Обезщетение по чл. 222 ал. 1 от КТ

автор: Ваня Иванова

Кога се изплаща, как се изчислява, как се подават данните в Декларация обр. 1 и 6, дължат ли се осигуровки и ДОД и какъв е срокът за тяхното внасяне

 

Кога лицето има право на такова обезщетение:

 Съгласно чл. чл. 222. (1) от КТ работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя при:

-          уволнение поради закриване на предприятието или на част от него,

-          съкращаване в щата,

-           намаляване обема на работа,

-          спиране на работата за повече от 15 работни дни,

-          при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което той работи, когато то се премества в друго населено място или местност,

-          когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност

/Т.е  прекратяване на трудовия договор  по чл.328, ал.1 т.1,2,3,4,7 и 8 от КТ/

Обезщетението е в размер на брутното трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец. С акт на Министерския съвет, с колективен трудов договор или с трудовия договор може да се предвижда обезщетение за по-дълъг срок. Ако в този срок работникът или служителят е постъпил на работа с по-ниско трудово възнаграждение, той има право на разликата за същия срок

Осигуровки и Данъци:

1.    Върху обезщетението се дължат социални осигуровки  и  времето се зачита за осигурителен стаж.

КСО чл. 9

ал. 3:  За осигурителен стаж се зачита и времето:

.....................

5. през което лицето е получавало обезщетение за времето, през което е останало без работа по Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Закона за висшето образование; за този период се внасят осигурителни вноски върху получаваното обезщетение; за работниците и служителите осигурителните вноски се разпределят по чл. 6, ал. 3, т. 8 и 9

 (5)Осигурителните вноски по ал. 3 са в размерите за фонд "Пенсии", съответно фонд "Пенсии за лицата по чл. 69" и за допълнително задължително пенсионно осигуряванеи Учителския пенсионен фонд

             2. Здравни осигуровки не се дължат.

3.    Обезщетението е облагаемо по ЗДДФЛ/ чл. 24 ал. 2 т.8 ЗДДФЛ/ 

4.    Времето не се признава за трудов стаж.

Обезщетението за оставане без работа, което се изплаща от работодателя по чл. 222, ал. 1 КТ, не е обезщетение за безработица по смисъла на чл. 354, т. 7 КТ, т.е. периодът на изплащането му не се признава за трудов стаж.

чл. 354, т. 1, 5 и 7 от КТ

За трудов стаж се признава и времето, през което не е съществувало трудово правоотношение, когато:

- работникът или служителят е бил без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи - от датата на уволнението до възстановяването му на работа;

- работникът или служителят е останал без работа поради незаконно задържане на трудовата книжка;

- работникът или служителят е останал без работа и е получавал обезщетения за безработица.

Кога се изплаща обезщетението:

Обезщетението се изплаща за времето , през което лицето е останало без работа след уволнението, но за не повече от 1 месец.

Следователно  лицето следва да представи декларация, че за изминалия  1 месец след прекратяването на трудовия договор  не е в трудово правоотношение и да приложи трудовата си книжка.

Примерен образец на декларация за изплащане на парично обезщетение по чл. 222 ал.1 от КТ след уволнението

Ако лицето постъпи на работа с по-ниско възнаграждение, работодателят му дължи за същия срок обезщетение в размер на разликата до старото възнаграждение.

Обезщетението се посочва  на последните страници на трудовата книжка - Изплатени обезщетения: Вписва се брутния размер на обезщетението.

Как се изчислява обезщетението:

Съгласно чл. 228. (1) КТ Брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията по този раздел е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца,в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено.

Когато работникът или служителят не е отработил пълен работен месец, брутното трудово възнаграждение по чл. 228 от Кодекса на труда се определя, като полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение се умножи по броя на работните дни за същия месец.(Чл. 19, ал.1 отНСОРЗ)

 

Отразяване в Д1 и Д6

В Д1 лицето се посочва с код 27- за лица, получаващи обезщетение за времето, през което са останали без работа по Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Закона за висшето образование.

Период на обезщетението, което се зачита за осигурителен стаж е един календарен месец, който започва да тече веднага след последния ден от трудовото правоотношение.  Когато  датата на напускане е по средата на месеца, Д1 следва да се подаде за два месеца

Например:Лицето е напуснало  считано от  10.10.2016.  Брутно трудово възнаграждение 500лв.

Трябва да подадем Д1 за:

за м.10 от 10.10.2016 до 31.10.2016.  / 16 дни в осигуряване/- Осиг. доход 333.33

За м.11 от 01.11.2016 до 10.11.2016 /8 дни в осигуряване/- Осиг. доход 166.67

 

В Д6

Месец и година- попълват се месецът и годината, за които се отнасят вноските.

Вид на плащането:  6 ,

Наредба Н-8:

Вид на плащането 6 - Допълнителни доходи от трудова дейност, начислени или изплатени след 25-о число на месеца, следващ месеца, попълнен в т. 9 (с изключение на декларираните с код 5).

Забележка.Код 6 се попълва и за:

- дължимите осигурителни вноски за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от Кодекса за социалното осигуряване

 

Дата на изплащане/начисляване- попълва се във формат (дд,мм,гггг) - датата на последния календарен ден от месеца, в който са изплатени обезщетенията за оставане без работа

Наредба Н-8:

Когато в т. 8 е попълнен код 6 за дължимите осигурителни вноски за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване, се посочва датата на последния календарен ден от месеца, в който са изплатени обезщетенията за оставане без работа

По горния пример ако обезщетението е платено на 12.11.2016,  заедно с  файла на Декларация  образец 1 с данните за месец 10 и 11, трябва да се подаде и Д6 , в която да присъстват три колонки:

Първа колонка: за осигуровките зам.10

1.       Месец :10

2.       Вид на плащането :6

3.       Осигуровките, които съответстват на м. 10

4.       Дата на изплащане/начисляване:  30.11.2016

Втора  колонка:за осигуровките за м.11

1.       Месец :11

2.       Вид на плащането :6

3.       Осигуровките, които съответстват на м. 11

4.       Дата на изплащане/начисляване:  30.11.2016

Трета колонка:за дължимия ДОД

1.       Месец :11

2.       Вид на плащането :8

3.       ДОД , който се удържа от обезщетението

4.       Дата на изплащане/начисляване:  30.11.2016

 

Срок на подаване на Д1 и Д6

до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е изплатено обезщетението за оставане без работа.

В горния пример: до 25 декември

 

Чл. 3.(1) Наредба № Н-8

Декларация образец № 1 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите:

до 25-о число на месеца, следващ месеца на начисляването или изплащането на допълнителни доходи от трудова дейност, начислени или изплатени след 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът; в сроковете за внасяне на осигурителните вноски по чл. 7, ал. 12, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от Кодекса за социално осигуряване

чл.7 ал.12 КСО

вноски за периодите по чл. 9, ал. 3 се внасят от осигурителите:

……

4. до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е изплатено обезщетението за оставане без работа.

 

Чл. 3.(3) Наредба № Н-8

Декларация образец № 6 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите:

от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" - едновременно с подаване на декларация образец № 1;

Давностен срок:

Обезщетението може да бъде поискано от работника до 3 години след оставането му без работа


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

33 Коментари

 1. Avatar
  Надя Драганова 2019-07-29 15:00:31

  Здравейте,

  Съкратена съм по чл. 328, т.6,ал.1 на 12.06.2019,
  Ако до 12.07.2019 не си намеря работа имам право на 1 брутна заплата обезщетение след представяне на декларация и трудова книжка пред работодател.
  Но за съжаление фирмата ни е английска и управителят ни напусна, следователно не можем да намерим пред кого да си представим документите, за да си поискаме обезщетението.
  Може ли да ни посъветвате каква крачка мога да предприема в такъв случай?

 2. Avatar
  Вили 2019-06-05 15:56:55

  Здравейте искам да попитам в майчинство съм ,но то изтича следващата седмица .Фирмата към която съм е обявена във фалит .Какво става с натрупаната ми отпуска , може ли да ми я изплатят или я губя.

 3. Avatar
  Тошко Тодоров 2019-05-16 11:27:52

  Имам ли право на обезщетение по чл.222ал1 при положение че съм взел обезщетение чл.331ал1

 4. Avatar
  Иван Караджа 2019-02-06 00:09:52

  Здравейте,

  За декларацията за обещетение как трябва да действаме ако работадателят не идва на офиса и не е в страната . такъв случай как можем да докажем че сме изпратили декларация че не сме намерили работа и той дължи обещетение. Ние дори да го хванем и да дадем декларация и трудовата книжка той няма да признае. Такъв случай изпращането сканирано копие на ТК и декларация по маил достатъчно ли е или изпращането на документи на на счеводтсвото с обратна разписка ?

 5. Avatar
  Нейчева 2018-11-07 10:49:33

  Здравейте , с какви документи лицето доказва след изминалият един месец по чл.222 ал.1 ,че е започнал работа и ,че е назначен на по -ниско брутно месечно възнаграждение ,за да му изплатим разликата с това ,което е получавал при нас.

 6. Avatar
  Габриела 2018-11-03 11:01:01

  Здравейте искам да попитам ! С моят работодател прекратихме трудовите си взаимоотношения и ще ми бъде изплатено обезщетение за не ползван платен годишен отпуск по чл.222 . Тъй като бях принудена да подам молба за напускане работодателя трябва ли да заплати и обезщетения за безработица ? И още едно въпросче имам ли право да представя болничен лист на бившия си работодател след напускането ? Благодаря ви предварително :)

 7. Avatar
  Георгиева 2018-08-28 11:34:16

  Здравейте,
  полага ли се обезщетение по чл.222 ал1 на лице работило на втори трудов договор,
  освободено на основание чл.328 ал.1 т.2

 8. Avatar
  ili02@abv.bg 2018-07-26 16:48:33

  Здравейте!Моля за Вашето компетентно мнение по следния казус:Държавен служител е съкратен от работа през м.април 2015 г. Знаем, че работи в чужбина още преди съкращението, понеже ползва неплатен отпуск.През м.юли 2018 г. си подава молба за изплащане на обезщетение за оставане без работа за 2 месеца. При условие, че лицето не е в България, и преди съкращението още е било в чужбина имаме ли основание да не му се изплаща това обезщетение по българското законодателство. И срока за изплащане по закон е 3 години - те започват да текат от датата на съкращението или от следващата година. Благодаря предварително!

 9. Avatar
  Петя Митева 2018-05-14 14:37:51

  Здравейте. Съкратена съм по чл. 328 ал.1 т.6, но ми е начислено обезщетение по чл.222. След като опитах да се регистрирам в НОИ за да получавам обезщетение за безработица от там ми отказаха регистрация заради това обезщетение. Посъветваха ме да се смени основанието за прекратяване с някоя от другите точки в чл. 328 но работодателя ми не е съгласен. Могат ли да ме накарат да върна това обезщетение за да ми коригират заповедта?

 10. Avatar
  Лия 2018-04-10 10:28:44

  Здравейте,


  Моето запитване е следното:
  Жена, е съкратена по чл.222, ал.1 на КТ. Полага и се обезщетение за съкращението по смисъл на този закон
  След подаване заявление за съответното обезщетение, по телефона и се отказва понеже получава пенсия по РУСКИ закон /навършване на 55 години/.
  Жената е руски гражданин и в България е с постоянно жителство и разполага с ЕГН.

  Този казус правно издържан ли е? Имат ли законно основание служителите в НОИ да отказват пред, че става дума за две правни системи- българска и руска.
  Жената е работеща по смисъла на българското законодателство и до пенсия в България има поне 5-10 год за стаж.
  Благодаря Ви за отговора предварително.

 11. Avatar
  Енджи Косева 2018-03-27 15:22:50

  Здравейте,
  обезщетение по чл.222 ал.1 е в размер на едно БТВ, но какво включва то освен щатна заплата и клас? Ако има нощен труд или обезщетение по чл.224 те влизат ли?

 12. Avatar
  reader 2018-02-28 12:48:21

  Здравейте! Това обезщетение взима ли се впредвид при определяне на парите, получавани от борсата за безработни? Питам, защото до 28.02.2018 бях осигуряван две години на 2600 лв. а от 01.03.2018 съм в едномесечно предизвестие за уволнение, но ще ме осигуряват на 680 лв., защото няма да имам извънреден труд, командировъчни и др.? Благодаря Ви предварително!

 13. Avatar
  anka borisova 2018-02-20 22:38:55

  zdraveite sukratena sum ot rabota na 13 noemvri 2017g po 4l 328 al 1 t 2 ot KT
  Predizvestieto si rabotix ot 14noemvri 2017g do 13dekemvri 2017g
  Sled kato ne si namerix rabota za vremeto ot 14 dekemvri 2017g do 13qnyari 2018g podadox molba vuv firmata ot koqto bqx sukratena da mi se izplati obez6tetenie po 4l 222 al 1 ot KT
  IN
  TERESYVA ME KAK TRQBVA DA MI SE IZPLATI OBEZ6TETENIETO KATO POLOVINATA DNI OT MESECA V KOITO SUM BEZ RABOTA SA V 2017G A DRYGITE V 2018G v internet pro4etox 4e obez6tetenieto se pla6ta vurxy tova koeto sum poly4ila kato zaplata prez posledniq mesec na rabota bryto pravilno li sum razbrala i za6to sled kato prez qnyari 2018g imam samo 9 dni sa mi ydurjani osigyrovki kato za cql mesec
  s yvajenie

 14. Avatar
  Илиев 2018-02-16 17:05:14

  Здравейте, интересува ме какъв е срока за изплащане на обезщетение по чл 222. ал1 след като е подадена молбата.
  По конкретно:
  -съкратен съм на 15.01.18
  -подал съм молба и трудова книжка на 13.02.18 за това че не съм си намерил работа .

 15. Avatar
  accountingnews.bg 2018-02-15 08:42:01

  Работодателят подава Д1 и 6 до 25 число на месеца, СЛЕДВАЩ МЕСЕЦА НА ПЛАЩАНЕ НА обезщетението. Т.е във Вашия случай ако го платите 02. - трябва да се подаде до 25,03

 16. Avatar
  www 2018-02-14 23:16:33

  при представяне на декларация от работника на 02,02,218 г . Работодателя подава декл. 1 с код 27 до 25,02,2018
  а до КОГа има право да изплати обезщетението или е задължен към 25.02,2018да плати
  има ли вариянт примерно след 2-3 месеца да изплати

 17. Avatar
  Www 2018-01-14 13:39:21

  Благодаря Ви за отговора

 18. Avatar
  accountingnews.bg 2018-01-13 12:23:43

  Нетно не се посочва за вид осигурен 27
  Вижте какно пише в Наредба Н8:
  34. Нетно възнаграждение - попълва се сумата на нетното възнаграждение, определена по реда на Наредбата паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 57 от 2015 г.).
  Забележки:
  Точка 34 се попълва и в случаите, в които т. 21 не е попълнена, но е попълнена т. 31.
  Точка 34 не се попълва, когато в т. 12 \\\"Вид осигурен\\\" е попълнен някой от следните кодове: 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 27, 28, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 96, 97, 98

 19. Avatar
  Www 2018-01-12 22:36:35

  Здравейте интересува ме къде и как се посочва изплатеното нетно обезщетение
  Понеже-в д 1 с код 27 не дава до-се посочи

 20. Avatar
  accountingnews.bg 2017-10-17 09:08:39

  Освен декларацията следва да представите и трудовата книжка, Ако ги изпратите по куриер, ще имате ли гаранция, че ще Ви я върнат?

 21. Avatar
  Тони 2017-10-16 21:53:39

  Благидаря Ви за бързия отговор? А относно първия ми въпрос?

 22. Avatar
  accountingnews.bg 2017-10-16 21:48:38

  ДА, ако не сте постъпили на работа през този един месец, имате право на това обезщетение.Имайте предвид, че размера на обезщетението следва да се запише и в трудовата книжка . Т.е освен декларацията следва да представите и трудовата книжка.

 23. Avatar
  Тони 2017-10-16 20:50:15

  Здравейте,

  Благодаря Ви за добре поднесената информация!

  Моят въпрос е следният - може ли декларацията за обезщетение по чл. 222, ал.1 да не бъде подадена към работодателя лично, а например по пощата с обратна разписка или по електронен път?

  Ако съм съкратена по чл.328, ал.1, т.2 на 20.09.2017 и по чл. 220, ал.1 от КТ договорът ми е прекратен без предизвестие, считано от 20.09.2017, това означава ли, че от 20.10.2017 в срок до 3 год. мога да изисквам едномесечно възнаграждение по чл. 222, ал.1 от бившия си работодател?

  Благодаря Ви предварително!

 24. Avatar
  accountingnews.bg 2017-09-22 00:10:59

  Работодателят ще изплати обезщетението след като  лицето представи декларация, че за изминалия  1 месец след прекратяването на трудовия договор  не е в трудово правоотношение и да приложи трудовата си книжка.

 25. Avatar
  Ж.Н 2017-09-19 21:12:54

  В какъв срок работодателя е длъжен да изплати обезщетението по чл.222?

 26. Avatar
  Красимира Вълчева 2017-05-22 10:43:26

  Благодаря Ви много за доброто обяснение. С моята програма не успях да се справя с начисляването на обезщетението по чл. 222, ал.1 КТ. Справих се с програмата на НАП и вашето подробно упътване. Желая Ви всичко най-хубаво!

 27. Avatar
  accouningnews.bg 2017-04-25 19:34:18

  Благодарим Ви, Госпожо Ставрева!

 28. Avatar
  Ставрева 2017-04-25 10:39:14

  Винаги идеално поднесена информация - точно и ясно. Благодарение на информацията в сайта съм подавала всички необходими документи за майчинство на служителка от фирмата , без да съм го правила до момента. Ползвала съм и публикациите за гражданските договори- също много полезно инфо. Благодаря! :)

 29. Avatar
  аccountingnews.bg 2017-04-07 23:41:48

  Благодарим Ви , Госпожо Димитрова!

 30. Avatar
  Снежана Димитрова Димитрова 2017-04-02 20:07:55

  Здравейте , възхитена съм от начина , по който представяте информацията
  във всяка ваша статия .Толкова добре систематизирана , точна и ясна.
  Вашият сайт е единствен , като начин на представяне на промените,
  за което съм Ви много благодарна.

 31. Avatar
  Василева 2017-03-20 16:01:41

  Здравейте , ние имаме същият казус за разрешаване и нещо не ми е много ясно . Може ли да попитам нещо по конкретно за моята случай на имейл /
  accouningnews.bg / Бихте ли ми го написали , ако е удобно . Благодаря ви . Илиева ако желае и тя може да ми напише нейният , аз съм счетоводител от училище и нашето обезщетение е два месеца по КТД.

 32. Avatar
  accouningnews.bg 2017-03-10 23:07:17

  Когато лицето получава парично обезщетение за временна неработоспособност, не може да получава и обезщетението по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда - за оставане без работа. Ако след изтичане срока на временната неработоспособност, работникът или служителят не започне работа по трудово правоотношение, той има право на обезщетението по чл. 222, ал. 1 от КТ за периода, установен в разпоредбата или уговорен с колективен трудов договор. Във Вашия случай бихме го изчислили така : Д1 с код 27 от 01.02- 16,02/12 дни/ и след това от 03,03 до 15,03 /8 дни, които остават от обезщетението. Ако не беше в болнични, обезщетението щеше да е за 20дни, Но , за да сте сигурни в изчисляването на остатъка от дните, Ви съветваме да се допитате до НАП/

 33. Avatar
  илиева 2017-03-10 17:00:53

  Как се попълва декл.1 когато в месеца на обезщетение по чл.222 ема болничен на лицето?
  Обезщетението се дължи от 01 02 до 28.02, но лицето има болничен от 17-02 до 02.03 ?

Напиши коментар