Някои въпроси относно трудовия договор за допълнителен труд

 

Нормативна уредба

Допълнителен труд при същия работодател

Чл. 110 КТ Работникът или служителят може да сключи трудов договор с работодателя, при когото работи, за извършване на работа, която не е в кръга на неговите трудови задължения, извън установеното за него работно време.

Допълнителен труд при друг работодател

Чл. 111 КТ Работникът или служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение (външно съвместителство), освен ако не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното му трудово правоотношение.

 

Може ли работникът да сключи трудов договор за допълнителен труд по време на отпуск?

Няма пречка по време на ползване на платен годишен отпуск работникът или служителят да сключи трудов договор за допълнителен труд при същия или при друг работодател - чл. 110 или чл. 111 от КТ, на пълно или непълно работно време. Няма и предвидено в КТ ограничение за времето на ползване на платения годишен отпуск договорът да бъде за работа при условията на ІІ категория труд.

 

Трябва ли работникът да уведоми работодателя по основен трудов договор, че е сключил втори трудов договор с друг работодател ?

Съгласно чл. 111 от Кодекса на труда (КТ) работникът или служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение (външно съвместителство), освен ако не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното му трудово правоотношение. Следователно, ако в трудовия договор по основното  трудово правоотношение има ограничение или някакви изисквания за полагане на труд при друг работодател би следвало да се съгласува новата работа с първия работодател.

 

Вписва ли се трудовият стаж по договора за допълнителен труд в трудовата книжка ?

Трудов стаж се вписва в трудовата книжка само по основното трудово правоотношение. За работата по трудовия договор за допълнителен труд работодателят издава образци УП2 и УП3.

 

Изплаща ли се клас за прослужено време при трудовия договор за допълнителен труд ?

Съгласно чл. 12, ал. 8 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата /НСОРЗ/ допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се заплаща за действително отработено време в рамките на съответната месечна продължителност на работното време само по основното трудово правоотношение, а при непълно работно време - по всеки отделен трудов договор, до допълването им до съответната месечна продължителност на работното време.
В случай, че по основния трудов договор работникът/ служителят работи на пълно работно време, по трудовия договор за допълнителен труд по чл. 110  или 111 от Кодекса на труда /КТ/ не се изплаща допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит.

 

При сключен трудов договор  съгл. чл. 110 за допълнителен труд при същия работодател полагат ли се СБКО ?

На основание чл. 293, ал. 1 от КТ, начинът на използването на средствата за социално-битовото и културното обслужване се определя с решение на общото събрание на работниците и служителите. Средствата за социално-битовото и културното обслужване не могат да се изземват и използват за други цели. При условие, че в решението на общото събрание на работниците и служителите не е посочено изключение за онези, които имат сключен трудов договор по чл.110 от КТ, то и тези работници или служители следва да се ползват от възможностите по СБКО.

 

При прекратяване на договор за допълнителен труд полага ли обезщетение за неизползван годишен отпуск ?

Съгласно чл. 224, ал.1 от КТ, при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползувания платен годишен отпуск правото на който не е погасено по давност. Обезщетението се изчислява по реда на чл. 177 от КТ към деня на прекратяване на трудовото правоотношение. 

 

Каква е максималната продължителност на трудовия договор за допълнителен труд ?

Максималната продължителност на работното време по трудов договор за допълнителен труд заедно с продължителността на работното време по основното трудово правоотношение, която не може да бъде повече от:

1. 40 часа седмично - за ненавършилите 18-годишна възраст работници и служители;

2. 48 часа седмично - за другите работници и служители.

Работникът или служителят по чл. 110 и 111 дава писменото си съгласие за работа повече от 48 часа седмично на работодателя, при когото работи. В случай че работникът или служителят не даде съгласие, той не може да бъде задължен да работи повече от 48 часа седмично, като отказът му не може да доведе до настъпване на неблагоприятни последици за него.

 Писменото съгласие на работника или служителя по чл. 111 се дава на работодателя - страна по трудовия договор за допълнителен труд- чл. 113, ал. 4 от КТ.

 Във всички случаи на полагане на допълнителен труд общата продължителност на работното време не може да нарушава непрекъснатата минимална междудневна и седмична почивка

 

Влез в ZnamKak.com и прочети повече:

Трудов договор за допълнителен труд - какво трябва да съобразят вторият работодател и работникът при сключването му ? - (znamkak.com)

Може ли договорът по чл.110 от КТ да се трансформира като основен чрез допълнително споразумение ? - (znamkak.com)

Допълнителен договор за работа при друг работодател съгласно чл. 111 от КТ  с клауза за срок на изпитване - (znamkak.com)

Допълнителен трудов договор за работа при същия работодател съгл. чл. 110 от КТ с клауза за срок на изпитване - (znamkak.com)


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар