Обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение след придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст – чл. 222, ал. 3 КТ

При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца.

Това обезщетение може да се изплаща само веднъж.

Обезщетението се изплаща от работодателя, само когато към датата на прекратяване на трудовия договор работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Преценката за размера на обезщетението се прави от работодателя, който прекратява трудовия договор.

С акт на Министерския съвет, с колективен трудов договор или с трудовия договор може да се предвижда обезщетение за по-дълъг срок (чл. 228, ал. 2 КТ).

Обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ не подлежи на данъчно облагане.

 С § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г., се правят изменения и допълнения в Кодекса на труда. В чл. 222 КТ се създава ал. 4.

С новата ал. 4 изрично се регламентира правото на работника или служителя на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ, когато при прекратяване на трудовото правоотношение той отговаря на условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване (КСО).

За да възникне правото на обезщетение по чл. 222, ал. 4 във връзка с ал. 3 КТ е необходимо да са налице следните законови предпоставки:

- прекратяване на трудовото правоотношение след 1 януари 2016 г., независимо от правното основание за прекратяване;

- към датата на прекратяването работникът или служителят отговаря на условията за отпускане Пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер

КСО Чл. 68а.

 (1) Лицата, които имат изискуемия осигурителен стаж по чл. 68, ал. 2, могат по тяхно желание да се пенсионират до една година по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1. Пенсията се отпуска от датата на заявлението и се изплаща в намален размер пожизнено.

(2) Лицата, на които е отпусната пенсия по ал. 1, нямат право на пенсия по чл. 68, ал. 1, 2 и 3.на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а КСО


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

7 Коментари

 1. Avatar
  Мария Попова 2020-10-21 11:50:05

  Имаме служител който продължава да работи при нас , но преди 3 години работейки пак при нас се е пенсионирал. към момента на придобиване право на пенсия той е имал 7 години общо трудов стаж при нас , сега има вече 11 години. Ако му се прекрати трудовия договор на какъв размер обезщетение по чл.222, ал.3 от КТ има право?

 2. Avatar
  Мариана Илиева 2020-09-14 15:55:13

  Ноември 2019 се пенсионирах.Имам 6 год.стаж при последния си работодател.При право на 2 заплати аз съм получила 1.Въпросът ми е има ли срок за работодателя,в който е длъжен да ми се издължи.Благодаря.

 3. Avatar
  САШО 2020-07-07 10:16:56

  Здравейте! На 01.10.19г.се пенсионира по т. Нар. Ранно пенсиониране, като ми изплати ха две брутния заплати обезщетение. Стражът ми при последния работодател е 9год. И 3мес. До момента не работя никъде. Ако започна работа при същия работодател и допълня стажа си, ще получа ли обезщетение от четири заплати? Благодаря!

 4. Avatar
  Виолета Атанасова 2020-02-06 09:06:23

  Работя като учител, придобила съм право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по общия ред /чл.68, ал1,2.КСО/.Искам да попитам има ли удръжки върху обезщетението по чл.222, ал.3 от КТ ?

 5. Avatar
  яна лилова 2019-11-04 13:46:54

  лицето е предобило право на пенсия към 04.10.2019 продължава да работи и към датата на пенсиониране има 4год.тр.стаж при този работодотел .Колко брутни заплати трябва да се изтлатят.

 6. Avatar
  accountingnews.bg 2016-12-28 22:33:40

  Отговорът би следвал да е ДА, защото в противен случай няма да са изпълнени условията на чл. 68а
  Този вид обезщетение /по чл.222 ал.4/ се отпуска когато при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят отговаря на условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване.

  Чл. 68а.(1) Лицата, които имат изискуемия осигурителен стаж по чл. 68, ал. 2, могат по тяхно желание да се пенсионират до една година по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1. Пенсията се отпуска от датата на заявлението и се изплаща в намален размер пожизнено.

  За повече яснота се обърнете към НОИ


 7. Avatar
  Милка Тодорова 2016-12-28 18:52:08

  Необходимо ли е да бъде упражнено правото на пенсиониране по чл. 68а от КСО, при прекратяване на ТПО за да се изплати обезщетение по чл. 222 ал. 4?

Напиши коментар