Обезщетение по чл. 222 ал. 1 от КТ

автор: Ваня Иванова

Кога се изплаща, как се изчислява, как се подават данните в Декларация обр. 1 и 6, дължат ли се осигуровки и ДОД и какъв е срокът за тяхното внасяне

 

Кога лицето има право на такова обезщетение:

 Съгласно чл. чл. 222. (1) от КТ работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя при:

-          уволнение поради закриване на предприятието или на част от него,

-          съкращаване в щата,

-           намаляване обема на работа,

-          спиране на работата за повече от 15 работни дни,

-          при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което той работи, когато то се премества в друго населено място или местност,

-          когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност

/Т.е  прекратяване на трудовия договор  по чл.328, ал.1 т.1,2,3,4,7 и 8 от КТ/

Обезщетението е в размер на брутното трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец. С акт на Министерския съвет, с колективен трудов договор или с трудовия договор може да се предвижда обезщетение за по-дълъг срок. Ако в този срок работникът или служителят е постъпил на работа с по-ниско трудово възнаграждение, той има право на разликата за същия срок

Осигуровки и Данъци:

1.    Върху обезщетението се дължат социални осигуровки  и  времето се зачита за осигурителен стаж.

КСО чл. 9

ал. 3:  За осигурителен стаж се зачита и времето:

.....................

5. през което лицето е получавало обезщетение за времето, през което е останало без работа по Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Закона за висшето образование; за този период се внасят осигурителни вноски върху получаваното обезщетение; за работниците и служителите осигурителните вноски се разпределят по чл. 6, ал. 3, т. 8 и 9

 (5)Осигурителните вноски по ал. 3 са в размерите за фонд "Пенсии", съответно фонд "Пенсии за лицата по чл. 69" и за допълнително задължително пенсионно осигуряванеи Учителския пенсионен фонд

             2. Здравни осигуровки не се дължат.

3.    Обезщетението е облагаемо по ЗДДФЛ/ чл. 24 ал. 2 т.8 ЗДДФЛ/ 

4.    Времето не се признава за трудов стаж.

Обезщетението за оставане без работа, което се изплаща от работодателя по чл. 222, ал. 1 КТ, не е обезщетение за безработица по смисъла на чл. 354, т. 7 КТ, т.е. периодът на изплащането му не се признава за трудов стаж.

чл. 354, т. 1, 5 и 7 от КТ

За трудов стаж се признава и времето, през което не е съществувало трудово правоотношение, когато:

- работникът или служителят е бил без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи - от датата на уволнението до възстановяването му на работа;

- работникът или служителят е останал без работа поради незаконно задържане на трудовата книжка;

- работникът или служителят е останал без работа и е получавал обезщетения за безработица.

Кога се изплаща обезщетението:

Обезщетението се изплаща за времето , през което лицето е останало без работа след уволнението, но за не повече от 1 месец.

Следователно  лицето следва да представи декларация, че за изминалия  1 месец след прекратяването на трудовия договор  не е в трудово правоотношение и да приложи трудовата си книжка.

Примерен образец на декларация за изплащане на парично обезщетение по чл. 222 ал.1 от КТ след уволнението

Ако лицето постъпи на работа с по-ниско възнаграждение, работодателят му дължи за същия срок обезщетение в размер на разликата до старото възнаграждение.

Обезщетението се посочва  на последните страници на трудовата книжка - Изплатени обезщетения: Вписва се брутния размер на обезщетението.

Как се изчислява обезщетението:

Съгласно чл. 228. (1) КТ Брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията по този раздел е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца,в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено.

Когато работникът или служителят не е отработил пълен работен месец, брутното трудово възнаграждение по чл. 228 от Кодекса на труда се определя, като полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение се умножи по броя на работните дни за същия месец.(Чл. 19, ал.1 отНСОРЗ)

 

Отразяване в Д1 и Д6

В Д1 лицето се посочва с код 27- за лица, получаващи обезщетение за времето, през което са останали без работа по Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Закона за висшето образование.

Период на обезщетението, което се зачита за осигурителен стаж е един календарен месец, който започва да тече веднага след последния ден от трудовото правоотношение.  Когато  датата на напускане е по средата на месеца, Д1 следва да се подаде за два месеца

Например:Лицето е напуснало  считано от  10.10.2016.  Брутно трудово възнаграждение 500лв.

Трябва да подадем Д1 за:

за м.10 от 10.10.2016 до 31.10.2016.  / 16 дни в осигуряване/- Осиг. доход 333.33

За м.11 от 01.11.2016 до 10.11.2016 /8 дни в осигуряване/- Осиг. доход 166.67

 

В Д6

Месец и година- попълват се месецът и годината, за които се отнасят вноските.

Вид на плащането:  6 ,

Наредба Н-8:

Вид на плащането 6 - Допълнителни доходи от трудова дейност, начислени или изплатени след 25-о число на месеца, следващ месеца, попълнен в т. 9 (с изключение на декларираните с код 5).

Забележка.Код 6 се попълва и за:

- дължимите осигурителни вноски за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от Кодекса за социалното осигуряване

 

Дата на изплащане/начисляване- попълва се във формат (дд,мм,гггг) - датата на последния календарен ден от месеца, в който са изплатени обезщетенията за оставане без работа

Наредба Н-8:

Когато в т. 8 е попълнен код 6 за дължимите осигурителни вноски за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване, се посочва датата на последния календарен ден от месеца, в който са изплатени обезщетенията за оставане без работа

По горния пример ако обезщетението е платено на 12.11.2016,  заедно с  файла на Декларация  образец 1 с данните за месец 10 и 11, трябва да се подаде и Д6 , в която да присъстват три колонки:

Първа колонка: за осигуровките зам.10

1.       Месец :10

2.       Вид на плащането :6

3.       Осигуровките, които съответстват на м. 10

4.       Дата на изплащане/начисляване:  30.11.2016

Втора  колонка:за осигуровките за м.11

1.       Месец :11

2.       Вид на плащането :6

3.       Осигуровките, които съответстват на м. 11

4.       Дата на изплащане/начисляване:  30.11.2016

Трета колонка:за дължимия ДОД

1.       Месец :11

2.       Вид на плащането :8

3.       ДОД , който се удържа от обезщетението

4.       Дата на изплащане/начисляване:  30.11.2016

 

Срок на подаване на Д1 и Д6

до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е изплатено обезщетението за оставане без работа.

В горния пример: до 25 декември

 

Чл. 3.(1) Наредба № Н-8

Декларация образец № 1 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите:

до 25-о число на месеца, следващ месеца на начисляването или изплащането на допълнителни доходи от трудова дейност, начислени или изплатени след 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът; в сроковете за внасяне на осигурителните вноски по чл. 7, ал. 12, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от Кодекса за социално осигуряване

чл.7 ал.12 КСО

вноски за периодите по чл. 9, ал. 3 се внасят от осигурителите:

……

4. до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е изплатено обезщетението за оставане без работа.

 

Чл. 3.(3) Наредба № Н-8

Декларация образец № 6 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите:

от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" - едновременно с подаване на декларация образец № 1;

Давностен срок:

Обезщетението може да бъде поискано от работника до 3 години след оставането му без работа


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар