 1, което е получател при режим на складиране на стоки до поискване, се прилага ал. 4.

Чл. 9. (1) При всеки отделен превоз на СВФР, който започва от територията на страната и завършва на територията на друга държава – членка на Европейския съюз, доставчикът или продавачът/прехвърлител в тристранна операция или първият доставчик във верига последователни доставки на стоки предварително декларира данни за превоза преди започване на натоварването на транспортното средство. Декларирането се извършва чрез подаване по електронен път на данни съгласно приложение № 3 по реда на чл. 48.

(2) При превозите по ал. 1 задължените лица предоставят собствени данни – идентификационен номер, имена/наименование на доставчика/изпращача/прехвърлител в тристранна операция или първи доставчик във верига последователни доставки на стоки – идентификационен номер, имена/наименование – и данни за:
1. превозвача, а когато е известно лице, организиращо превоза – и лицето, организиращо превоза – идентификационен номер, имена/наименование;
2. транспортното средство – регистрационен номер на основно и допълнително/и транспортно/и средство/а;
3. получателя (получателите)/купувача (купувачите)/трето лице (трети лица) – идентификационен номер, имена/наименование, място на получаване – държава;
4. превозваната стока – вид, количество, договорена стойност, дата, очакван час, място на натоварване и предназначение на стоката;
5. лицето за контакт – имена, телефонен номер;
6. адрес за кореспонденция на задълженото лице за производствата по фискален контрол;
7. декларатора.
(3) Когато е известно, че преди СВФР да напуснат територията на страната ще се извършат претоварване или претоварни операции, се декларират и дата, очакван час и място на претоварване/операции по претоварване и данни по ал. 2, т. 2 за транспортното средство/транспортните средства, с които ще продължи превозът до границата.

(4) Лицата по ал. 1 потвърждават изпращането на СВФР, след като транспортното средство напусне територията на страната. Потвърждаването се извършва чрез подаване по електронен път на уведомление съгласно приложение № 2 по реда на чл. 48 до края на деня, следващ деня на напускането на територията на страната, а когато напускането е в неприсъствен ден – до края на първия присъствен ден.

Чл. 10. (1) При всеки отделен превоз на СВФР, който започва и завършва на територията на страната, доставчикът или продавачът на стоката предварително декларира данни за превоза на стоката преди започване на натоварването на транспортното средство. Когато превозът е предназначен за повече от един получател/купувач, данните за всеки един от тях се декларират отделно. Декларирането на превоза се извършва чрез подаване по електронен път на данни съгласно приложение № 4 по реда на чл. 48.

(2) При превозите по ал. 1 задължените лица предоставят собствени данни – идентификационен номер, имена/наименование на доставчика/изпращача/прехвърлител в тристранна операция или първи доставчик във верига последователни доставки на стоки – идентификационен номер, имена/наименование – и данни за:
1. превозвача, а когато е известно лице, организиращо превоза – и лицето, организиращо превоза – идентификационен номер, имена/наименование;
2. транспортното средство – регистрационен номер на основно и допълнително/и транспортно/и средство/а;
3. получателя (получателите)/купувача (купувачите) – идентификационен номер, имена/наименование;
4. превозваната стока – вид; количество, договорена стойност, дата, очакван час, място на натоварване/получаване/разтоварване и предназначение на стоката;
5. лицето за контакт – имена, телефонен номер;
6. адрес за кореспонденция на задълженото лице за производствата по фискален контрол;
7. декларатора.
(3) Когато е известно, че преди получаването на СВФР ще се извършат претоварване или претоварни операции, се декларират и дата, очакван час и място на претоварване/ операции по претоварване и данни по ал. 2, т. 2 за транспортното средство/транспортните средства, с които ще продължи превозът до получаването.

(4) Получателят (получателите)/купувачът (купувачите) потвърждава/потвърждават получаването на стоките, като подават уведомление по електронен път съгласно приложение № 2 чрез електронната услуга по чл. 48, най-късно до края на деня, следващ деня на пристигането на стоката на мястото на получаване/разтоварване. Когато с превоза се транспортират стоки за повече от един обект, стопанисван от едно лице, потвърждаването се извършва до края на деня, следващ деня на пристигането на стоката на мястото на получаване/разтоварване в последния обект. Когато превозът завърши на мястото на получаване/разтоварване в неприсъствен ден, потвърждаването може да се извърши най-късно в първия присъствен ден.
(5) Когато при получаването се констатира разлика във вида или количеството на стоката, превишаваща естествените фири или промените поради физико-химичните свойства на стоката, установени с нормативен акт или с фирмени стандарти, когато не е налице нормативен акт, и в обичайните за съответната дейност размери, лицето по ал. 1 не потвърждава доставката и е длъжно:
1. да уведоми Националната агенция за приходите за отклонението незабавно чрез подаване на уведомление на електронен адрес fisc.control@nra.bg;
2. да спре дейностите по връщане/приемане на СВФР и да уведоми за разликата НАП; дейностите могат да се възобновят не по-рано от 4 часа след уведомяването или след получено обратно уведомление за това от орган по приходите.

Чл. 11. (1) При всеки отделен превоз на СВФР, който започва от територията на трета страна и завършва на територията на страната, след приключване на митническия режим и вдигане на стоката вносителят декларира данни за превоза на стоката преди продължаване на превоза на територията на страната. Декларирането се извършва чрез подаване по електронен път на данни съгласно приложение № 5 по реда на чл. 48.

(2) При превозите по ал. 1 предварително се декларират данни за:
1. вносителя – идентификационен номер, имена/наименование;
2. митническото учреждение; единен административен документ (митническа декларация при внос);
3. дата, очакван час, място на продължаване на превоза на територията на страната;
4. превозвача или лицето, организиращо превоза – идентификационен номер, имена/наименование;
5. транспортното средство – регистрационен номер на основно и допълнително/и транспортно/и средство/а;
6. получателя, когато е различен от вносителя – идентификационен номер, имена/наименование;
7. превозваната стока – вид, количество, договорена стойност, дата, очакван час, място на получаване/разтоварване и предназначение на стоката;
8. лицето за контакт – имена, телефонен номер;
9. адрес за кореспонденция на задълженото лице за производствата по фискален контрол;
10. декларатора.
(3) Когато е известно, че преди получаване на СВФР ще се извършат претоварване или претоварни операции, се декларират и дата, очакван час и място на претоварване/операции по претоварване и данни по ал. 2, т. 5 за транспортното/ите средство/а, с които ще продължи превозът до получаването.

(4) Потвърждаването на получаването се извършва след пристигане на стоката на мястото на получаване/разтоварване от вносителя или от получателя, когато е различно от вносителя лице, най-късно до края на деня, следващ деня на пристигането й на мястото на получаване/разтоварване, чрез подаване на приложение № 2 по реда на чл. 48. Когато с превоза се транспортират стоки за повече от един обект, стопанисван от едно лице, потвърждаването се извършва до края на деня, следващ деня на пристигането на стоката на мястото на получаване/разтоварване в последния обект. Когато превозът завърши на мястото на получаване/разтоварване в неприсъствен ден, потвърждаването може да се извърши най-късно в първия присъствен ден.

Чл. 12. (1) При всеки отделен превоз на СВФР, който се извършва чрез воден, железопътен и/или въздушен транспорт и се налага претоварване на стоката на транспортно средство на територията на страната, когато:
1. превозът започва от територията на друга държава – членка на Европейския съюз, и завършва на територията на страната – получателят/купувачът/придобиващият в тристранна операция или крайният получател във верига от последователни доставки на стоки е длъжен предварително да декларира данни за превоза на стоката преди претоварването й;

2. превозът започва от територията на страната и завършва на територията на друга държава – членка на Европейския съюз – доставчикът или продавачът/прехвърлител в тристранна операция или първият доставчик във верига последователни доставки на стоки е длъжен предварително да декларира данни за превоза на стоката преди претоварването й;

3. превозът започва и завършва на територията на страната – доставчикът или продавачът на стоката е длъжен предварително да декларира данни за превоза на стоката преди претоварването й.

(2) Декларирането на превоза в случаите по ал. 1 се извършва чрез подаване по електронен път на данни по реда на чл. 48, като се прилагат съответно чл. 8, ал. 1, чл. 9, ал. 1 и чл. 10, ал. 1.
(3) При превозите по ал. 1, освен данни по чл. 8 – 10, предварително се декларират видът на транспорта, от който се претоварва стоката, датата, очакваният час и мястото на претоварване на стоката.

(4) Когато е известно, че със СВФР по ал.1 ще се извършат претоварване или претоварни операции на територията на страната, се декларират и дата, очакван час и място на претоварване/операции по претоварване и данни за транспортното/ите средство/а, с които ще продължи превозът.
(5) В случаите на ал. 1, т. 1, т. 2 и 3 за потвърждаване на получаването/изпращането на стоката се прилагат съответно чл. 8, ал. 4, чл. 9, ал. 4 и чл. 10, ал. 4.


Чл. 13. (1) Разпоредбите на чл. 8 – 12 се прилагат в случаите, когато превозът се осъществява с транспортно средство с товароносимост над 3,5 тона, с изключение на превоз:
1. за крайно потребление;
2. между обекти на територията на страната, стопанисвани от лицето;
3. за обект/обекти, стопанисвани от различни лица на територията на страната, когато стоките, предназначени за всеки отделен обект, са с тегло до 500 кг или литра и/или стойността на стоките е в размер до 5000 лв. без данък върху добавената стойност, а когато стоките, предназначени за всеки отделен обект, са в мерна единица, различна от кг или литър – до 5000 лв. без данък върху добавената стойност;
4. на течни горива, за които има задължение/са спазени изискванията за подаване на информация за доставките по реда на друг закон.

(2) Декларирането на превозите по чл. 8 – 12 се счита за извършено, ако подадените данни съдържат информацията по чл. 8, ал. 2, чл. 9, ал. 2, чл. 10, ал. 2, чл. 11, ал. 2 и чл. 12, ал. 3 и е издаден УНП, предоставен по електронен път. Когато превоз по чл. 10, ал. 1 е предназначен за повече от един получател/купувач, за всеки се издава отделен УНП. Уникалният номер за превоза е валиден 14 дни от предоставянето му.
(3) След предварителното деклариране, за което е предоставен по електронен път УНП на стоката, лицата по чл. 8, ал. 1, чл. 9, ал. 1, чл. 10, ал. 1, чл. 11, ал. 1 и чл. 12, ал. 1 го съобщават на водача на транспортното средство/лицето, придружаващо стоката/превозвача или лицето, организиращо превоза, или уникалният номер за превоза се съобщава на превозвача или на лицето, организиращо превоза, и те го предоставят на водача на транспортното средство.

(4) Уникалният номер за всеки отделен превоз се представя на органите по приходите при извършване на действия по фискален контрол върху движението на СВФР.

Чл. 14. Предварителното деклариране не освобождава от задължението за съставяне/предоставяне при проверка на съответните транспортни, счетоводни и други документи във връзка с превоза и доставката на стоката, включително не освобождава водача на транспортното средство/лицето, придружаващо стоката, да декларират реалните данни за превоза. В случаи на частично или пълно разминаване между предварително декларираните и реалните данни за превозваните стоки/други данни за превоза те са длъжни да подадат:
1. декларация съгласно приложение № 6, или
2. декларация съгласно приложение № 7 – ако разминаването се отнася само до часа на предстоящо разтоварване/получаване/товарене/претоварване.

Чл. 15. (1) Лице, което предварително е декларирало данни за превоз на СВФР, може по електронен път да коригира подадените данни за превоза по реда на чл. 48 в сроковете по чл. 8, ал. 1, чл. 9, ал. 1, чл. 10, чл. 11, ал. 1 и чл. 12, ал. 1 и съгласно съответното приложение.
(2) Когато по време на превоза след срока по чл. 8 и чл. 10 и 11 се налага промяна на датата, очаквания час и мястото на получаване/разтоварване на стоката и/или смяна на транспортното средство, включително при претоварване, могат да се коригират данни само за номер на транспортното средство, датата, очаквания час и мястото на получаване/разтоварване на стоката. При претоварване на стоката се посочва и дата, очакван час и място на претоварването. Коригирането се извършва за валиден УНП чрез подаване на коригираща информация съгласно съответното приложение и се счита за уведомяване по реда на чл. 34, ал. 4.
(3) Когато по време на превоза след срока по чл. 9 се налага корекция поради смяна на транспортното средство, включително при претоварване, се коригират данни само за номер на транспортното средство, а при претоварване на стоката се посочват и дата, очакваният час и място на претоварните операции/претоварването. Коригирането се извършва за валиден УНП чрез подаване на коригираща информация съгласно приложение № 4.
(4) В случаите на ал. 2 и 3, когато на транспортното средство е поставено техническо средство за контрол, то се отстранява на мястото на претоварване от органи по приходите, които присъстват на претоварването и могат да поставят техническо средство за контрол на другото транспортно средство.
(5) В случаите по ал. 1 – 3 не се издава нов УНП.

Чл. 16. Анулиране на УНП се извършва при неосъществен превоз и при подадено от лицето по електронен път уведомление съгласно приложение № 8 по реда на чл. 48:
1. от лицата по чл. 8 – до влизане на транспортно средство на територията на страната;
2. от лицата по чл. 9 – до излизане на транспортното средство от територията на страната, когато не е съставен протокол по чл. 4, ал. 3;
3. от лицата по чл. 10 – до започване на натоварването на транспортното средство;
4. от лицата по чл. 11 – при невъзможност за продължаване на превоза на територията на страната;
5. от лицата по чл. 12 – преди претоварването в зависимост от вида на превоза.
Чл. 17. (1) При извършване на фискален контрол, когато органът по приходите установи, че не е спазен редът по чл. 8 – 12, УНП се издава служебно. В този случай номерът на протокола за фискален контрол се счита за УНП.
(2) Потвърждаване на получаването/изпращането на СВФР по чл. 8, ал. 3, чл. 9, ал. 3, чл. 10, ал.3, чл. 11, ал. 3 и чл. 12, ал. 4 се извършва от органите по приходите:
1. по чл. 8, ал. 3, чл. 10, ал. 3, чл. 11, ал. 3 и чл. 12, ал. 4 – когато са извършени действия по фискален контрол на мястото на получаване/разтоварване на стоката.
2. по чл. 9, ал. 3 – когато са извършени действия по фискален контрол на ФКП.
(3) Потвърждаването се счита за извършено с издаването на протокола за фискален контрол.

Чл. 18. При наличие на извънредни обстоятелства, когато електронната услуга, предоставена от Националната агенция за приходите, не работи и лицата по чл. 8 – 12 не могат предварително да декларират и/или потвърдят получаването/изпращането на стоките, се преминава към деклариране на съответните данни по ред, начин и формат, определени със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. Заповедта се публикува на интернет страницата на Националната агенция за приходите.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар