Нов специален знак за спиране на предприятия и обекти при нарушения на правилата за здравословни и безопасни условия на труд

Съгласно чл. 404. ал.1 т.4 от КТ контролните органи на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ могат да прилагат административната мярка спиране на дейността на предприятия, производства и обекти, включително строежа и реконструкцията им, както и машини, съоръжения и работни места, когато нарушенията на правилата за здравословни и безопасни условия на труда застрашават живота и здравето на хората.

Това става с поставянето на специален знак, указващ приложената принудителна административна мярка, като при неразрешеното му премахване се носи административнонаказателна отговорност

Правилата за поставяне и графичното изображение на знака са определени в Наредба по чл.404, ал.1, т. 3 от Кодекса на труда, обнародвана в ДВ Брой: 90, от дата 15.11.2016 г.

 

Специалният знак за спиране има две форми:

1. самозалепващ стикер

2. предупредителна лента

 

Правила за поставянето и премахването на специалния знак

Контролните органи на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ поставят по своя преценка едната или двете форми на специалния знак за спиране, съобразно обекта.

Поставянето на специалния знак за спиране се извършва непосредствено след установяване на нарушенията на правилата за здравословни и безопасни условия на труд, които застрашават живота и здравето на хората, като в съответното поле върху стикера се отразява датата на поставяне.

Действията на контролните органи по прилагането на принудителната мярка, включително и по поставянето на специалния знак, се отразяват в акта за спиране, който се връчва на работодателя или негов представител.

Работодателят предоставя необходимата информация относно приложената принудителна административна мярка на всички заинтересовани работници и служители, включително на тези, за които се предполага, че специалните знаци за спиране не могат да изпълнят функцията си, например поради нарушение на зрението и др.

След поставянето на знака, работодателите, длъжностните лица и работниците са длъжни да преустановят дейностите в спряното предприятие, производство, обект или на спряното работно място, както и да прекратят експлоатацията на спряната машина или съоръжение.

Премахването на знаците за спиране се извършва от работодателя, след като са били отстранени рисковете, застрашаващи живота и здравето на хората, и нарушенията, посочени в акта за спиране.

Работодателят носи административнонаказателна отговорност, когато премахне поставените специални знаци, указващи приложената принудителна административна мярка, и/или позволи възстановяване на дейността на определен обект преди да бъдат отстранени нарушенията, посочени в акта за спиране.

 Наредбата влиза в сила един месец след обнародването й в "Държавен вестник".


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар